Carro

Terms and Conditions

  1. หน้าหลัก >
  2. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการทำธุรกรรมและการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ กับบริษัท คาร์โร (ประเทศไทย) จำกัด ('บริษัทฯ') ดังต่อไปนี้
1. การติดต่อ การให้บริการ และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านการใช้อีเมลของบริษัทฯ การประกาศขายรถยนต์มือสองทางอินเตอร์เน็ต และการเปลี่ยนรหัส Email Address เป็นต้น เป็นบริการของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการซื้อขายรถยนต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

2. ในการติดต่อ การรับการให้บริการ และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1. ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสประจำตัวผู้ใช้ (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Pin Code) (ถ้ามี) ของบัญชีของผู้ใช้บริการ รวมถึงรหัส Email Address หรือรหัสการติดต่ออื่นใด ซึ่งเป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้บริการที่ใช้ในการติดต่อ การรับการให้บริการ และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ

3. การติดต่อ การใช้บริการ และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่กระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ โดยใช้รหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการตามข้อ 2. ไม่ว่าการกระทำนั้นจะได้กระทำขึ้นโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่จำต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการกระทำนั้นอีก และผู้ใช้บริการตกลงว่า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระทำโดยทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ

4. ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมดังกล่าว เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าอันเนื่องมาจากเครือข่ายการสื่อสาร การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ รวมถึงการผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับจากการทำธุรกรรมดังกล่าว หากความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายดังกล่าวมิได้มีเหตุมาจากการกระทำโดยทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้อยแรงของบริษัทฯ

5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
5.1 เนื้อหา – บริษัทฯไม่รับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา แม้บริษัทฯ จะทำการตรวจทานเนื้อหาดังกล่าวและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับความผิดพลาด และความล่าช้าของข้อมูล ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำบริษัทฯ เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่ก็ตาม
5.2 ความเสียหาย - หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้บริการ เช่น การเขียนและเผยแพร่ข้อความที่ต้องห้าม เป็นต้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวต่อผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลผู้ได้รับความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบในความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น เว้นแต่ความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระทำโดยทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการจะปกป้องมิให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้บริการ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นดังกล่าว
5.3 ระบบบริการ - ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่รับรองว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวนหรือข้อผิดพลาด และไม่รับรองว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลา หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
5.4 การรับรอง - บริษัทฯ ไม่รับรองว่าบริการและเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านบริการจะ
5.4.1 ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือสมตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคนิคหรือด้านใดๆ ก็ตาม
5.4.2 มีความเหมาะสม (ไม่ว่าจะในด้านใดๆ ก็ตาม) สำหรับผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไป
5.4.3 ไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ โดยผู้ใช้บริการจะต้องรับความเสี่ยงจากคุณภาพและผลจากการใช้บริการเองทั้งสิ้น หากการบริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระทำโดยทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ

6. บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในบรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว (Know-how) และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบริการ ที่ปรากฏในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทฯ ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่าว โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้เมื่อใดและอย่างใดก็ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าผู้ใช้บริการที่ยังคงใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย

8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข และระงับบริการไว้ชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น

9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

10. ผู้ใช้บริการอนุญาตให้บริษัทฯ เชื่อมโยงและนำข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของและปรากฏในเว็บไซต์ใด ๆ เช่น บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา หรือ ส่วนประกอบใด ๆ มาปรากฎในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่จำต้องแจ้งความประสงค์ให้ทางเว็บไซต์ต้นทางทราบถึงหรือให้ความยินยอมแก่การกระทำนี้ล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการยังคงมีสิทธิโดยชอบธรรมต่อข้อมูลดังกล่าวที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการให้บริษัทฯ เชื่อมโยงและนำข้อมูลดังกล่าวมาปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามความเหมาะสม

11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทะเบียนขายรถยนต์
ในการลงทะเบียนขายรถยนต์ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ขายและข้อมูลของรถยนต์

ผู้ขายยินยอมให้ทางบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของผู้ขาย และข้อมูลของรถยนต์ให้กับผู้ซื้อที่ทางบริษัทฯ จัดหามาให้ ในการลงทะเบียนขายรถยนต์ ผู้ขายอนุญาตให้ทางบริษัทดำเนินการจัดการหาผู้ซื้อภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะไม่ทำการดำเนินการขายใด ๆ จนครบระยะเวลาที่ทางบริษัทกำหนด ผู้ขายจะไม่เพิ่มราคาขายรถยนต์ภายหลังจากที่ได้ตกลงราคาดังกล่าวไว้กับผู้ซื้อที่ทางบริษัทได้จัดหามาให้เรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ซื้อยังคงสามารถที่จะต่อรองราคาขาย และยกเลิกการซื้อขายได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนขายรถยนต์ที่ไม่มีสมุดทะเบียนที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งรถยนต์จดประกอบ รถอินวอยส์ รถสรรพสามิต (ที่ไม่มีหนังสือรับรอง) รวมไปถึงรถยนต์ที่นำเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารไม่ครบ หรือรถหลุดจำนำที่ไม่มีสมุดทะเบียนที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก

หากบริษัทฯ พบหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบประกาศ ระงับการแสดงประกาศ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ ซึ่งถือเป็นสิทธิ์ขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และมีผลบังคับโดยทันที

การที่ผู้ขายยินยอมลงทะเบียนขายรถยนต์กับทางบริษัท หรือการใช้บริการในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวให้ความตกลงยินยอมโดยสมบูรณ์ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนั้น

12. นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทจะดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้า (ข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทร ,ข้อมูลรถ ฯลฯ ) บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ลูกค้าได้ตกลงยอมรับไว้ก่อนหน้า (ไม่รวมถึงตามกฎหมายกำหนด) อาจมีการบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ของบริษัทเพื่อยืนยันเนื้อหาของบทสนทนา การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและมุ่งมั่นเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลสู่ภายนอก นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีมาตรการในการรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลายและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำหรับการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่บริษัทต้องใช้บุคลากรจากภายนอก บริษัทจะดำเนินการและให้คำแนะนำบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของลูกค้ามีการส่งผ่านในสัญญาหรือวิธีการอื่นโดยเหมาะสม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
1. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายและแคมเปญต่างๆ กับลูกค้าทางออนไลน์
2. เพื่อยืนยันการซื้อขายผลิตภัณฑ์
3. เพื่อสอบถามลูกค้าให้ตอบคำถามต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
4. เพื่อขอความเห็นของลูกค้าในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
5. เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
6. เพื่อตอบคำถามจากลูกค้า
บริษัทจะทำการดูแลที่เหมาะสมเมื่อมีการใช้ข้อมูลของลูกค้าที่มีการรวบรวมไว้เพื่อปกป้องสิทธิของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตของลูกค้า (ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมล่วงหน้าหรือตามกฎหมายกำหนด)

13. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทอาจจะแบ่งปันข้อมูลของลูกค้าให้กับกลุ่มบริษัทภายในขอบเขตที่มีความจำเป็น บริษัทจะรับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคดังกล่าวสำหรับกรณีนี้

14. การใช้คุกกี้
คุกกี้จะมีการใช้บนบางหน้าของเว็บไซต์นี้ คุกกี้เป็นเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์และเบราว์เซอร์ ผ่านคุกกี้ จะสามารถระบุเบราว์เซอร์ที่ลูกค้าใช้ได้ แต่จะไม่ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยคุกกี้ จะมีการบันทึกประวัติการเข้าชมของเว็บไซต์ของบริษัทโดยผู้ใช้ ทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประโยชน์มากขึ้น มีการใช้งานคุกกี้อย่างแพร่หลายโดยถือเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของอินเตอร์เน็ต และมีการใช้งานในหลายๆ เว็บไซต์สำหรับปรับปรุงความสะดวกของลูกค้า แสดงโฆษณาไปยังลูกค้าและรวบรวมสถิติเมื่อมีการใช้บริการจากหุ้นส่วนของบริษัท ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งานคุกกี้จะถูกรายงานเป็นผลรวมไปยังบริษัทและหุ้นส่วนธุรกิจ รายงานรวมถึงข้อมูลการเข้าดูของลูกค้า และจากข้อมูลนี้ อาจมีการส่งโฆษณาของบริษัทให้กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ลูกค้าเข้าดู โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ด้วยตัวเอง ลูกค้าสามารถบล็อกคุกกี้ได้

ทั้งนี้ หากมีการบล็อคคุกกี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างในเว็บไซต์นั้นได้ นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้สภาพแวดล้อมในการใช้งานของลูกค้า (การตั้งค่าเบราว์เซอร์ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) อาจจะไม่สามารถบล็อคคุกกี้ได้ในบางกรณี

15. กรณีที่ลูกค้าลงข้อมูลรถเพื่อขายรถแบบด่วนบนเว็บไซต์คาร์โร และไม่สามารถจบการขายได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงข้อมูลรถครั้งแรก ข้อมูลรถของคุณจะขึ้นไปอยู่ในหน้าประกาศขายรถของ คาร์โร ตลาดรถ โดยอัตโนมัติทันที ซึ่งในระหว่าง 30 วันก่อนการประกาศขายในหน้า คาร์โร ตลาดรถ คุณสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลรถได้ และหลังจากข้อมูลรถได้ลงประกาศขายในหน้า คาร์โร ตลาดรถ คุณจะสามารถเข้าไปแก้ไข หรือลบข้อมูลรถได้ โดยเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเท่านั้น

16. กรณีที่ลูกค้าทั่วไปลงข้อมูลรถเพื่อขายรถเป็นครั้งแรก และยินยอมให้ข้อมูลรถของลูกค้าขายผ่านช่องทาง CARRO Express และ CARRO SellCar บนเว็บไซต์คาร์โรทันที ในช่วง 5 วันแรก ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อ จะเป็นชื่อในนามบริษัท CARRO เพื่อให้ CARRO ช่วยขายรถของคุณให้จบแบบด่วนที่สุด แต่ถ้าทางคาร์โรไม่สามารถจบการขายได้ภายใน 5 วัน ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อ จะเปลี่ยนเป็นชื่อลูกค้าโดยอัตโนมัติ และคุณจะสามารถเข้าไปแก้ไข หรือลบข้อมูลรถได้ โดยเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเท่านั้น