Privacy policy

หน้าหลัก > คำสงวนสิทธิ์

คำสงวนสิทธิ์
บริษัท คาร์โร (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์มือสองที่มาลงประกาศขายและบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม บริษัทฯ สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด
“กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้”

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาและสาระต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัทฯ ท่านไม่อาจกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อมูล

ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และบริการบางชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ท่านอาจไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอในเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทฯ กรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึงความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเตอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดยบริษัทฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

บริษัทฯ ไม่รับประกันในความถูกต้อง ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ หรือสาระของข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนพื้นฐาน "ที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือรับรองเงื่อนไขใด ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง หรือไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม เป็นต้น ข้อมูลและบริการในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ กรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงและไม่จำกัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายสืบเนื่อง หรือความเสียหายอันเกิดจากการลงโทษ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือจากข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยบุคคลใด ๆ แม้ว่าบริษัทฯ กรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานจะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ตาม

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอหรือจูงใจโดยบริษัทฯ ให้ทำการซื้อหรือขายรถยนต์มือสอง บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการตัดสินใจซื้อขายรถยนต์มือสองซึ่งใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นพื้นฐาน รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้ออขายรถยนต์มือสอง

ลิงค์เชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ หรือสาระของข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น ตลอดจนบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าเว็บไซต์หรือเกิดจากเนื้อหาในเว็บไซต์ใด ๆ ที่มีลิงค์เชื่อมต่อไปจากหรือเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้

การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ มีหน้าที่รักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านและสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ เลขประจำตัวลูกค้า ที่อยู่ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สิ่งที่ท่านชอบและสนใจ ซึ่งไม่ได้เปิดเผยโดยทั่วไป บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และหุ้นส่วนผู้ให้บริการของบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตลอดจนข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ และข้อมูลการสืบค้น เพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไป ได้แก่ เพื่อการโฆษณาและแจ้งข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการวิจัย และเพื่อจัดทำรายงานโดยไม่ระบุชื่อสำหรับลูกค้าของบริษัทฯ และลูกค้าอื่นๆ บริษัทฯ ไม่ให้เช่า ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลอื่นหรือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกัน เว้นแต่จะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือเว้นแต่กฎหมายบังคับให้ทำ บริษัทฯ จะใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและกระบวนการที่หลากหลายเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลความลับของท่าน แต่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทางกฎหมายใดๆ ในกรณีที่มีการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม

การเสนอให้พิจารณา

การให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อบริษัทฯ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์และวิธีการที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทฯ และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่าท่านต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากบริษัทฯ ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนกับบริษัทฯ โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทฯ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว