Carro
Terms and Conditions
  1. หน้าหลัก >
  2. ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการทำธุรกรรมและการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ กับบริษัท คาร์โร (ประเทศไทย) จำกัด ('บริษัท') ดังต่อไปนี้
1. การให้บริการ การติดต่อหรือทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการใดๆ เช่น การประกาศขายรถยนต์มือสองทางอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารผ่านการใช้อีเมล์กับบริษัท เป็นบริการของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองด้วยช่องทางของบริษัทในการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การประกาศขายรถยนต์ การเปลี่ยนรหัส Email Address เป็นต้น ซึ่งบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ที่บริษัทเห็นสมควร
2. ในการติดต่อทำธุรกรรมและการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสประจำตัวผู้ใช้ ('User ID') รหัสผ่าน ('Password') และรหัสประจำตัวส่วนบุคคล ('Pin Code') (ถ้ามี) ของบัญชี รหัส Email Address หรือรหัสการติดต่ออื่นใดซึ่งเป็นการระบุตัวตนของข้าพเจ้าที่ใช้ในการติดต่อและทำธุรกรรมกับบริษัท ไว้เป็นความลับ
3. การใช้บริการใดๆ ที่กระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รหัสประจำตัวของข้าพเจ้าตามข้อ 2 ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นโดยข้าพเจ้าหรือบุคคลอื่น ข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์ของข้าพเจ้า โดยไม่จำต้องทำหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการนั้นอีก และข้าพเจ้าตกลงว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำข้างต้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระทำโดยทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท
4. ข้าพเจ้ารับทราบ และเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นการทำธุรกรรมด้วยวิธีนี้ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสาร การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ รวมถึงการผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสีย หรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูล และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท การตั้งข้อจำกัด หรือ ข้อห้ามทั้งในประเทศและต่างประเทศ อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กระแสไฟฟ้าดับ หรือเหตุประการอื่นใดที่ส่งผล หรือที่น่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว
5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
5.1 เนื้อหา - บริษัทไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาในเว็บไซต์มีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันสมัย แม้บริษัทจะทำการตรวจทานเนื้อหาดังกล่าวและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม ดังนั้น บริษัทจึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ บริษัทก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
5.2 ความเสียหาย - หากเกิดความสูญหายหรือเสียหายขึ้นเนื่องจากการใช้บริการไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของคุณหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม เช่น การเขียนและเผยแพร่ข้อความที่ต้องห้าม บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อท่าน และ/หรือบุคคลผู้เสียหายนั้น ท่านต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ท่านตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทรับผิดในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ท่านต้องปกป้องมิให้บริษัทต้องรับผิดหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากบริการนี้ รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
5.3 ระบบบริการ - ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลา หรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ
5.4 การรับรอง - บริษัทไม่รับรองว่าบริการและเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านบริการจะ
5.4.1 ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือสมตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคนิคหรือด้านใดก็ตาม
5.4.2 มีความเหมาะสม (ไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม) สำหรับบุคคลทั่วไป
5.4.3 ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ผู้ใช้บริการต้องรับความเสี่ยงจากคุณภาพและผลจากการใช้บริการเองทั้งสิ้น หากการบริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านหรือบุคคลใดก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น
6. บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ บรรดาข้อความ ภาพ เสียง นื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบริการที่ปรากฏในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ผู้ใด หรือ บริษัทใด ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งของข้อมูล และส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
7. บริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เมื่อใด และอย่างใดก็ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าท่านที่ยังคงใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย
8. บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข และระงับบริการไว้ชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
9. เงื่อนไขและข้อตกลงในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย