Used-Car-Loan-Rates

เมื่อคุณคิดจะซื้อรถมือสองสักคันหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยความอยากได้ ความจำเป็นในการใช้งาน ถ้าหากซื้อด้วยเงินสดได้เลยก็คงจะดี เพราะไม่ต้องมีภาระมาผ่อนรถทุกเดือนในภายหลัง ส่วนใหญ่มักติดเรื่องงบประมาณมีไม่เพียงพอ ต่อการซื้อรถมือสองด้วยเงินสดทีเดียวได้

การพึ่งพาสถาบันทางการเงิน หรือบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆ ก็เหมือนจะเป็นทางออกของคนอยากมีรถมือสอง เลือกปฏิบัติกัน …

3-Steps-For-Buying-Used-Car

แต่การเลือกซื้อรถมือสองนั้น ดอกเบี้ยย่อมต่างไปจากรถมือหนึ่งอยู่พอสมควร กล่าวคือ ปีรถยิ่งเก่า ดอกเบี้ยยิ่งแพง และดอกเบี้ยรถกระบะ หรือรถตู้ จะแพงกว่าดอกเบี้ยรถเก๋ง ซึ่งหากคุณคิดจะซื้อรถมือสอง และนำรถเข้าไฟแนนซ์ ถ้าเป็นไปได้ อายุรถไม่ควรเกิน 5 ปี จะได้ดอกเบี้ยถูก ไม่เกิน 4.5% ต่อปี

ส่วนการคำนวณดอกเบี้ยรถมือสอง ดูได้ใน Link นี้ครับ –> https://th.carro.co/blog2/news-finance-used-car-ep3/

ธนาคารไทยพาณิชย์ (CAR.SCB)

SCB-Bank-Secondhand-Interest-Rate-2018

SCB-Bank-Car-Secondhand-Interest-Rate-2018

ปี 2562 รถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) 10% และรถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป 17%

และ รถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Effective Interest Rate) 20% และรถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป 34%

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://car.scb/used-car

ลีสซิ่งกสิกรไทย (Kasikorn Leasing)

KLeasing-Secondhand-Interest-Rate-2018

ปี 2561 – 2562 ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 3.75 – 14.97 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ)

สำหรับรถเก๋ง

 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2554 – 2555 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.95 – 6.85% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 7.78 – 13.49% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2558 – 2559 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.50 – 6.70% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 6.90 – 13.20% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2560 – 2561 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.25 – 6.45% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 6.40 – 12.71% ต่อปี

สำหรับรถกระบะ

 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2554 – 2555 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.20 – 7.60% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 8.27 – 14.97% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2558 – 2559 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.95 – 7.45% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 7.78 – 14.68% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2560 – 2561 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.70 – 7.20% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 7.29 – 14.18% ต่อปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.kasikornleasing.com/th/loan/Pages/auto-hire-purchase-used.aspx

กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง (KTB Leasing)

KTB-Leasing

KTB-Leasing-Secondhand-Interest-Rate-2018

ปี 2562 ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 2.60 – 4.55 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – http://www.ktbleasing.co.th/Content/System/MainSaleCar

ธนาคารธนชาต (Thanachart Bank)

Thanachart-Bank-Secondhand-Interest-Rate-2019

ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.90%-18.80% ต่อปี

สำหรับรถเก๋ง

 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2005 – 2009 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.95 – 11.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 9.15 – 18.09% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2010 – 2011 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.65 – 9.85% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 8.63 – 16.44% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2012 – 2013 ขึ้นไป ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.35 – 9.45% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 8.10 – 15.86% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2014 ขึ้นไป ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.90 – 9.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 7.29 – 15.19% ต่อปี

สำหรับรถกระบะ / รถตู้

 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2005 – 2009 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 5.65 – 11.50% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 10.37 – 18.80% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2010 – 2011 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 5.25 – 10.40% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 9.68 – 17.23% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2012 – 2013 ขึ้นไป ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.75 – 10.10% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 8.80 – 16.80% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2014 ขึ้นไป ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.40 – 9.75% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 8.19 – 16.29% ต่อปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/PersonalTHDetail.aspx?PTypeID=9&ProID=127&PName=Personal

ธนาคารเกียรตินาคิน (Kiatnakin Bank)

Kiatnakin-Bank

ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 3.75 – 15.00% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – http://www.kiatnakin.co.th/th/personal-banking/loan/auto-loan/kk-used-car

ธนาคารทิสโก้

Tisco-Bank-Secondhand-Interest-Rate-2018

ปี 2561 – 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) ร้อยละ 6.00 – 7.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 10.97 – 13.51% ต่อปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.tisco.co.th/th/rates.html

กรุงศรีออโต้ (Krungsri Auto)

Krungsri-Auto

ปี 2562 กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้น ร้อยละ 4.00 – 19.00 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ)

กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน

กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน เป็นบริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสองโดยตรงจากเจ้าของรถหรือที่เรียกกันว่า รถซื้อ-ขายกันเอง หรือรถบ้าน

จุดเด่นของสินเชื่อรถบ้าน “กรุงศรี รถบ้าน” (Rod Baan)
 • ให้วงเงินสูงสุดถึง 90% ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคารฯ
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ผ่อนได้นานสูงสุด 84 เดือน
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
 • ให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อขายจนถึงการขอสินเชื่อเช่าซื้อ ทำสัญญา และประเมินราคารถ และสะดวกรวดเร็วกับ บริการดิลิเวอรี่ ที่ให้บริการทำสัญญาถึงบ้าน

กรุงศรี ยูสด์ คาร์ สินเชื่อรถเต็นท์

ให้ท่านเป็นเจ้าของรถเต็นท์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องรอเก็บเงินก้อน ด้วยสินเชื่อรถเต็นท์ กรุงศรี ยูสด์ คาร์

พบข้อเสนอที่หลากหลาย พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของท่านจากธนาคาร อาทิ วงเงินสินเชื่อประมาณ 80% ของราคารถ ระยะเวลาการเช่าซื้อนานสูงสุด 84 เดือน ดาวน์น้อย หรือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.krungsriauto.com/auto/Products.html

ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ (CIMB Thai Auto)

CIMB-Thai-Auto

CIMB-Thai-Auto-Secondhand-Interest-Rate-2018

ปี 2561 – 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) ร้อยละ 11.75 – 22.75% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 19.15 – 34.98% ต่อปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.cimbthaiauto.com/product-usedcar-cal.htm

เงินติดล้อ

Ngerntidlor-เงินติดล้อ-Interest-Rate-2019

ปี 2562 รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบัส รถบรรทุก อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่สูงสุด

 • ปีรถ 2542-2546 1.75% ต่อเดือน
 • ปีรถ 2547-2551 1.50% ต่อเดือน
 • ปีรถ 2552-2556 1.25% ต่อเดือน
 • ปีรถ 2557-2562 1.00% ต่อเดือน

(เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 21.46%-36.74% ต่อปี)

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.88% ต่อเดือน

สินเชื่อทะเบียนรถ โปะได้ ปลดหนี้เร็ว ต้นลด ดอกลด
ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 62 ถึง 31 พ.ค. 62

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.ngerntidlor.com/

ดูอัตราดอกเบี้ยรถมือสองกันไปแล้ว สำหรับใครที่อยากขายรถเดิม เพื่อจะเปลี่ยนรถใหม่ ก็สามารถขายกับทาง Carro ได้ ง่ายๆ ได้เงินไว! กับ Carro Express เพียงแค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook Carro Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ครับ —> เพิ่มเพื่อน

Honda-City-Secondhand-Price

ประเมินราคารถมือสอง Honda City ทุกรุ่น ทุกแบบ เรารวบรวมมาไว้ให้คุณดูที่นี่!

รถยนต์นั่งในรูปแบบ Sub-Compact ยอดนิยมที่สุดอีกรุ่นหนึ่งของ Honda นั่นคือ … Honda City (ฮอนด้า ซิตี้) ที่ได้รับความนิยม นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2539 ถึงปัจจุบันล่วงเข้า 23 ปีละ ผ่านการขายมาแล้วถึง 5 เจเนอเรชั่น เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ยอดขายของ Honda City นั้นมีมากมายขนาดไหน

แถมยังเป็นรถที่คนเล่นรถมือสอง นิยมซื้อมาใช้ในหลากหลายภารกิจ ตั้งแต่ใช้งานในเมือง ขับรถไปส่งลูก ส่งของ ทำธุระ หรือจะใช้ขับออกต่างจังหวัดก็ได้ เป็นรถที่จัดว่าทนทานในระดับหนึ่ง ช่วงล่างใช้ได้ ศูนย์บริการเพียบ อะไหล่มีพร้อมทั้งของแท้ ของเทียบ ของเทียม ของเก่า ไม่ต้องห่วง

หากใครที่อยากขายรถ Honda City คันเดิม แบบได้เงินเร็วไว ไม่ต้องเสียเวลาประเมินราคาขายเอง หรือต้องรอจนกว่าจะมีคนมาซื้อรถได้ CARRO ขอแนะนำ CARRO Express เรารับซื้อรถทุกแบบ ได้ที่ Link นี้เลยจ้า https://th.carro.co/sell-car/express หรืออยากตีราคารถอีกครั้ง สามารถ Inbox สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

ที่นี่เรามาดูกันครับว่า ประเมินราคารถมือสอง Honda City (ประจำปี 2563) ตอนนี้ อยู่ในตลาดรถมือสอง ประมาณเท่าใดบ้าง? ไปเช็คราคากันได้เลยครับ

Honda City โฉมปี 1996 – 2002

Honda-City-Gen-1-1

รุ่นเครื่องยนต์ 1.3 ลิตร ปี 1996-1999 (นับรวม City S ที่ออกมาในปี 1997 ด้วย)

 • 1.3 Li / LXi / EXi ราคามือสองโดยประมาณ 35,000 – 55,000 บาท

เพิ่มรุ่นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร ในปี 1997

 • 1.5 R ใส่ชุดแต่งทั้งคัน (ปี 1997) ไม่พบการซื้อ-ขาย รุ่นนี้ ในท้องตลาด

รุ่นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร ทุกรุ่นย่อย ปรับเป็นรุ่น “Limited” (เพิ่มกุญแจรีโมท / พนักเท้าแขน / ไฟเบรกดวงที่ 3 / แผ่นรองป้ายทะเบียนโครเมียม / คิ้วบันไดสแตนเลส) ในปี 1998

 • 1.5 LXi / EXi / EXi Airbag / LXi-S / EXi-S ราคามือสองโดยประมาณ 35,000 – 60,000 บาท

ปี 1999 ปรับโฉมไมเนอร์เชนจ์ เป็น “City Type Z” + เครื่องยนต์ VTEC LEV

 • 1.5 Li / EXi MT – AT / VTi MT – AT / 1.5 VTi AT (AS = ABS / Airbag) ราคามือสองโดยประมาณ 50,000 – 100,000 บาท
 • รุ่น Millennium (ปี 2000) ราคามือสองโดยประมาณ 50,000 – 100,000 บาท
 • 1.5 LXi (ปี 2001) ราคามือสองโดยประมาณ 60,000 – 90,000 บาท
 • รุ่น Smart เพิ่มเครื่องเสียงชุดใหญ่จาก KENWOOD และสัญญาณกันขโมย (ปี 2001) 1.5 EXi MT – AT / VTi MT – AT / 1.5 VTi AT (AS = ABS / Airbag) ราคามือสองโดยประมาณ 60,000 – 110,000 บาท

Honda City โฉมปี 2002 – 2009

Honda-City-Gen-2

ปี 2002 เครื่องยนต์ i-DSi

 • 1.5 A MT / AT / (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 75,000 – 130,000 บาท
 • 1.5 S MT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 80,000 – 130,000 บาท
 • 1.5 E MT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 90,000 – 140,000 บาท

ปี 2004 เพิ่มเครื่องยนต์ VTEC

 • 1.5 A MT / AT / (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 90,000 – 140,000 บาท
 • 1.5 S MT / AT / (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 110,000 – 150,000 บาท
 • 1.5 E MT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 120,000 – 150,000 บาท
 • 1.5 E-V MT (AS) / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 120,000 – 170,000 บาท
 • 1.5 Sports E-V MT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 120,000 – 170,000 บาท

ปี 2005 ปรับโฉมไมเนอร์เชนจ์ เป็น “City ZX”

 • 1.5 A (เครื่อง i-DSi) MT / AT ราคามือสองโดยประมาณ 90,000 – 170,000 บาท
 • 1.5 V MT / AT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 120,000 – 180,000 บาท
 • 1.5 SV MT / AT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 130,000 – 180,000 บาท
 • 1.5 EV AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 130,000 – 180,000 บาท
 • 1.5 LV (เบาะหนังแท้) AT (AS) (ปี 2006) ราคามือสองโดยประมาณ 130,000 – 180,000 บาท

Honda City โฉมปี 2009 – 2014

Honda-City-Gen-3

*รวมรุ่นปี 2011 เปิดตัวรุ่น Minorchange

 • 1.5 S MT / AT ราคามือสองโดยประมาณ 200,000 – 350,000 บาท
 • 1.5 V AT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 210,000 – 370,000 บาท
 • 1.5 SV AT (SRS) ราคามือสองโดยประมาณ 240,000 – 380,000 บาท
 • 1.5 V Society AT / AT (SRS) (ปี 2011) ราคามือสองโดยประมาณ 220,000 – 350,000 บาท
 • 1.5 V Modulo AT (ปี 2012) ราคามือสองโดยประมาณ 260,000 – 370,000 บาท
 • 1.5 V Wise Edition AT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 260,000 – 370,000 บาท
 • 1.5 SV AT (VSA) (ปี 2013) ราคามือสองโดยประมาณ 330,000 – 380,000 บาท

ปี 2012 เปิดตัวรุ่น CNG

 • 1.5 S CNG AT ราคามือสองโดยประมาณ 250,000 – 320,000 บาท
 • 1.5 V CNG AT ราคามือสองโดยประมาณ 270,000 – 340,000 บาท

Honda City โฉมปี 2014- 2019

Honda-City-Carro-Express

 • 1.5 S MT / AT ราคามือสองโดยประมาณ 320,000 – 450,000 บาท
 • 1.5 V CVT ราคามือสองโดยประมาณ 350,000 – 470,000 บาท
 • 1.5 V+ CVT ราคามือสองโดยประมาณ 360,000 – 490,000 บาท
 • 1.5 SV CVT ราคามือสองโดยประมาณ 370,000 – 500,000 บาท
 • 1.5 SV+ CVT ราคามือสองโดยประมาณ 380,000 – 500,000 บาท

ปี 2014 เปิดตัวรุ่น CNG

 • 1.5 S CNG AT ราคามือสองโดยประมาณ 340,000 – 400,000 บาท
 • 1.5 V CNG AT ราคามือสองโดยประมาณ 350,000 – 400,000 บาท

ปี 2017 เปิดตัวรุ่น Minorchange

 • 1.5 S MT / AT ราคามือสองโดยประมาณ 380,000 – 460,000 บาท
 • 1.5 V CVT ราคามือสองโดยประมาณ 420,000 – 500,000 บาท
 • 1.5 V+ CVT ราคามือสองโดยประมาณ 440,000 – 520,000 บาท
 • 1.5 SV CVT ราคามือสองโดยประมาณ 460,000 – 560,000 บาท
 • 1.5 SV+ CVT ราคามือสองโดยประมาณ 470,000 – 600,000 บาท

หมายเหตุ:

ราคานี้ เป็นราคาต่ำสุด – สุดสุด โดยประมาณ ตรวจสอบ ณ เดือนมกราคม 2563 ซึ่งตามหลักแล้ว ราคาประเมิน ราคารับซื้อจากผู้ประกอบการรถมือสอง อาจจะต่ำกว่านี้ หรือสูงกว่านี้ ก็ได้ ซึ่งแตกต่างไปตามคุณลักษณะของสภาพรถ ปีที่ออกรถ ปีที่จดทะเบียน หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มี รวมไปถึงพื้นที่ในการขายรถของแต่ละภูมิภาค และรุ่นย่อยในแต่ละรุ่น ซึ่งมีผลต่อค่าเฉลี่ยของราคารถมือสอง

ใครที่กำลังอยากได้ Honda City (ฮอนด้า ซิตี้) รุ่นไหนอยู่ในใจ ลองคำนวณงบประมาณที่ตัวเองมี คำนวณเงินผ่อนและอัตราดอกเบี้ย ก่อนซื้อนะครับ จะได้ขับรถไปไหนมาไหน อย่างมีความสุข และไม่กระทบเรื่องเงินในกระเป๋าตังค์ …

New-Car-Promotion-Jan-2020

สวัสดีในเดือนมกราคม 2563 ปีใหม่แล้ว ทาง CARRO ก็ขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง กันมากมายครับผม …

ปี 2563 นับเป็นปีที่เหนื่อยยากของค่ายรถอีกครั้งต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ที่หลายค่ายไม่สามารถผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เงินบาทแข็งค่า กำลังซื้อหดหาย หนี้ครัวเรือนสูง และปัจจัยจากนอกประเทศ อย่างสงครามการค้า ก็ทำให้หลายค่ายอ่วมกันไปเป็นแถบๆ

สำหรับข่าวคราวรถเปิดตัวใหม่ในบ้านเรา ด้านรถตระกูล Eco-Car ก็ยังคงแรงไม่หยุด อาทิ Nissan Almera 2020 (นิสสัน อัลเมร่า) และ Honda City 2020 (ฮอนด้า ซิตี้) ที่ตั้งหน้าตั้งตา กวาดยอดจองจากผู้ใช้รถอย่างล้นหลาม!

ปี 2563 นี้ เตรียมได้ลุ้นกันหลายโมเดลแน่นอน เริ่มต้นตั้งแต่ Nissan Kicks (นิสสัน คิกส์) ที่จะมาแทน Nissan Juke (นิสสัน จู๊ค) ที่เคยขายในไทย รวมไปถึง Toyota C-HR (โตโยต้า ซี-เอชอาร์) ใหม่, Honda HR-V (ฮอนด้า เอชอาร์-วี) โฉมใหม่ และ Mazda CX-30 (มาสด้า ซีเอ็กซ์-30) ที่จะมาแทน Mazda CX-3 ในเร็วๆ นี้ เป็นต้น

ถ้าคุณอยากขายรถด่วน เพื่อไปซื้อรถคันใหม่ หรือรับเงินก้อนไปใช้ สามารถขายรถคันเก่า หรือตีราคารถกับทาง Carro ได้ ง่ายๆ ได้เงินไว! กับ Carro Express เพียงแค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook Carro Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ —> เพิ่มเพื่อน

สำหรับโปรโมชั่นรถใหม่ ในเดือนมกราคม 2563 เชิญชมได้ด้านล่างครับ.

Toyota

Toyota-Hilux-Revo-Promotion-1-2020

ซื้อไฮลักซ์ รีโว่ วันนี้ ดาวน์ 0.-*

เงื่อนไข

ไฮลักซ์ รีโว่ สมาร์ทแค็บ และ ดับเบิ้ลแค็บ Z Edition ดาวน์ 0.-

 • คำนวณจาก Hilux Revo รุ่น Smart Cab 2.4J Plus Z Edition ราคา 595,000 บาท ดาวน์ 5% และ รุ่น Double Cab Z Edition 2.4J Plus ราคา 682,000 บาท เมื่อดาวน์ 5% สำหรับผู้ซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไขบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ไฮลักซ์ รีโว่ สมาร์ทแค็บ และ ดับเบิ้ลแค็บ พรีรันเนอร์ ดาวน์ 0.-

 • คำนวณจาก Hilux Revo รุ่น Smart Cab Prerunner 2.4J Plus  ราคา 672,000 บาท ดาวน์ 5% และ รุ่น Double Cab Prerunner 2.4J Plus ราคา 770,000 บาท เมื่อดาวน์ 5% สำหรับผู้ซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไขบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ไฮลักซ์ รีโว่ สมาร์ทแค็บ และ ดับเบิ้ลแค็บ 4×4  : ฟรีประกันภัยชั้น 1 Toyota Care 1 ปี

 • ประกันภัยชั้น 1 Toyota Care 1 ปี โดยทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถ (ขึ้นอยู่กับรุ่นรถภายใต้เงื่อนไขของแคมเปญ) รวมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ไม่รวม พ.ร.บ. บุคคลที่ 3
 • สำหรับผู้ซื้อ ที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไข บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม

 • สำหรับลูกค้าที่จอง และรับรถตั้งแต่ 1 – 31 ม.ค. 63 และเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดไม่ได้
 • สำหรับผู้ซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไขบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet
 • เงื่อนไขนี้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ

Nissan

โปรโมชั่น Nissan ขับรถนิสสันให้สนุก โปรโมชั่นนี้มีผลถึง 31 มกราคม 2563

Nissan Terra Offer

Terra

ข้อเสนอพิเศษ:

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 37%, ผ่อนนาน 60 เดือน)
 • ฟรี สปอยเลอร์หลังคาและกระจังหน้าสีดำ
 • ฟรี ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง เอเนอร์เจติกแพ็กเกจ*

หรือ

 • ราคาพิเศษ 1,199,000 บาท**
 • ฟรี สปอยเลอร์หลังคาและกระจังหน้าสีดำ**

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และสำหรับรุ่น VL เท่านั้น
** สำหรับรุ่น 2.3 V 2WD 7AT เท่านั้น

nissan note

Note

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • “Nissan Easy Pay” ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท [(สำหรับงวดที่ 1-60), คำนวณจากเงินดาวน์ 20%, ดอกเบี้ย 1.92% และงวดที่ 61 (198,800), คำนวณจากรุ่น E CVT ราคา 568,000 บาท]*

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และสำหรับรุ่น 1.2E CVT เท่านั้น

NISSAN MARCH

March

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • ราคาพิเศษ 359,000 บาท

หรือ

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • เริ่มต้นเพียง 3,799 บาท*, คำนวณจาก เงินดาวน์ 25%, ดอกเบี้ย 0.18%, ระยะเวลาผ่อน 84 เดือน, คำนวณจากรุ่น S MT ราคา 420,000 บาท

* เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ สำหรับรุ่น 1.2S MT เท่านั้น

NISSAN ALMERA

Almera

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 1.79%* (เงินดาวน์ 25%, ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 48 เดือน)
 • ฟรี โปรแกรมบำรุงรักษา (SAVE SAFE)  3ปี/42,000 กม.*

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ สำหรับรุ่น V และ VL เท่านั้น บริษัทประกันภัยที่ร่วมแคมเปญ ได้แก่ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

NISSAN TEANA

Leaf

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 3 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 1.79%* (เงินดาวน์ 25%, ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 48 เดือน)
 • ฟรีเครื่อง Wallbox EV Charger รวมค่าติดตั้งมูลค่า 72,000 บาท
 • ฟรีโปรแกรมบำรุงรักษาและค่าแรงเช็คระยะและอะไหล่ใช้งานสิ้นเปลือง 4 รายการ**  3ปี/60,000 กม.
 • ฟรีขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพ 5 ปี/150,000 กิโลเมตร
 • ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน 5 ปี (Premium Roadside Assistance)

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น และ บริษัทประกันภัยที่ร่วมแคมเปญ ได้แก่ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

** อะไหล่ใช้งานสิ้นเปลือง 4 รายการ ได้แก่ แบตเตอรี่ 12 V 1 ชุด, ผ้าเบรก (หน้า-หลัง) 1 ชุด, ยาง 1 ชุด (4 เส้น), ยางปัดน้ำฝน (ซ้าย-ขวา) 3 ชุด (รวมค่าแรงและค่าอะไหล่)

New Nissan X-Trail

X-Trail

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 20%, ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 48 เดือน)

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

NISSAN SYLPHY

Sylphy

MY2018

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 25%, ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 60 เดือน)

* เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ สำหรับรุ่น 1.6V CVT เท่านั้น

NISSAN TEANA

Teana

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 25%, ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 48 เดือน)

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

New NISSAN NAVARA Black Edition

Navara

Nissan Navara Double Cab รุ่น Black Edition ใหม่ รุ่นปี 2019

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 3 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 35%, ผ่อนนาน 60 เดือน)

หรือ

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 30%, ผ่อนนาน 84 เดือน)

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

Nissan Navara King Cab รุ่น Black Edition ใหม่ รุ่นปี 2019

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 3 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 60 เดือน)

หรือ

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 20%, ผ่อนนาน 84 เดือน)

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT รุ่นปี 2019

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 3 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 20%, ผ่อนนาน 60 เดือน)

หรือ

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 20%, ผ่อนนาน 84 เดือน)

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

Nissan Navara King Cab Calibre EL 6MT รุ่นปี 2018, 2018.1 และ 2019

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 3 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 20%, ผ่อนนาน 72 เดือน)

หรือ

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 20%, ผ่อนนาน 84 เดือน)
 • บัตรน้ำมัน มูลค่า 25,000 บาท*

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

Nissan Navara King Cab S 6MT รุ่นปี 2018 และ 2019

ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 3 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 15%, ผ่อนนาน 60 เดือน)

หรือ

 • ราคาพิเศษ 499,000 บาท*

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และสำหรับ K/Cab S 6MT 19MY เท่านั้น

NISSAN URVAN

Urvan

สอบถามรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน

Honda

All-New-Honda-City-Turbo-2020

ข้อเสนอสุดพิเศษ Double Smile

 • เมื่อจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 และรับรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2563

โปรโมชั่น Honda

Honda Brio/Brio Amaze
– ฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ 2,500 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 30,000 บาท
พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ 2.39%* หรือ ข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ผ่อนเริ่มต้น 4,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี

Honda Mobilio
– ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 2 ปี
หรือ ข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ดาวน์ 0 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี และรับฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ 1,500 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 18,000 บาท
พิเศษสุด! ฟรีโต๊ะปิกนิกแบบพับได้ 4 ที่นั่ง มูลค่า 1,590 บาท
ฟรี ! ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี หรือ 40,000 กม.

Honda City
– ผ่อนสบายเริ่มต้น 5,500 บาท กับ Double Smile* หรือรับข้อเสนอดอกเบี้ย 2.29%

Honda Jazz
– ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
หรือข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ดาวน์ 0 บาท หรือ ผ่อนเริ่มต้น 5,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
หรือรับฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ 1,500 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 18,000 บาท
ฟรี ! ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี หรือ 40,000 กม.

Honda Civic
– ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%* หรือ ข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE**
ดาวน์ 0 บาท หรือ ผ่อนเริ่มต้น 9,900 บาท
ฟรีประกันภัย 1 ปี
ฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท
พร้อมรับเพิ่ม ฮอนด้า อัลติเมท แคร์

Honda Civic Hatchback
– ดอกเบี้ย 2.29%
หรือ รับข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ดาวน์ 0 บาท หรือ ผ่อนเริ่มต้น 13,000 บาท

All-New Honda Accord
– รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%* หรือรับข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ดาวน์ 0 บาท หรือ ผ่อนเริ่มต้น 13,000 บาท
พิเศษ! ฟรีค่าแรงตามตารางการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 5 ปี หรือ 100,000 กม.  พร้อมรับ “ฮอนด้า อัลติเมท แคร์”

All-New Honda Accord Hybrid
– รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%* หรือรับข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ดาวน์ 0 บาท หรือ ผ่อนเริ่มต้น 15,000 บาท 
รับสิทธิพิเศษ “ฮอนด้า อัลติเมท แคร์” พร้อมฟรีค่าแรงตามตารางการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 5 ปีหรือ 100,000 กม. 
พร้อมรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

Honda BR-V
– ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%* และฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท
พร้อมฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
หรือ รับข้อเสนอดอกเบี้ย 2.39 %* พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,000 บาทนาน  12 เดือน
หรือ DOUBLE SMILE** ดาวน์ 0 บาท พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,000 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 12,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้น 8,000 บาท

Honda HR-V
– ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี 
หรือรับฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ 1,000 บาท นาน12 เดือน รวมมูลค่า 12,000 บาท
หรือ รับข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ผ่อนเริ่มต้น เพียง 10,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
ฟรี! ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี หรือ 40,000 กม.

Honda CR-V
– รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99 %* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
ฟรี! แพ็กเกจเช็กระยะค่าแรงและค่าอะไหล่สูงสุด 3 ปี หรือ 50,000 กม.
หรือข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ผ่อนเริ่มต้น 14,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
ฟรี! ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี หรือ 40,000 กม.

Mazda

Mazda2-2020

Mazda Promotion ช่วงเวลาดีๆ ที่รวมทุกความพิเศษ

Mazda2

ดอกเบี้ย 1.99%
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

Mazda3

ฟรีค่าแรงเช็คระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
ขยายการรับประกันคุณภาพเป็น 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร
พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

Mazda CX-3

ส่วนลด 100,000 บาท สำหรับ 500 คันสุดท้ายเท่านั้น
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

Mazda CX-5

ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ฟรีค่าแรงเช็คระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
ขยายการรับประกันคุณภาพเป็น 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร

Mazda CX-8

ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ฟรีค่าแรงเช็คระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
ขยายการรับประกันคุณภาพเป็น 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร

Mazda MX-5

ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ฟรี Mazda Added Protection โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร

Mazda BT-50 PRO

ดาวน์เริ่มต้น 25,000 บาท
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

Mitsubishi

Mitsubishi-Promotion-1-2-2020

โปรโมชั่น Mitsubishi ข้อเสนอสุดพิเศษ โปร เฮง รับปีใหม่ เมื่อซื้อรถมิตซูบิชิ วันนี้ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

New Attrage and New Mirage

รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี (1)
รับประกันคุณภาพ 5 ปี (2) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (3)
เลือกรับดาวน์ 0% และ มิตซูบิชิช่วยผ่อน (4)

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ ใหม่ และ มิตซูบิชิ มิราจ ใหม่ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 และรับรถภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

Xpander

รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี (1)
รับประกันคุณภาพ 5 ปี (2) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (3)
เลือกรับดาวน์ 0% และ มิตซูบิชิช่วยผ่อน (4) หรือ ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% (5) หรือ แพคเกจ 5 ปี ดูแลดีถึงใจ ประกอบไปด้วย ฟรีค่าบำรุงรักษาตามระยะ 5 ปี (6.1) และ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี (6.2)

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ เอกซ์แพนเดอร์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 และรับรถภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563\

New Pajero Sport

รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี (1)
รับฟรี แพคเกจ 5 ปี ดูแลดีถึงใจ (2) ประกอบไปด้วย ฟรีค่าบำรุงรักษาตามระยะ 5 ปี (2.1) และ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี (2.2)
รับประกันคุณภาพ 5 ปี (3) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (4)
เลือกรับดาวน์ 0% และ มิตซูบิชิช่วยผ่อน (5) หรือ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% (6) หรือ ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 2 ปี (7)

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ (รุ่นปี 2020) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 และรับรถภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

Triton

รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี (1)
รับประกันคุณภาพ 5 ปี (2) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (3)
เลือกรับดาวน์ 0% และ มิตซูบิชิช่วยผ่อน (4) หรือ ดอกเบี้ยพิเศษ 0% (5)

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 และรับรถภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

Suzuki

All-New-Suzuki-Carry

โปรโมชั่น Suzuki ร้อนแรง แซงทุกดีล

Suzuki Swift ใหม่ ทุกรุ่น
รับ SUZUKI AirPods SET**
พร้อมส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด 30,000 บาท*(1)
พร้อม ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง***
และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากบริษัท เอ ดับเบิลยู พี (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลา 3 ปี

Suzuki Ciaz ทุกรุ่น
รับ SUZUKI AirPods SET *
พร้อมเลือกรับข้อเสนอ
ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด 60,000 บาท*(2)
หรือเลือกผ่อนสบายๆเริ่มต้นเดือนละ 3,399 บาท*(3)
หรือเลือกรับดอกเบี้ย 0%* (4) หรือเลือกรับดาวน์เริ่มต้น 5%*(5)
ทุกเงื่อนไข ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง*** และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน จากบริษัท เอ ดับเบิลยู พี (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลา 3 ปี

Suzuki Celerio ทุกรุ่น
รับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด 20,000 บาท*(1),
หรือเลือก ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาท*(3)
พร้อม ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง***
และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน​​​จากบริษัท เอ ดับเบิลยู พี (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลา 3 ปี

All New Suzuki Ertiga ทุกรุ่น
ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 3,999 บาท*(3)
หรือเลือกรับ ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด 20,000 บาท*(1),
หรือเลือกรับ ดอกเบี้ย 1.69%* (6)
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง***
และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจาก บริษัท เอ ดับเบิลยู พี (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลา 3 ปี

Suzuki Carry ทุกรุ่น
ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุด 10,000 บาท*(1)
พร้อม ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง***

*(1) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดหรือเช่าซื้อกับสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการเท่านั้น ได้แก่
1. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
2. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
*(2) สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ Suzuki Ciaz รับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่า 60,000 บาท (เฉพาะรุ่น GA/MT รับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุด 55,000 บาท) โดยเงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดหรือเช่าซื้อกับสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการทั้ง 4 แห่ง เท่านั้น
*(3) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อ กับ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เท่านั้น คำนวณจากโปรแกรม MY WAY รุ่น New Ertiga GL AT ราคา 655,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 3,999 บาท ดาวน์ 24.6% (เงินดาวน์ 161,300 บาท) ผ่อน 84 งวด รุ่น Ciaz GL PLUS ราคา 568,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 3,399 บาท ดาวน์ 25.9% (เงินดาวน์ 147,112 บาท) ผ่อน 84 งวด รุ่น Celerio GA M/T ราคา 318,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาท ดาวน์ 20% (เงินดาวน์ 63,600 บาท) ผ่อน 84 งวด
*(4) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ซูซูกิรุ่น Ciaz ดอกเบี้ย 0% ที่ดาวน์เริ่มต้น15% ผ่อนสูงสุด 60 งวด ตัวอย่าง ผ่อนเดือนละ 6,050 บาท คำนวณจากรุ่น Ciaz GA MT ราคา 484,000 บาท ดาวน์ 25% (เงินดาวน์121,000 บาท) ผ่อน 60 งวด เฉพาะสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการเท่านั้น ได้แก่
1. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
2. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
*(5) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ซูซูกิรุ่น Ciaz ดาวน์เริ่มต้น 5% ผ่อนสูงสุด84 งวด กับสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการเท่านั้น ได้แก่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด , ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
*(6) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ซูซูกิรุ่น Ertiga ดอกเบี้ย 1.69% ที่ดาวน์เริ่มต้น 20% ผ่อนสูงสุด 60 งวด ตัวอย่าง ผ่อนเดือนละ 9,472 บาท คำนวณจากรุ่น New Ertiga GL AT ราคา 655,000 บาท ดาวน์ 20% (เงินดาวน์ 131,000 บาท) ผ่อน 60 งวด เฉพาะสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการเท่านั้น ได้แก่ 1. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
2. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
*** ประกันภัยชั้นหนึ่ง ปีแรกไม่รวม พรบ. บุคคลที่ 3 เฉพาะบริษัทประกันที่ร่วมโครงการ คือ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิใกล้บ้านท่านทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Isuzu

Isuzu-MU-X-Promotion-1-2020

ฉลองปีใหม่ สุดพิเศษ! ดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือเลือกผ่อนสบายๆ เริ่มต้นเพียง 10,xxx บาท ต่อเดือน

เงื่อนไขไฟแนนซ์ดอกเบี้ยพิเศษ

 1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน เมื่อซื้อรถ อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์ ทุกรุ่น / เงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกับบริษัทฯ กำหนด / อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเดือนมกราคม 2563
 2. ผ่อนเริ่มต้น 10,905 บาทต่อเดือน คำนวณจาก อีซูซุมิวเอ็กซ์-บลูเพาเวอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1,900 ซีซี (CD) เกียร์อัตโนมัติ สีบรอนซ์เงิน โดยคำนวณค่างวดต่อเดือน สำหรับกรณีดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน
 3. โปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ครอบคลุมค่าอะไหล่ เคมีภัณฑ์ รวมถึงค่าแรง สำหรับเช็กระยะตามมาตรฐานของอีซูซุ จำนวน 6 ครั้งแรก ทุกๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กม. ภายใน 3 ปี หรือ 60,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุด 20,040 บาท คำนวณจากค่าบำรุงรักษารถตามระยะ 6 ครั้งแรก ของอีซูซุมิว-เอ็กซ์ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ 4×2 เกียร์อัตโนมัติ
 4. เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อกับอีซูซุลิสซิ่ง ขยายการรับประกันเป็น 5 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน / รถที่มีสิทธิรับข้อเสนอพิเศษ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของโปรแกรมพิเศษ “อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น” / กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเงื่อนไขและข้อตกลงของโปรแกรมบริการพิเศษ “อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น” / สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ

Subaru

Subaru-XV-2019

Subaru XV ข้อเสนอ Motor Expo 2019 สุดพิเศษ ซูบารุ เอ็กซ์วี ฟรีค่าบำรุงรักษา 10 ปี !!! หรือ 100,000 กม. พร้อมดอกเบี้ย 0%*

Subaru Forester ข้อเสนอ Motor Expo 2019 สุดพิเศษ ซูบารุ ฟอเรสเตอร์ ฟรีค่าบำรุงรักษา 3 ปี !!! พร้อมดอกเบี้ย 1.85%*

ข้อเสนอ Motor Expo 2019 สุดพิเศษ ซูบารุ เอาท์แบค ซูบารุ บีอาร์ซี และซูบารุ ดับบลิวอาร์เอ็กซ์ ฟรีค่าบำรุงรักษา 10 ปี !!! หรือ 100,000 กม.*

Chevrolet

Chevrolet-Promotion-11-12-2019

ที่สุด… ของข้อเสนอ Chevrolet

โปรเด็ดแห่งปี ยกนี้จัดหนัก! พบข้อเสนอจัดหนักจากเชฟโรเลต ที่โชว์รูมเชฟโรเลต ทั่วประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1734

Ford

Retail Campaign Q4 on Latest Offer

โปรโมชั่น Ford ข้อเสนอคุ้มแล้วคุ้มอีก จาก ฟอร์ด – 31 มกราคม 2563

ฟอร์ด เอเวอเรสต์

อัตราดอกเบี้ย 0.99% ดาวน์ 25% ผ่อนนาน 48 เดือน พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง สำหรับรุ่น Trend และ Titanium

อัตราดอกเบี้ย 0.99% ดาวน์ 30% ผ่อนนาน 36 เดือน พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง สำหรับรุ่น Titanium + 4×2 และ 4×4

ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ใหม่

ราคาพิเศษช่วงแนะนำ 1,399,000 บาท (จากราคาปกติ 1,469,000 บาท) พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure

ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์

ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Ford Ensure

MG

New-MG-HS-2019

โปรโมชั่น MG มอบโปรโมชั่นสุด Fun

MG3 ราคาเริ่มต้นพิเศษ 469,000 บาท ดาวน์เริ่มต้น 5% ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี

MG5 ดอกเบี้ย 0% นาน 5 ปี หรือดาวน์เริ่มต้น 5% ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี

MG6 ดอกเบี้ย 0% นาน 5 ปี หรือดาวน์เริ่มต้น 5% ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี

MG GS ดอกเบี้ย 0% นาน 5 ปี หรือดาวน์เริ่มต้น 5% ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี

MG ZS ราคาเริ่มต้นพิเศษ 641,000 บาท หรือผ่อนเพียง 6,790 บาทต่อเดือน และฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี

MG HS ราคาเริ่มต้นพิเศษ 885,000 บาท ดอกเบี้ย 1.89% และฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี

MG EXTENDER: พิเศษ! สำหรับรุ่น Double Cab ขับเคลื่อนสี่ล้อ ฟรีพื้นปูกระบะไลเนอร์แท้ จาก MG

MG V80 พิเศษส่วนลด หรือวงเงินตกแต่งกว่า 65,000 บาท

Hyundai

ผ่อนสบายกับดอกเบี้ย 0% เมื่อซื้อ Hyundai H-1 และ Grand Starex ทุกรุ่น

เงื่อนไขพิเศษ: เมื่อซื้อรถยนต์ฮุนได H-1 ทุกรุ่น หรือ Grand Starex ทุกรุ่น

(1) อัตราดอกเบี้ย 0% ดาวน์ 25% ผ่อนนาน 48 เดือน โดยชำระเงินค่างวดแรก ณ วันที่ออกรถ และทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด หรือ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

(2) ฟรีคูปองค่าบำรุงรักษา (ค่าอะไหล่และค่าบริการ ตรวจเช็คตามระยะทาง) เป็นเวลา 36 เดือน หรือ 60,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) มูลค่า 38,877 บาท สามารถตรวจสอบรายการอะไหล่และค่าบริการได้ที่นี่

(3) ประกันภัยชั้น 1 ระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 25,764.60 บาท สำหรับ H-1 และสูงสุด 32,097.65 บาท สำหรับ Grand Starex จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยเงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ซึ่งออกโดยบริษัทประกันภัย

(4) เฉพาะ H-1 รุ่น Elite ฟรีชุดอุปกรณ์ความบันเทิงจาก Dynavin ได้แก่ วิทยุพร้อมจอทัชสกรีนขนาด 8 นิ้ว หน้าจอติดเพดานขนาด 12.1 นิ้ว และระบบกล้องมองหลัง รวมมูลค่า 20,000 บาท (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ความบันเทิงเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใดทดแทน)

*ราคาเริ่มต้นที่ 1,329,000 บาท สำหรับ H-1 รุ่น Touring

Carro-Agent-Rewards-2019-2020

สวัสดีครับ หากท่านตอนนี้กำลังทำธุรกิจเป็นดีลเลอร์รถยนต์ เป็นเซลล์ขายรถ เซลล์รถใหม่ (หรือที่ปรึกษาการขาย) ที่มักมีลูกค้านำรถคันเก่ามาเทิร์นอยู่เสมอๆ (ซึ่งทางเราจะเรียกว่า Agent) และในส่วนของบริษัทเช่ารถต่างๆ เป็นต้น

เรามีความยินดีให้ท่านได้ใช้ Application CARRO Wholesale ซึ่งเป็นระบบการซื้อรถกับทาง CARRO อยู่แล้ว หากท่านใดยังไม่มี App นี้ สามารถดาวน์โหลด Application “CARRO Wholesale” จากใน iOS และ Android (สามารถคลิก Download ที่ Link นี้ได้เลย http://onelink.to/fjjn42)

Carro-Agent-Rewards

ส่วนวิธีใช้งาน CARRO Wholesale Application สามารถดูได้ใน Link ด้านล่าง

และในโอกาสนี้ เราขอยินดีที่นำเสนอแคมเปญใหม่ๆ กับ “CARRORewards สำหรับ Agent”  ต้อนรับปีใหม่ 2563 ยิ่งถ้าคุณขายรถผ่าน Application CARRO Wholesale เรามากเท่าไหร่ โอกาสยิ่งได้คะแนนสะสมยิ่งมาก ซึ่งคะแนนเหล่านี้ สามารถนำมารับแลกของรางวัล พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย! ยิ่งขายมาก ยิ่งได้รางวัลมาก!

Carro-Agent-Rewards

เพียงแค่คุณเป็นดีลเลอร์รถยนต์ เป็นเซลส์ขายรถ หรือเป็นบริษัทรถเช่าต่างๆ ที่กำลังต้องการเปลี่ยนรถใหม่แบบยกล็อต สามารถมาขายรถกับเราได้ที่นี่ เพราะเพียงแค่ขายรถกับเราครั้งแรก ก็รับคะแนนไปเลย 2,000 Point!

Carro-Agent-Rewards

วิธีขายรถกับเราก็ง่ายนิดเดียว เพียงขายผ่าน Application CARRO Wholesale พร้อมกรอกรายละเอียด รุ่นรถยนต์ที่ต้องการขาย และรูปถ่ายรถยนต์ในมุมต่างๆ ซึ่งจะมีดีลเลอร์หลากหลายเจ้า คอยเสนอให้ราคารถยนต์ของคุณตามที่คุณพึงพอใจ เมื่อได้ราคาจนถึงที่สุด CARRO จะติดต่อไปยังผู้ขายกับผู้ซื้อ ให้มาพบกันเพื่อทำการเซ็นสัญญาซื้อขาย พร้อมปิดการขาย และรับเงินสดกลับบ้าน

รายละเอียดระดับคะแนนสะสม เพื่อแลก CARRORewards สำหรับ

Agent

ระดับ คะแนน จบรถ (คัน)
1 5,000 1
2 7,500 3
3 10,000 5
4 12,500 7
5 15,000 10 ขึ้นไป
VIP 50,000 20 ขึ้นไป

วิธีการได้คะแนนสะสมเพื่อแลก CARRORewards สำหรับ Agent

1 การโพสต์ขายรถ รับเลย 100 Point
1 การนัดพบเจอกับผู้ซื้อ 250 Point
1 การขายสำเร็จ รับเลย! 2,500 Point

เงื่อนไข และหมายเหตุ:

 • คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ
 • กรณีการจบรถผ่าน CARRO Wholesale แอปฯ และชำระรถในราคาเต็ม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2562
 • กรณีที่เป็นระดับ VIP ต้องมีคะแนนสะสม 50,000 คะแนนขึ้นไป และจำกัดสิทธิเฉพาะดีลเลอร์คนแรกเท่านั้น
  จำกัดเพียงแค่ 1 รางวัลต่อเดือน
 • กรณีการรับ CARRORewards ผู้แลกสิทธิและของรางวัล CARRORewards จำเป็นต้องรับที่สำนักงาน CARRO ในกรุงเทพฯ และสาขาในเขตพื้นที่นั้นๆ เท่านั้น
 • กรณีต้องการเช็ค คะแนน หรือ ติดต่อรับ CARRORewards กรุณาติดต่อเบอร์ 063-535-7504
  หรือ 065-998-2098
 • หากต้องการติดต่อรับสิทธิพิเศษ หรือสินค้า CARRORewards ติดต่อแผนกกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
  เบอร์ 02-508-8425
 • การรับสิทธิพิเศษหรือสินค้า สามารถรับได้เฉพาะวันที่ 30 หรือ 31 ของทุกเดือน (เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น)
  หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ​ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในการแลกรางวัลในแต่ละลำดับ จะมีจำนวนจำกัด
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ Inbox มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand หรือโทร. 02-508-8425 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 9.30 – 18.30 น.) หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ครับ —> เพิ่มเพื่อน
The-3-Best-MPV-Toyota-Kia-Hyundai

รถ MPV ป้ายแดงยอดนิยม ในราคาประมาณ 1-2 ล้านบาท ปีนี้ถือว่าแข่งกันดุเดือดกันเลยทีเดียว เพราะตลาดกลุ่มนี้ ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควร จนค่ายรถหลายค่าย ต่างพยายามที่จะทำราคา เจาะกลุ่มคนมีครอบครัวขนาดใหญ่ นักธุรกิจ เจ้าของกิจการต่างๆ ที่นิยมใช้รถประเภทนี้ ให้ได้มากที่สุด

CARRO Thailand จึงขอนำรถ MPV ยอดฮิตในหมู่คนไทย 3 แบรนด์ 3 รุ่น ได้แก่ Toyota Majesty (โตโยต้า มาเจสตี้), KIA Grand Carnival (เกีย แกรนด์ คานิวัล) และ Hyundai H-1 (ฮุนได เอชวัน) พร้อมตารางราคา และอัตราดอกเบี้ย จากในงาน Motor Expo 2019 มาเปรียบเทียบกันให้เห็น แบบช้าๆ ชัดๆ!

หากใครสนใจรุ่นไหนอยู่ ลองคำนวณงบประมาณที่มี แล้วเลือกดูว่า จะผ่อนกันแบบไหนได้เลย 

ถ้าคุณอยากขายรถด่วน เพื่อไปซื้อรถคันใหม่ ต้อนรับปีใหม่ หรือรับเงินก้อนไปใช้ สามารถขายรถคันเก่า หรือตีราคารถกับทาง CARRO ได้ ง่ายๆ ได้เงินไว! กับ CARRO Express เพียงแค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ —> เพิ่มเพื่อน

Toyota Majesty 2020

Toyota-Majesty

ข้อดี : คันใหญ่ ตัวรถยาว (5,265 มม.) และกว้าง (1,950 มม.) พื้นที่ภายในกว้าง นั่งสบาย เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร หรือครอบครัวใหญ่ๆ ที่มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ราคารับได้ ออพชั่นเยอะ ศูนย์บริการและอะไหล่มีพร้อม วงเลี้ยวแคบสุดในระดับเดียวกัน พวงมาลัยไม่หนัก ช่วงล่างดี

ข้อด้อย : ตัวรถยาว สูง และกว้าง หาที่จอดรถในเมืองยาก ขึ้น-ลง ลานจอดรถบางที่ลำบาก เจ้าของรถถ้าขับเอง ความรู้สึกเหมือนคนขับรถให้ผู้บริหาร

รายละเอียดตัวรถ : รถตู้ระดับพรีเมี่ยม หรือ Luxury Van มาใน Concept “Live Beyond the Class” ดีไซน์อันโดดเด่น หรูหรา และเป็นเอกลักษณ์ ที่นั่งแบบ Captain seat พร้อมระบบบริหารหลังไฟฟ้า และการออกแบบเครื่องยนต์วางหน้า (Semi-Bonnet) ให้ความเงียบภายในห้องโดยสาร และระบบ ระบบ T-Connect Telematics

ควบคู่ไปกับระบบช่วงล่างแบบใหม่ ช่วยซับแรงสั่นสะเทือน และมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก อย่าง Toyota Safety Sense และสามารถรองรับน้ำมันดีเซล B20 ได้

อุปกรณ์มาตรฐานเด่นๆ :

 • ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน
 • ไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบ LED
 • ไฟตัดหมอก
 • กระจกมองข้างพร้อมสัญญาณไฟเลี้ยว
 • ล้ออัลลอย 17 นิ้ว
 • เบาะหลังพับได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ
 • ประตูบานสไลด์ไฟฟ้า 2 ด้าน พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
 • พวงมาลัยตกแต่งด้วยลายไม้พร้อมปุ่มควบคุม
 • มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID
 • ที่นั่งปรับนอนไฟฟ้าพร้อมที่รองขาปรับอัตโนมัติ
 • จุดยึดเบาะหนังสำหรับเด็ก 4 ตำแหน่ง
 • ที่นั่งแบบ Captain Seat พร้อมระบบบริหารหลังไฟฟ้า
 • ที่วางแก้วน้ำและช่องต่อ USB 7 ตำแหน่ง
 • ม่านบังแดดและไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร
 • ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)
 • ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)
 • ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)
 • ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist)
 • ไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal)
 • ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Difference)
 • ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor)
 • ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert)
 • กล้องมองรอบคัน (Panoramic View Monitor)
 • ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-Start Assist Control)
  Toyota Safety Sense (เฉพาะรุ่น Grande)
 • ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System)
 • ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (Lane Departure Alert)
 • ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control)
 • ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High Beams)

เครื่องยนต์ : ดีเซลขนาด 2.8 ลิตร Turbo รหัส 1GD-FTV ให้แรงม้าสูงสุด 163 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 420 นิวตันเมตร ที่ 1,600-2,200 รอบ/นาที

ส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.5 เมตร

มิติตัวรถ : ยาว 5,265 มม. กว้าง 1,950 มม. สูง 1,990 มม. ระยะฐานล้อ 3,210 มม. ล้อแบบล้อแม็ก 17 นิ้ว

ราคาจำหน่าย : (Update ล่าสุด เดือนธันวาคม 2562)

 • รุ่น Standard ราคา 1,799,000 บาท
 • รุ่น Premium ราคา 1,899,000 บาท
 • รุ่น Grande ราคา 2,199,000 บาท

KIA Grand Carnival 2020

KIA-Grand-Carnival

ข้อดี : คันใหญ่ กว้างสุดในระดับเดียวกัน (1,985 มม.) นั่งสบาย ขับง่าย พื้นฐานแบบรถเก๋ง เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ หรือผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ งานประกอบดี กำลังเครื่องให้เยอะสุดในรถระดับเดียวกัน ช่วงล่างค่อนข้างนุ่มนวล เกาะถนน การทรงตัวค่อนข้างดี เจ้าของรถ สามารถขับเองได้อย่างมั่นใจ ภาพลักษณ์แบบรถครอบครัวมากกว่า

ข้อด้อย : อะไหล่หายาก ศูนย์บริการมีน้อย ไม่ครอบคลุมในต่างจังหวัด ราคาตกมากกว่า ห้องโดยสารภายใน หลังคาเตี้ยไปหน่อย สำหรับคนที่สูง 170 ซม. ขึ้นไป

รายละเอียดตัวรถ : เป็นรถยนต์ Premium MPV อเนกประสงค์ 11 ที่นั่ง ได้รับการตอบรับที่ดีมาตลอดตั้งแต่เปิดตัวในปี 2015 โดยในช่วงปลายปี 2019 นี้ ได้เปิดตัวรุ่นย่อย LX ที่นำเข้าจากประเทศเวียดนาม สามารถทำราคาได้ถูกลงกว่าเดิม ส่วนในรุ่น EX และ SXL ยังคงนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้เหมือนเดิม พร้อมฟังก์ชัน และระบบอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ ภายในรถที่ครบครัน

อุปกรณ์มาตรฐานเด่นๆ :

 • หน้าปัดแบบ Supervision Cluster ที่มาพร้อมกับจอแสดงผล 7″ TFT LED
 • พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น
 • ระบบวิทยุที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto
 • ระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (เฉพาะรุ่น EX และ SXL)
 • เบาะหลังแถวที่ 4 สามารถพับเก็บแบบ Pop-Up Sinking ที่สามารถดึงออก และพับเก็บได้อย่างง่ายดาย ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
 • Dual Sunroof ระบบซันรูฟไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง บริเวณเหนือศีรษะคนขับ และเหนือเบาะแถวที่ 2 (เฉพาะรุ่น SXL)
 • ระบบประตูข้างไฟฟ้า สามารถเปิด-ปิดได้อย่างง่ายดาย ด้วยรีโมทคอลโทรลแผงควบคุมเหนือศีรษะคนขับ หรือด้วยระบบ Smart Entry ด้วยปุ่มที่ตำแหน่งด้ามจับของประตูด้านนอก
 • ระบบประตูท้ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เปิด-ปิดประตูท้ายอย่างง่ายดาย
 • ระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติ ที่ออกตัวได้ทันทีหลังจากเบรก เพียงแค่เหยียบคันเร่ง (เฉพาะรุ่น EX และ SXL)
 • ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะผู้ขับขี่ และ กระจกมองข้าง 2 ตำแหน่ง (เฉพาะรุ่น SXL)
 • ระบบเบาะทำความเย็นคู่หน้า (เฉพาะรุ่น SXL)
 • Blind Spot Detector ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง
 • Rear Cross Traffic Alert ระบบเตือนเมื่อมีรถขับผ่านด้านหลัง
 • Electronic Stability Control Package ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพในการขับขี่ (ESC) ที่มาพร้อมกับระบบช่วยเบรก (ฺBAS) และระบบช่วยออกตัวขณะรถอยู่บนทางลาดชัน (HAC)
 • ISOFIX หูเกี่ยวติดตั้งเบาะสำหรับเด็กบนเบาะแถวที่ 2

เครื่องยนต์ : ดีเซลขนาด 2.2 ลิตร 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว CRDi ให้แรงม้าสูงสุด 197 แรงม้า ที่ 3,800 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร ที่ 1,750 – 2,750 รอบ/นาที

ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ 8 สปีด รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.6 เมตร

มิติตัวรถ : ยาว 5,115 มม. กว้าง 1,985 มม. สูง 1,740 มม. ระยะฐานล้อ 3,060 มม. ล้อแบบล้อแม็ก 18 นิ้ว

ราคาจำหน่าย : (Update ล่าสุด เดือนธันวาคม 2562)

 • รุ่น LX ราคา 1,397,000 บาท
 • รุ่น EX ราคา 1,991,000 บาท
 • รุ่น SXL ราคา 2,292,000 บาท

Hyundai H-1 2020

Hyundai-H-1

ข้อดี : เป็นรถ MPV แบบ 11 ที่นั่ง ที่ออกมานานที่สุด (ตั้งแต่ปี 2551) ในบรรดา 3 คันนี้ ย่อมมั่นใจได้ว่า อะไหล่ต่างๆ หาได้ง่ายกว่าแน่นอน และมีราคาไม่แพง เพราะผลิตที่อินโดนีเซีย (ในส่วนของ Grand Starex มาในแบบ MPV หรู 7 ที่นั่ง ราคาแพงขึ้นมาอีกนิดนึง) อีกทั้ง Hyundai ยังมีศูนย์บริการที่กระจายอยู่หลายที่ในประเทศ และเป็นรถที่เจ้าของขับเองได้ แม้ว่าจะคันใหญ่ไปสักหน่อย แต่เหมาะมากสำหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ขึ้น-ลงรถ สะดวก

ข้อด้อย : ตัวรถสูง การเข้า-ออก ลานจอดรถ อาจต้องระวังนิดนึง และ H-1 พื้นฐานแบบรถตู้ ช่วงล่างค่อนข้างไม่นุ่มนวลนัก คนขับดูเหมือนคนขับรถให้ผู้บริหารนั่ง

รายละเอียดตัวรถ : ห้องโดยสารขนาดใหญ่ของ H-1 รองรับผู้โดยสารได้ถึง 11 ที่นั่ง สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งเบาะที่นั่งได้หลากหลายเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอย และพื้นที่วางสัมภาระได้ตามความต้องการ

อุปกรณ์มาตรฐานเด่นๆ :

 • กระจังหน้าดีไซน์ใหม่โครเมียมสลับดำ
 • สเกิร์ตหน้า / ข้าง และกันชนหลังตกแต่งด้วยแถบโครเมียม
 • ไฟหน้าโปรเจคเตอร์
 • ไฟตัดหมอก
 • ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ
 • ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
 • ไฟท้ายแบบ LED
 • ประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้าง พร้อมรีโมท (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ไฟส่องพื้นที่กระจกมองข้าง (Puddle Lamps) (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • เบาะหนัง / เบาะแถวที่ 2 ปรับหมุน 180 องศา
 • ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
 • ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย
 • ภายในตกแต่งลายไม้
 • พนักพิงศีรษะแบบปีกผีเสื้อ (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ระบบเบาะ อุ่น/เย็น สำหรับคนขับ (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • พวงมาลัยหุ้มหนัง (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • คันเกียร์หุ้มหนัง (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ไฟภายในห้องโดยสารแบบ LED พร้อม Mood Lighting เปลี่ยนได้ 6 สี (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ช่องจ่ายไฟ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง 2 ตำแหน่ง
 • ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (Wireless Charger) (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • เครื่องเสียง DVD หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • จอภาพ LCD ติดเพดานพับไฟฟ้าแบบ Full HD 13.3 นิ้ว (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ถุงลมนิรภัยด้านข้าง สำหรับคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางอัจฉริยะ Smart View (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • Entertainment Counter ระบบบันเทิงเต็มรูปแบบ หน้าจอขนาดใหญ่ 22 นิ้ว แบบ Full HD พร้อมเครื่องเล่น DVD เบสนุ่มลึกด้วยลำโพงคุณภาพสูง 4 ตำแหน่ง จาก Pioneer (เฉพาะรุ่น Grand Starex)
 • Electric VIP Seats เบาะหนัง ปรับเอนพนักพิงและที่รองขาด้วยระบบไฟฟ้า หมอนรองศีรษะออกแบบพิเศษในลักษณะปีกผีเสื้อ (เฉพาะรุ่น Grand Starex)
 • Heated/Ventilated Seat เบาะนั่งตำแหน่งคนขับสามารถปรับความเย็นหรืออุ่นได้ 3 ระดับ (เฉพาะรุ่น Grand Starex)
 • Wireless Charger ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายบริเวณที่นั่งข้างคนขับ (เฉพาะรุ่น Grand Starex)

เครื่องยนต์ : ดีเซลขนาด 2.5 ลิตร รหัส D4CB Variable Geometry Turbocharger และ Intercooler ให้แรงม้าสูงสุด 175 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 441 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 – 2,250 รอบ/นาที

ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด พร้อม Sequential Shift ทุกรุ่น รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.6 เมตร

มิติตัวรถ : ยาว 5,169 มม. กว้าง 1,920 มม. สูง 1,925 มม. ระยะฐานล้อ 3,200 มม. ล้อแบบอัลลอยขนาด 16 นิ้ว

ราคาจำหน่าย : (Update ล่าสุด เดือนธันวาคม 2562)

 • รุ่น Touring ราคา 1,329,000 บาท
 • รุ่น Elite ราคา 1,529,000 บาท
 • รุ่น Deluxe ราคา 1,729,000 บาท
 • รุ่น Grand Starex Premium ราคา 2,349,000 บาท
 • รุ่น Grand Starex VIP ราคา 2,399,000 บาท

ตารางผ่อนดาวน์ All-New Toyota Majesty 2020 ใหม่

Toyota-Majesty-Price-Motor-Expo-2019

ตารางผ่อนดาวน์ New KIA Grand Carnival 2020 ใหม่

KIA-Price-Promotion-Motor-Expo-2019

ตารางผ่อนดาวน์ New Hyundai H-1 2020 ใหม่

Hyundai-Price-Promotion-Motor-Expo-2019

สำหรับใครที่ต้องการดูไฟล์ภาพขนาดใหญ่ สามารถ “ดาวน์โหลด” ได้ข้างล่างนี้

ราคา และตารางผ่อนดาวน์ All-New Toyota Majesty 2020 ใหม่

ราคา และตารางผ่อนดาวน์ New KIA Grand Carnival 2020 ใหม่

ราคา และตารางผ่อนดาวน์ New Hyundai H-1 2020 ใหม่

ในเวลานี้ ใครที่อยากขายรถ เพื่อซื้อรถใหม่ ต้อนรับปีใหม่นี้ ต้องนึกถึงเรา Carro! เพียงแค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand จ้า แค่นี้การเปลี่ยนรถใหม่ของคุณ ก็ง่ายขึ้นแล้ว

CarroRewards-And-CarroWholesale-Application

สวัสดีครับ หากท่านตอนนี้กำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้ประกอบการรถมือสอง (หรือจะเรียกว่าเต็นท์รถมือสอง ตลาดรถมือสอง หรือรถใช้แล้ว ก็ได้เหมือนกัน) หากมีความคุ้นเคยกับระบบ CARRO Wholesale ซึ่งเป็นระบบการซื้อรถกับทาง CARRO อยู่แล้ว หากท่านใดยังไม่มี App นี้ สามารถดาวน์โหลด Application “CARRO Wholesale” จากใน iOS และ Android (สามารถคลิก Download ที่ Link นี้ได้เลย http://onelink.to/fjjn42)

Carro-Agent-Rewards

ส่วนวิธีใช้งาน CARRO Wholesale Application สามารถดูได้ใน Link ด้านล่าง

และในโอกาสนี้ เราขอยินดีที่จะนำเสนอแคมเปญใหม่ๆ กับ “CARRORewards” เพื่อต้อนรับปีใหม่ที่จะมาในไม่ช้านี้ ยิ่งคุณซื้อรถ หรือ BID รถ ผ่าน Application เรามากเท่าไหร่ โอกาสยิ่งได้คะแนนสะสมยิ่งมาก ซึ่งคะแนนเหล่านี้ สามารถนำมารับแลกของรางวัล พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย!

CarroRewards-CarroWholesale

รายละเอียดระดับคะแนนสะสม เพื่อแลก CARRORewards

CarroRewards-CarroWholesale

ระดับ คะแนน จบรถ (คัน)
1 5,000 1
2 7,500 2
3 10,000 3
4 12,500 4
5 15,000 5 ขึ้นไป
VIP 50,000 10 ขึ้นไป

วิธีการได้คะแนนสะสมเพื่อแลก CARRORewards

CarroRewards-CarroWholesale

เสนอราคาซื้อรถ (ต่อคัน) จบรถ (ต่อคัน)
เสนอราคาคนแรกได้ 100 Point
เสนอราคาคนที่สอง ได้ 50 Point
2,500 Point
เสนอราคาคนที่สามได้ 20 Point

เงื่อนไข:

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ
 • กรณีการจบรถผ่าน CARRO Wholesale Application และชำระรถในราคาเต็ม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2562
 • กรณีที่เป็นระดับ VIP ต้องมีคะแนนสะสม 50,000 คะแนนขึ้นไป และจำกัดสิทธิเฉพาะดีลเลอร์คนแรกเท่านั้น จำกัดเพียงแค่ 1 รางวัลต่อเดือน
 • กรณีการรับ CARRORewards ผู้แลกสิทธิและของรางวัล CARRORewards จำเป็นต้องรับที่สำนักงาน CARRO
  ในกรุงเทพฯ และสาขาในเขตพื้นที่นั้นๆ เท่านั้น
 • กรณีต้องการเช็คคะแนน หรือติดต่อรับ CARRORewards กรุณาติดต่อเบอร์โทร. 063-535-7504
  หรือโทร. 065-998-2098
 • หากต้องการติดต่อรับสิทธิพิเศษ หรือสินค้า CARRORewards ติดต่อแผนกกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
  เบอร์โทร. 02-508-8425
 • การรับสิทธิพิเศษหรือสินค้า สามารถรับได้เฉพาะวันที่ 30 หรือ 31 ของทุกเดือน (เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น)
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ​ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในการแลกรางวัลในแต่ละลำดับ จะมีจำนวนจำกัด
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ Inbox มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand หรือโทร. 02-508-8425 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 9.30 – 18.30 น.) หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ครับ —> เพิ่มเพื่อน
Compare-Price-Interest-Rate-Nissan-Almera-2020-vs-Honda-City-2020

CARRO Thailand นำตารางราคา และอัตราดอกเบี้ย ของ Nissan Almera 2020 (นิสสัน อัลเมร่า) และ Honda City 2020 (ฮอนด้า ซิตี้) ในงาน Motor Expo 2019 มาเปรียบเทียบกันให้เห็น แบบช้าๆ ชัดๆ!

หากใครสนใจรุ่นไหนอยู่ ลองคำนวณงบประมาณที่มี แล้วเลือกดูว่า จะผ่อนกันแบบไหนได้เลย 

ถ้าคุณอยากขายรถด่วน เพื่อไปซื้อรถคันใหม่ หรือรับเงินก้อนไปใช้ สามารถขายรถคันเก่า หรือตีราคารถกับทาง CARRO ได้ ง่ายๆ ได้เงินไว! กับ CARRO Express เพียงแค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ —> เพิ่มเพื่อน

Nissan Almera 2020

All-New-Nissan-Almera-2020

ข้อดี : ราคาไม่แพง ดอกเบี้ยถูก ให้ออพชั่นเยอะ พื้นที่ภายในกว้างมาก พื้นที่เก็บสัมภาระ ใหญ่มาก

ข้อด้อย : วัสดุภายในสมราคา ไม่มีเบาะหนังแท้ ภายในห้องเครื่อง ดูไม่ค่อยเรียบร้อย ไม่มียางอะไหล่ให้ ในรุ่น Top สุด (เป็นชุดปะยางแทน) ส่วนรุ่นถูกสุด กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไม่ได้ และล้อยังเป็นกระทะเหล็ก

รายละเอียดตัวรถ : ออกแบบภายใต้ปรัชญา “รูปทรงเรขาคณิตที่สื่อถึงอารมณ์ หรือ Emotional Geometry” มีองค์ประกอบที่โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เช่น กระจังหน้าแบบ V-Motion ไฟหน้า-ไฟท้าย ทรงบูมเมอแรง แนวเสาหลังคาหลังที่ถูกยกขึ้น (Kick-Up C-pillars) และ หลังคาแบบลอยตัว (Floating Roof)

อุปกรณ์มาตรฐานเด่นๆ :

 • กระจังหน้าแบบโครเมียมรมดำ (ในรุ่น VL)
 • ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED (ในรุ่น VL)
 • เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ Vehicle Dynamic Control (VDC)
 • เทคโนโลยีออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน Hill Start Assist (HSA)
 • เทคโนโลยีสัญญาณเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้าขณะขับขี่อัจฉริยะ Intelligent Forward Collision Warning (IFCW)
 • เทคโนโลยีเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน Moving Object Detection (MOD)
 • เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง Intelligent Around View Monitor (IAVM)
 • ระบบข้อมูลและความบันเทิง Nissan Connect หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว พร้อมช่องเชื่อมต่อ Bluetooth®, USB และ AUX IN สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • สวิตซ์ควบคุมหน้าจอ แสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT บนพวงมาลัย
 • ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Apple CarPlay® (สำหรับระบบปฏิบัติการณ์ iOS)
 • ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
 • สวิตซ์ควบคุมระบบเครื่องเสียง และรับโทรศัพท์บนพวงมาลัย
 • เทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Warning system (BSW) (ในรุ่น VL)
 • เทคโนโลยีตรวจจับวตถุด้านหลังรถขณะถอย Rear Cross Traffic Alert (RCTA) (ในรุ่น VL)
 • ถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbags) (ในรุ่น VL)
 • ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Curtain Airbags) (ในรุ่น VL)
 • กุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Intelligent Key – I-Key)

เครื่องยนต์ : ขนาด 1.0 ลิตร Turbo รหัส HRA0 ให้แรงม้าสูงสุด 100 แรงม้า (PS) ที่ 5,000 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 152 นิวตันเมตร ที่ 2,400-4,000 รอบ/นาที ประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง 23.3 กม./ลิตร และให้อัตราเร่งความเร็วสูงจากแรงบิดแบบต่อเนื่อง (Flat Torque) ส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ Xtronic CVT พร้อม D-Step Logic

มิติตัวรถ : ยาว 4,495 มม. กว้าง 1,740 มม. สูง 1,460 มม. ระยะฐานล้อ 2,620 มม. ล้อมีทั้งกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบ 15 นิ้ว และล้อแม็ก 15 นิ้ว

มีสีให้เลือก 6 สี ได้แก่ สีแดง Radiant Red สีส้ม Monarch Orange สีขาว Storm White สีดำ Black Star สีเทา Gun Metallic และสีเงิน Brilliant Silver

ราคาจำหน่าย :

 • รุ่น S ราคา 499,000 บาท
 • รุ่น E ราคา 509,000 บาท
 • รุ่น EL ราคา 559,000 บาท
 • รุ่น V ราคา 599,000 บาท
 • รุ่น VL ราคา 639,000 บาท

Honda City 2020

All-New-Honda-City-RS-2020

ข้อดี : รูปทรงสวย สปอร์ต ภายในกว้างขวาง นั่งสบาย พื้นที่เก็บสัมภาระ ใหญ่มาก เครื่องแรง ช่วงล่างเกาะถนน ห้องเครื่องเก็บสายไฟ เก็บท่อต่างๆ ได้เรียบร้อย

ข้อด้อย : ราคาจำหน่าย ที่สูงไปนิดนึง แม้ว่าจะลดลงมาจากโฉมที่แล้วก็ตาม และชุดคอนโซลภายใน บางคนติดว่าสวยสู้โฉมเก่าไม่ได้ ซึ่งก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคน กับระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch ดูธรรมดาไปหน่อย

รายละเอียดตัวรถ : เป็นรถในขนาด B-Segment (หรือ Sub-Compact ที่กระโดดลงมาเล่นในตลาดรถ Eco-Car Phase 2 แต่ทาง Honda ไม่เรียก Eco-Car แต่เรียกเป็น Ecology Car)

อุปกรณ์มาตรฐานเด่นๆ :

 • ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ พร้อมไฟ Daytime Running Light แบบ LED และไฟท้ายแบบ LED
 • กระจังหน้าแบบโครเมียม
 • เสาอากาศแบบครีบฉลาม
 • ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด 15 นิ้ว และ 16 นิ้ว (ในรุ่น RS)
 • เบาะหนังและภายในสีทูโทน ไอเวอรี่/ดำ (เฉพาะรุ่น SV)
 • คอนโซลหน้าแบบ Piano Black
 • มาตรวัดเรืองแสงพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่
 • ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และระบบสั่งการด้วยเสียง SIRI
 • พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์
 • ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
 • ชุดแต่งสไตล์สปอร์ตแบบ RS รอบคัน (ในรุ่น RS)
 • กระจังหน้าแบบ Gloss Black และสัญลักษณ์ RS (ในรุ่น RS)
 • ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟ Daytime Running Light แบบ LED ไฟตัดหมอกแบบ LED (ในรุ่น RS)
 • กระจกมองข้างสีดำแบบสปอร์ตพร้อมไฟเลี้ยวในตัว (ในรุ่น RS)
 • สปอยเลอร์หลังแบบ Gloss Black พร้อมสัญลักษณ์ RS (ในรุ่น RS)
 • เบาะหนังกลับดีไซน์ใหม่ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง (ในรุ่น RS)

เครื่องยนต์ : ขนาด 1.0 ลิตร DOHC VTEC TURBO 3 สูบ 12 วาล์ว มาพร้อม Turbocharger ให้แรงม้าสูงสุด 122 แรงม้า ที่ 5,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 173 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 – 4,500 รอบ/นาที ให้สมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกว่าเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร (เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม) และแรงบิดเทียบเท่าเครื่องยนต์ขนาด 1.8 ลิตร

ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ทุกรุ่น ให้อัตราเร่ง และประหยัดน้ำมันได้ถึง 23.8 กม./ลิตร และมี Paddle Shifts เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ แบบ 7 สปีด และสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้

มิติตัวรถ : ยาว 4,553 มม. กว้าง 1,748 มม. สูง 1,467 มม. ระยะฐานล้อ 2,589 มม.

มีสีให้เลือก 6 สี ได้แก่ สีใหม่ สีแดงอิกไนต์ (เมทัลลิก) เฉพาะรุ่น RS สีขาว Platinum (มุก) เฉพาะรุ่น RS และรุ่น SV สีดำ Crystal (มุก) สีเงิน Lunar (เมทัลลิก) สีเทา Modern Steel (เมทัลลิก) และสีขาว Taffata เฉพาะรุ่น V และรุ่น S

ราคาจำหน่าย :

 • รุ่น S ราคา 579,500 บาท
 • รุ่น V ราคา 609,000 บาท
 • รุ่น SV ราคา 665,000 บาท
 • รุ่น RS ราคา 739,000 บาท

ตารางผ่อนดาวน์ All-New Nissan Almera 2020 ใหม่

All-New-Nissan-Almera-2020-Price-List

ตารางผ่อนดาวน์ All-New Honda City 2020 ใหม่

All-New-Nissan-Almera-2020-Price-List

สำหรับใครที่ต้องการดูไฟล์ภาพขนาดใหญ่ สามารถ “ดาวน์โหลด” ได้ข้างล่างนี้

ราคา และตารางผ่อนดาวน์ All-New Nissan Almera 2020 ใหม่

ราคา และตารางผ่อนดาวน์ All-New Honda City 2020 ใหม่

สำหรับใครที่มองหารถใหม่ ในรูปแบบอีโค่คาร์ อย่าพลาด! แต่ถ้าอยากขายรถคันเดิม ต้องนึกถึงเรา Carro!

Car-Loan-And-Finance-In-Motor-Expo

ใครกำลังอยาก … ซื้อรถใหม่ ขายรถมือสอง หรือรีไฟแนนซ์รถ ในงาน Motor Expo 2019 ต้องอ่าน!

Carro-Taladrod

งาน Motor Expo 2019 (มอเตอร์เอ็กซ์โป 2019) แป๊บเดียวก็ได้เวลาเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้ว ตามสถาบันการเงิน ไฟแนนซ์ ลีสซิ่งต่างๆ ก็ผุดแคมเปญออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเช็กวงเงินก่อนออกรถ ดาวน์น้อย ผ่อนนาน ดอกเบี้ยต่ำ หรือมีของแจกของแถมต่างๆ เป็นต้น นับเป็นข้อดีของผู้บริโภคเลยล่ะครับ แต่คุณต้องมีวินัยทางการเงินที่ดีด้วยเช่นกัน

ถ้าใครอยากขายรถคันเดิม เพื่อนำเงินไปโปะรถคันใหม่ จะได้ผ่อนดาวน์กันน้อยลง มาขายรถกับทาง Carro Express ได้ที่  https://th.carro.co/sell-car/express หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Fanpage Carro Thailand

Carro ขอรวบรวมโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์ + ไฟแนนซ์ ในงาน Motor Expo 2019 มาให้ท่านดูแบบครบๆ ครับ …

ส่วนอันนี้ ทบทวนกันอีกครั้ง สำหรับคนที่อยากซื้อรถ (ไม่ว่าจะรถใหม่ หรือรถมือสองก็ตาม) หากต้องการขอสินเชื่อ หรือ จัดไฟแนนซ์รถ เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มีดังนี้ …

เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อน ไม่เกิน 65 ปี) หรือนิติบุคคล ที่จัดตั้งในประเทศไทย

กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ 3 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
3. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และใบสำคัญจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน อย่างละ 1 ชุด

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจที่เซ็นขอสินเชื่อ 3 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจที่เซ็นค้ำประกัน 2 ชุด หนังสือรับรองบริษัท 3 ชุด
3.เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ใบสำคัญจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้เซ็นค้ำประกัน 1 ชุด 

สำหรับการคำนวณดอกเบี้ยรถมือสอง ดูได้ใน Link นี้ครับ –> https://th.carro.co/blog/news-finance-used-car-ep3

ธนาคารไทยพาณิชย์ (CAR.SCB)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สินเชื่อรถยนต์ scb.co.th

ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยรถใหม่ คงที่อยู่ที่ 2.65% – 4.80% ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.05% – 8.65% ต่อปี

สำหรับรถเก๋ง

 • ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 8% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 16% ต่อปี
 • วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้ 95% ของราคาสินทรัพย์
 • อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา) สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน หรือ 7 ปี

ดูรายละเอียด อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 1/2562 ได้ที่นี่ – https://www.scb.co.th/content/dam/scb/personal-banking/rates-fees/others/car-rental-rates/car-rental-rates.pdf

ดู Sale Sheet สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ได้ที่นี่ – https://www.scb.co.th/content/dam/scb/personal-banking/loans/car-loans/documents/salesheet-carloans.pdf

ถอยรถใหม่ กับไทยพาณิชย์ ในงาน Motor Expo 2019

ธนาคารได้นำเสนอสิทธิพิเศษมากมายให้กับผู้ที่สนใจซื้อรถใหม่ และผู้ที่เข้าชมงานมหกรรมยานยนต์ อาทิ สมัครสินเชื่อรถใหม่ ทำสัญญาเช่าซื้อภายในงานและออกรถภายใน วันที่ 31 มกราคม 2563 จะได้รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 1,000 บาท

และสำหรับลูกค้า SCB รู้ผลการอนุมัติเร็วทันใจภายใน 1 ชั่วโมง เพียงนำบัตรประชาชนมาใบเดียว นอกจากนี้ ดาวน์ขั้นต่ำ 0% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/car-loans.html

ลีสซิ่งกสิกรไทย (Kasikorn Leasing)

ออกรถใหม่กับ KLeasing ช่วงงาน Motor Expo 2019

​​​เงื่อนไข

1.* สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถ (รถใหม่) ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. -​ 16 ธ.ค. 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาเช่าซื้อภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รับสิทธิ์ผ่อนชำระเงินดาวน์ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย โดยเลือกรับสิทธิ
(1) ผ่อนชำระเงินดาวน์ 0% นาน 6 เดือน (ดาวน์สูงสุดไม่เกิน 15% ของราคารถ แต่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท) หรือ
(2) ผ่อนชำระเงินดาวน์ 0% นาน 3 เดือน (ดาวน์สูงสุดไม่เกิน 20% ของราคารถ แต่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท) และฟรีค่าธรรมเนียมใช้บัตรเครดิตเฉพาะผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมรายการ
2. การพิจารณาเครดิตเป็นไปตามนโยบายเครดิตของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://kasikornleasing.com/

ธนาคารธนชาต (Thanachart Bank)

ออกรถใหม่กับ ธนชาตDRIVE รับเลย!

เงื่อนไข

 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  1. สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62 และเกิดสัญญาออกรถ  ภายในวันที่ 29 ก.พ. 63
  2. สมัครสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว/หรือสินเชื่อรถแลกเงิน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เฉพาะลูกค้าที่สมัครภายในงาน และรับของสมนาคุณ Motor Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 62 ถึง 10 ธ.ค. 62 และเกิดสัญญาออกรถ  ภายในวันที่ 29 ก.พ. 63
 2. ลูกค้าต้องดาวน์โหลด Thanachart Connect โมบายแอป และลงทะเบียนด้วยเลขที่สัญญาเช่าซื้อในแอป ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 62 ถึง 31 พ.ค. 63
 3.  ลูกค้าจะต้องไม่มีประวัติค้างชำระ และเกิดเบี้ยปรับของสัญญาที่จะได้รับส่วนลดค่างวด จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการมอบส่วนลดค่างวด
 4. เมื่อลูกค้าทำครบเงื่อนไขตามข้อ 1- 3 ทุกสิ้นเดือน ธนาคารฯ จะเริ่มดำเนินการมอบส่วนลดค่างวด ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทั้งจำนวน (กรณีตรงกับวันหยุดทำการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป) โดยมีมูลค่าส่วนลดค่างวดแบ่งตามประเภทลูกค้า ดังนี้
  • ลูกค้าใหม่สินเชื่อรถยนต์ธนชาต มอบส่วนลดค่างวด 3,000 บาท
  • ลูกค้าเก่า/หรือลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาต มอบส่วนลดค่างวด 5,000 บาท
   (ลูกค้าเก่า/หรือลูกค้าปัจจุบัน หมายถึง ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว หรือสินเชื่อรถแลกเงินที่ปิดบัญชีแล้วหรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผ่อนชำระดี ไม่มีประวัติค้างชำระภายใน 12 เดือนสุดท้าย)

ลูกค้าทำครบเงื่อนไขแคมเปญ
ตามข้อ 1-3

วันที่ได้รับส่วนลดค่างวด

28 พ.ย. – 31 ธ.ค. 62

15 ม.ค. 63

1 – 31 ม.ค. 63

17 ก.พ. 63

1 – 29 ก.พ. 63

16 มี.ค. 63

1 – 31 มี.ค. 63

17 เม.ย. 63

1 – 30 เม.ย. 63

15 พ.ค. 63

1 – 31 พ.ค. 63

15 มิ.ย. 63

1 – 30 มิ.ย. 63

15 ก.ค. 63

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

รับข้อเสนอพิเศษ เพียงเปิด Bluetooth ที่บูทธนชาตDRIVE

 • พบกับกิจกรรมสนุกและของรางวัลมากมาย อาทิ 3D Catching Game, ถ่ายรูปแชะ&แชร์ภายในบูท โพสต์ Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Publish) #ธนชาตDRIVE #ธนชาตMotorExpo2019 หรือตอบแบบสอบถามง่ายๆ รับฟรี! กระเป๋า DRIVE Bag
 • รับฟรี! เครื่องฟอกอากาศในรถ มูลค่า 1,300 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อรถยนต์ธนชาตภายในงาน
 • บัตรเครดิตรับคะแนน T-Rewards สูงสุด 200,000 คะแนน* ลงทะเบียนพิมพ์ EXPO ตามด้วยเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งที่ 4712066 (3 บาท/ครั้งตลอดรายการ) (รอข้อมูล)
 • บัตรผ่อนชำระ (รอข้อมูล)

การรับของสมนาคุณที่บูทธนชาตDRIVE ในงาน Motor Expo 2019

 • เฉพาะผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถแลกเงิน ภายในงาน Motor Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 62 – 10 ธ.ค. 62 เท่านั้น
 • เปิด Bluetooth ลงทะเบียนรับของสมนาคุณผ่าน Line Beacon หรือ QR Code ภายในบูทธนชาตDRIVE รับทันที! เครื่องฟอกอากาศในรถ มูลค่า 1,300 บาท
 • ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในกับลูกค้าที่กดรับสิทธิ์ก่อน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.thanachartbank.co.th/

ธนาคารเกียรตินาคิน (Kiatnakin Bank)

KK New Car ให้วงเงินอนุมัติสูง ผ่อนสบาย ง่ายเรื่องเอกสาร

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 95% ของราคารถยนต์
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 งวด
 • มีผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อคอยให้บริการลูกค้าถึงที่ทั่วประเทศ
 • มีโปรแกรมผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับอาชีพและรายได้ลูกค้า

ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยรถใหม่ อยู่ที่ 2.65%-9.50% ต่อปี

สำหรับรถยนต์ใหม่

 • ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 2.65 – 9.50% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 4.77 – 17.10% ต่อปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – http://www.kiatnakin.co.th/th/personal-banking/loan/auto-loan/kk-new-car

กรุงศรีออโต้ (Krungsri Auto)

ถอยรถใหม่ป้ายแดง กับ กรุงศรี ออโต้ ที่งาน Motor Expo 2019 ทั้งได้รถ ทั้งได้ลุ้น รับข้อเสนอพิเศษ

กรุงศรี นิว คาร์ สินเชื่อรถใหม่

 • ดาวน์เริ่มต้นเพียง 5%*
 • ผ่อนสบายสูงสุดถึง 84 เดือน*
 • รู้ผลอนุมัติไวภายใน 15 นาที (เมื่อเอกสารครบ)
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครสัญชาติไทย)

* การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธฯาคารกำหนด

รับของกำนัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท¹ ทุกคน ทุกคัน

เมื่อสมัครสินเชื่อ กรุงศรี นิวคาร์ ภายในงาน Motor Expo 2019

รายละเอียดของกำนัลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ Jackpot , Grand Prize , Diamond , Platinum , Gold
โดยในแต่ละประเภท มีให้เลือก 5 อย่าง คือ PTT Cash Card , Shell Cash Card , Gift Card Tesco Lotus , Gift Card Central , Gift Card Homepro

Group / Tier  Product Name  Original Price
Jackpot PTT Cash Card                         30,000.00
 Shell Cash Card                         30,000.00
 Gift Card Tesco Lotus                         30,000.00
 Gift Card Central                         30,000.00
 Gift Card Homepro                         30,000.00
Grand Prize PTT Cash Card                          15,000.00
 Shell Cash Card                          15,000.00
 Gift Card Tesco Lotus                          15,000.00
 Gift Card Central                          15,000.00
 Gift Card Homepro                          15,000.00
Diamond PTT Cash Card                            4,000.00
 Shell Cash Card                            4,000.00
 Gift Card Tesco Lotus                            4,000.00
 Gift Card Central                            4,000.00
 Gift Card Homepro                            4,000.00
Platinum PTT Cash Card                             2,000.00
 Shell Cash Card                             2,000.00
 Gift Card Tesco Lotus                             2,000.00
 Gift Card Central                             2,000.00
 Gift Card Homepro                             2,000.00
Gold PTT Cash Card                             1,000.00
 Shell Cash Card                             1,000.00
 Gift Card Tesco Lotus                             1,000.00
 Gift Card Central                             1,000.00
 Gift Card Homepro                             1,000.00

วิธีการรับของกำนัล
1 สัญญา : 1 สิทธิ์ : 1 รางวัล ลูกค้าจะได้รับ Link SMS เพื่อเลือกรับของกำนัลหลังจากรับรถรถภายใน 30 วัน และของกำนัลจะจัดส่งภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนสิทธิ์

รับทันที! เบาะรองหลัง Memory Foam มูลค่า 500 บาท
สมัครสินเชื่อ ภายในงาน
หมอน.png

รับเลย!  ชุดแก้วน้ำกรุงศรี ออโต้ มูลค่า 150 บาท
สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถใหม่ภายในงาน และ แอดไลน์ 3.png  กรุงศรี ออโต้

แกว.jpg

¹ สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อกรุงศรี นิว คาร์ ในงาน Motor Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2562 ที่บูธกรุงศรี ออโต้เท่านั้นลูกค้าจะได้รับของกำนัลเมื่อได้รับผลอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563

 เงื่อนไขสำหรับ กรุงศรี นิว คาร์

 •  เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาภายในงาน Motor Expo 2019 ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2562 – 10 ธ.ค. 2562 ที่บูธ กรุงศรี ออโต้ เท่านั้น
 • ผู้ให้บริการสินเชื่อขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.krungsriauto.com/auto/Promotion/MotorExpo-NC.html

หมายเหตุ : รายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นข้อมูลสินเชื่อรถยนต์และไฟแนนซ์ ที่ Update ณ กลางเดือนพฤศจิกายน 2562 (ก่อนงาน Motor Expo 2019) เมื่อเวลาผ่านไป โปรโมชั่น และอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขล่าสุด ที่ไฟแนนซ์ หรือธนาคารนั้นๆ อีกครั้ง

ขอขอบคุณภาพประกอบหน้าปกจาก Motor Expo

How-To-Use-Carro-Wholesale-Application

สวัสดีครับ หากท่านตอนนี้กำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้ประกอบการรถมือสอง (หรือจะเรียกว่าเต็นท์รถมือสอง หรือรถใช้แล้ว ก็ได้เหมือนกัน) แล้วมีความประสงค์ที่จะมาเป็นดีลเลอร์ใหม่ กับทาง คาร์โร (ประเทศไทย) ซึ่งทาง CARRO ก็พร้อมให้การต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งครับ ไม่ว่าท่านจะมีสาขาอยู่ในกรุงเทพฯ หรือในต่างจังหวัดก็ตาม

แต่คุณอาจจะสงสัยว่า ระบบการซื้อรถกับทาง CARRO นั้น มีขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือไม่? วิธีการใช้งานนั้น จะต้องทำอย่างไร? ง่ายๆ เลย เพียงแค่คุณ “ดาวน์โหลด” คู่มือวิธีการใช้ App CARRO Wholesale สำหรับดีลเลอร์ใหม่ที่สนใจซื้อรถบ้านมือสอง

แต่ถ้าดาวน์โหลดมาแล้ว ยังไม่สะดวกอ่าน หรืออ่านแล้วยังไม่เข้าใจ Mr.Carro จะอธิบายให้ฟัง …

วิธีการสมัคร และประมูลรถกับ CARRO Wholesale

เริ่มแรก ในดาวน์โหลด Application “CARRO Wholesale” จากใน iOS หรือใน Google Play ก่อน

เมื่อเปิดตัว Application ขึ้นมาแล้ว ให้เข้าสู่ระบบ ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นระบบจะส่งหมายเลข OTP ไปให้ทาง SMS (กรณีไม่ได้รับรหัส สามารถกด “ฉันยังไม่ได้รับรหัส”)

How-To-Use-Carro-Wholesale-Application

เมื่อเข้าสู่หน้าหลักได้แล้ว ให้กด “สมัครเป็นดีลเลอร์” พร้อมกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

How-To-Use-Carro-Wholesale-Application

เมื่อคุณทำขั้นตอนด้านบนเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้สถานะเป็นดีลเลอร์ ซึ่งมีสิทธิ์ในการเสนอราคารถได้ โดยสามารถเข้าไปเลือกรถคันที่คุณสนใจได้

How-To-Use-Carro-Wholesale-Application

โดยคุณอาจจะตรวจสอบความต้องการต่างๆ เช่น ยี่ห้อ รุ่น สี ปีรถ เลขไมล์ ออพชั่นต่างๆ เบื้องต้นดูก่อนได้ และถ้าคุณเกิดอยากได้รถคันนี้ ก็สามารถกดปุ่ม “เสนอราคา” ได้เลย

How-To-Use-Carro-Wholesale-Application

สำหรับค่าดำเนินการตามราคาของรถต่อคัน สามารถดูได้ในตารางด้านล่างนี้ครับ

กรณีคุณสามารถประมูลรถได้ในราคาสูงสุด คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าภาษีต่างๆ, ค่าจดทะเบียนรถใหม่ (กรณีรถคันนั้นแจ้งจอด หรือทะเบียนถูกระงับไว้) และเงินเพิ่มภาษีนิติบุคคล และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถ หรือโอนรถให้ผู้อื่น

How-To-Use-Carro-Wholesale-Application

กด “ยืนยัน” เมื่อต้องการเสนอราคา และเมื่อหมดเวลา ระบบจะประกาศ ผู้เสนอราคาได้-ผู้เสนอราคาไม่ได้ กับคุณในรถคันที่คุณได้ประมูลไป

How-To-Use-Carro-Wholesale-Application

วิธีการใช้งาน CARRO Wholesale

ในหน้าหลัก จะมีการแนะนำรายละเอียดต่างๆ ว่ามีรถคันไหนเข้ามาใหม่บ้าง ซึ่งคุณสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดรถรุ่นต่างๆ ที่มีในคลังรถเวลานั้นได้

How-To-Use-Carro-Wholesale-Application

ระบบการเสนอราคา ถ้าเป็นระบบเปิด รถจะโชว์ราคาที่มีผู้เสนอสูงสุด แต่ถ้าเป็นระบบปิด จะได้แสดงราคาที่เสนอ

How-To-Use-Carro-Wholesale-Application

สำหรับระบบแจ้งเตือนนั้น จะขึ้นในกรณีของการยืนยันตัวตน, แสดงผลการประมูลแพ้-ชนะ หรือจะเป็นการติดตามการเสนอราคาแบบ Real-Time และประวัติรถที่คุณเคยเสนอราคาไปแล้ว เป็นต้น

หากอ่านแล้วมีข้อสงสัยประการใด สามารถ Inbox มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand หรือโทร. 02-508-8425 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 9.30 – 18.30 น.)

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ครับ —> เพิ่มเพื่อน

New-Car-Promotion-Nov-2019

สวัสดีในเดือนพฤศจิกายน ในเดือนที่กรุงเทพฯ กำลังเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว แต่ก็ยังมีฝนตกอยู่ในช่วงต้นเดือนนี้ …

สำหรับข่าวคราวรถเปิดตัวใหม่ในบ้านเรา ในเดือนนี้ต้องบอกได้เลยว่ามากมายหลายรุ่นจริงๆ เพราะใกล้งาน Motor Expo 2019 (มอเตอร์เอ็กซ์โป 2019) แล้ว! เริ่มต้นกันด้วยอย่าง Mazda CX-8 (มาสด้า ซีเอ็กซ์-8) ใหม่ รวมไปถึง Nissan Almera (นิสสัน อัลเมร่า) ใหม่ และ Mitsubishi Attrage (มิตซูบิจิ แอททราจ) ใหม่

พร้อมรถซูเปอร์สปอร์ตหรูๆ เช่น Rolls-Royce Wraith Eagle VIII และสปอร์ตพลังแรงอย่าง Aston Martin DB11 AMR Performance ซึ่งทาง Carro จะนำข่าวคราวการเปิดตัวรถใหม่ๆ มาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ

ถ้าคุณอยากขายรถด่วน เพื่อไปซื้อรถคันใหม่ หรือรับเงินก้อนไปใช้ สามารถขายรถคันเก่า หรือตีราคารถกับทาง Carro ได้ ง่ายๆ ได้เงินไว! กับ Carro Express เพียงแค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook Carro Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ —> เพิ่มเพื่อน

สำหรับโปรโมชั่นรถใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เชิญชมได้ด้านล่างครับ.

Toyota

Toyota-Avanza-Promotion-6-2019

New AVANZA Start Your New Dimension

เงื่อนไข

 1. ส่วนลดดอกเบี้ย 0.40% สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าโตโยต้าที่ซื้อรถอแวนซ่า รับส่วนลดดอกเบี้ย 0.40% ทุกเกรด
 2. แนะนำเพื่อนออกรถโตโยต้า ผู้แนะนำรับคะแนนสะสม T-MEx 3,000 แต้ม ต่อการแนะนำ 1 ครั้ง (สามารถแลกรับส่วนลดศูนย์บริการ, ส่วนลดซื้อรถใหม่ มูลค่า 3,000 บาท หรือคูปองอื่นๆ ตามโปรแกรม T-MEx) สงวนสิทธิ์ สำหรับพนักงานขายไม่สามารถร่วมกิจกรรมเป็นผู้แนะนำได้
 • เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับลูกค้าที่จอง และรับรถตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet

Toyota-Corolla-Altis-Promotion-11-2019

โปรโมชั่น Corolla Altis ใหม่

พิเศษสำหรับลูกค้า All-New Corolla Altis ผ่อนเริ่มต้นเพียง 8,500 บาท ต่อเดือน หรือ เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% นาน 48 เดือน

หมายเหตุ

 • *อัตราดอกเบี้ย 1.99% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 20% ขึ้นไป สำหรับ โคโรลล่า อัลติส รุ่นโฉมใหม่ ปี 2562
 • **ผ่อนสบายเริ่มต้น 9,000 บาท คำนวนจากโปรแกรม Sabuy:D รุ่น Corolla Altis HV Entry ราคา 939,000 บาท ดาวน์ 234,750 บาท (ดาวน์ 25%) ผ่อน 60 เดือน ดอกเบี้ย 4.35% ผ่อน 9,000 บาท งวดที่ 1 – 59 และ 328,650 บาท งวดที่ 60
 • ฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม. (ทุกๆ 10,000 กม. รวม 10 ครั้ง) หรือภายในระยะเวลา 5 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
 • ขยายการรับประกันคุณภาพรถใหม่ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
 • รับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดภายในปีที่ 1-10 และรับประกันการใช้งานระบบไฮบริดภายในปีที่ 1-5 (นับตั้งแต่วันส่งมอบรถให้แก่ลูกค้ารายแรกตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่)
 • สำหรับผู้ซื้อ ที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไข บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562 และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าโตโยต้า

 • รับส่วนลดดอกเบี้ย 0.40% สำหรับลูกค้าโตโยต้าที่ซื้อรถ โคโรลล่า อัลติส ใหม่ ทุกเกรด
 • สิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถโตโยต้าในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องลงทะเบียนและแสดงหลักฐานในการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น TOYOTA Privilege More เพื่อแสดงรหัสที่ได้รับต่อพนักงานขายรถโตโยต้า
 • ยกเว้นรถ โคโรลล่า อัลติส ที่ขายภายใต้เงื่อนไขการขาย Fleet
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตรวจสอบรายละเอียดสิทธิพิเศษหรือสอบถามเงื่อนไขได้ที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า

เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัล

  • ***ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคือผู้ที่ร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนถูกต้องตามกติกาที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562 ณ โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ โดยลูกค้าที่ทดลองขับรถยนต์โตโยต้า โคโรลล่า อัลติสใหม่ จะต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรม MAKE A NEW HIGH ผ่านการสแกน QR code พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ให้เรียบร้อยเพื่อรับสิทธ์ลุ้นบัตรกำนัลช้อปปิ้ง 10,000 บาท
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับรางวัล
  • คณะกรรมการจะทำการพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ของผู้ร่วมรายการทั้งหมดเพื่อจับฉลากรางวัล บัตรกำนัลช้อปปิ้ง ราคา 10,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท
  • จับรางวัลในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สนง.กรุงเทพฯ) 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ทาง www.toyota.co.th
  • ผู้โชดดีสามารถติดต่อยืนยันการรับรางวัลที่ ฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่ง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (วันและเวลาทำการ 08.00 – 17.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 เท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์รับของรางวัล (สอบถามรายละเอียดโทร. 02-305-2287) และผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
  • คณะกรรมการจะพิจารณามอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรอง และหากไม่มีผู้รับรางวัลตามที่กำหนดอีกจะมอบรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
  • รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอย่างอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
  • กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด

Toyota-Sienta-Promotion-10-12-2019

New Sienta Chic Clicks คลิกให้ชีวิตสุดชิค

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ย 1.99% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 20% ขึ้นไป
 • สำหรับผู้ซื้อ ที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไข บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขนี้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ
 • ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet

ส่วนลดดอกเบี้ย 0.4%

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าโตโยต้าที่ซื้อรถเซียนต้า รับส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่ม 0.4% ทุกเกรด

เงื่อนไขอื่นๆ

 • สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet

Toyota-C-HR-Promotion-11-12-2019

Toyota C-HR มากกว่าทุกอย่างที่เคยเชื่อ

(1)
*สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อผ่าน บ.โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทยฯ ที่ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน
**คำนวนจากลูกค้าที่ใช้โปรแกรม Toyota Privilege More โดยใช้ดอกเบี้ยเช่าซื้อผ่าน บ.โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทยฯ ที่ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯกำหนด
 • สำหรับผู้ซื้อ ที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไขของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทยฯ
 • รับประกันระบบไฮบริด 5 ปี และ แบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี : รับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดครอบคลุมปีที่ 6-10 แบบไม่จำกัดระยะทาง (ต่อเนื่องจากการรับประกันในปีที่ 5) และรับรองการใช้งานระบบไฮบริดครอบคลุมปีที่ 4-5 แบบไม่จำกัดระยะทาง (ต่อเนื่องจากการรับประกันในปีที่ 3) เมื่อซื้อ C-HR รุ่นHYBRID
 • รับประกันมูลค่ารถไฮบริดในอนาคต (GFV) : รับประกันมูลค่ารถรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดไม่น้อยกว่ามูลค่ารถรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน (คำนวณจากอัตราส่วนร้อยละของราคารถยนต์ใหม่ในแต่ละรุ่น) ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์ตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่ การใช้งานต้องไม่เกิน 30,000 กิโลเมตรต่อปีหรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตรภายในระยะเวลา 5 ปี สภาพรถอยู่ในเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดและไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุรุนแรง รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.toyotasure.com
 • ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี : รับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) หรือนับจากวันส่งมอบรถยนต์ เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือรับประกันคุณภาพรถยนต์
 • ฟรีค่าแรงเช็คระยะ 5 ปี : สำหรับการเช็คระยะตั้งแต่  10,000 – 100,000 กิโลเมตร หรือภายในระยะ เวลา 5  ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ที่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าเท่านั้น(เฉพาะค่าแรง ไม่รวมค่าอะไหล่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นๆ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้
 • สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562
 • เงื่อนไขนี้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet

(2)
***ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง C-HR Nurburgring จำนวนจำกัดเพียง 1,000 บาท ชุดเท่านั้น

 • ราคาพิเศษดังกล่าวเป็นราคาที่ รวมค่าทำสีและค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
 • ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง C-HR Nurburgring  มูลค่า 30,000 บาท ประกอบด้วย สเกิร์ตกันชนหน้า-หลัง สเกิร์ตข้าง(ซ้าย-ขวา) สติกเกอร์ตกแต่งข้างรถ(ซ้าย-ขวา) และสติกเกอร์สัญลักษณ์นูร์เบอร์กริง(ซ้าย-ขวา)
 • ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง C-HR Nurburgring  รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงกำหนดก่อนตามเงื่อนไขของบริษัท ทีซีดี เอเชีย จำกัด
 • สอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า
 • ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่าย บริษัท ทีซีดี เอเชีย จำกัด 311 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 • สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 2562 และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขนี้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet

Toyota-Camry-Promotion-11-12-2019

CAMRY Ultimate Promotion

เงื่อนไข

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด
 • อัตราดอกเบี้ย 1.89% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 20% ขึ้นไป (กรณีชำระค่างวดแบบต้นงวด)  และสำหรับผู้ซื้อ ที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไขของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทยฯ เท่านั้น
 • ผ่อนสบายเริ่มต้น 13,888 บาท คำนวนจากโปรแกรม Sabuy:D รุ่น 2.0G ราคา 1,455,000 บาท ดาวน์ 363,750 บาท (ดาวน์ 25%) ผ่อน 60 เดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 4.35% ผ่อน 13,888 บาท งวดที่ 1 – 59 และ 509,250 บาท งวดที่ 60 และสำหรับผู้ซื้อ ที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไขของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทยฯ เท่านั้น
 • ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี : รับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) หรือนับจากวันส่งมอบรถยนต์ เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือรับประกันคุณภาพรถยนต์
 • ฟรีค่าแรงเช็คระยะ 5 ปี : สำหรับการเช็คระยะตั้งแต่  10,000 – 100,000 กิโลเมตร หรือภายในระยะเวลา 5  ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ที่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าเท่านั้น (เฉพาะค่าแรง ไม่รวมค่าอะไหล่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นๆของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้
 • รับประกันระบบไฮบริด 5 ปี และ แบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี : รับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดครอบคลุมปีที่ 6-10 แบบไม่จำกัดระยะทาง (ต่อเนื่องจากการรับประกันในปีที่ 5) และรับรองการใช้งานระบบไฮบริดครอบคลุมปีที่ 4-5 แบบไม่จำกัดระยะทาง (ต่อเนื่องจากการรับประกันในปีที่ 3) เมื่อซื้อ CAMRY รุ่น HYBRID
 • รับประกันมูลค่ารถไฮบริดในอนาคต (GFV) : รับประกันมูลค่ารถรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดไม่น้อยกว่ามูลค่ารถรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน (คำนวณจากอัตราส่วนร้อยละของราคารถยนต์ใหม่ในแต่ละรุ่น) ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์ตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่ การใช้งานต้องไม่เกิน 30,000 กิโลเมตรต่อปีหรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตรภายในระยะเวลา 5 ปี สภาพรถอยู่ในเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดและไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุรุนแรง รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.toyotasure.com
 • สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562
 • เงื่อนไขนี้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet

Toyota-Hilux-Revo-Promotion-11-12-2019

ซื้อไฮลักซ์ รีโว่ วันนี้ ดาวน์ 0.-*

เงื่อนไข

ไฮลักซ์ รีโว่ สมาร์ทแค็บ และ ดับเบิ้ลแค็บ Z Edition ดาวน์ 0.-

 • คำนวณจาก Hilux Revo รุ่น Smart Cab 2.4J Plus Z Edition ราคา 595,000 บาท ดาวน์ 5% และ รุ่น Double Cab Z Edition 2.4J Plus ราคา 682,000 บาท เมื่อดาวน์ 5% สำหรับผู้ซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไขบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ไฮลักซ์ รีโว่ สมาร์ทแค็บ และ ดับเบิ้ลแค็บ พรีรันเนอร์ ดาวน์ 0.-

 • คำนวณจาก Hilux Revo รุ่น Smart Cab Prerunner 2.4J Plus  ราคา 672,000 บาท ดาวน์ 5% และ รุ่น Double Cab Prerunner 2.4J Plus ราคา 770,000 บาท เมื่อดาวน์ 5% สำหรับผู้ซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไขบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ไฮลักซ์ รีโว่ สมาร์ทแค็บ และ ดับเบิ้ลแค็บ 4×4  : ฟรีประกันภัยชั้น 1 Toyota Care 1 ปี

 • ประกันภัยชั้น 1 Toyota Care 1 ปี โดยทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถ (ขึ้นอยู่กับรุ่นรถภายใต้เงื่อนไขของแคมเปญ) รวมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ไม่รวม พ.ร.บ. บุคคลที่ 3
 • สำหรับผู้ซื้อ ที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไข บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม

 • สำหรับลูกค้าที่จอง และรับรถตั้งแต่ 1 พ.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62 และเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดไม่ได้
 • สำหรับผู้ซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไขบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet
 • เงื่อนไขนี้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ

Nissan

โปรโมชั่น Nissan ขับรถนิสสันให้สนุก โปรโมชั่นนี้มีผลถึง 10 ธันวาคม 2562

Nissan-Terra

Terra

ข้อเสนอพิเศษ:

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 2 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน)*
 • ฟรี สปอยเลอร์หลังคาและกระจังหน้าสีดำ*

หรือ

 • ราคาพิเศษ 1,199,000 บาท**
 • ฟรี สปอยเลอร์หลังคาและกระจังหน้าสีดำ**

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และสำหรับรุ่น VL 2WD

** สำหรับรุ่น V 2WD เท่านั้น

Nissan-Note

Note

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 3 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 30%, ผ่อนนาน 36 เดือน)

หรือ

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
 • ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,799 บาท*, คำนวณจาก เงินดาวน์ 25%, ดอกเบี้ย 0.94%, ระยะเวลาผ่อน 84 เดือน, คำนวณจากรุ่น V CVT 19MY ราคา 609,000 บาท

* เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ สำหรับรุ่น 1.2V CVT 19MY เท่านั้น

Nissan-March

March 

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 3 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 60 เดือน)

หรือ

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
 • ราคาพิเศษ 359,000 บาท

* เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ สำหรับ 1.2 S MT เท่านั้น

Nissan-Almera

Almera

สอบถามรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน

Nissan-Leaf

Leaf

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 3 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 1.79%* (เงินดาวน์ 25%, ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 48 เดือน)
 • ฟรีเครื่อง Wallbox EV Charger รวมค่าติดตั้งมูลค่า 72,000 บาท
 • ฟรีโปรแกรมบำรุงรักษาและฟรีค่าแรงเช็คระยะ 3 ปี/60,000 กม.
 • ฟรีรับประกันคุณภาพ 5 ปี/150,000 กิโลเมตร
 • ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน 5 ปี

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น และ บริษัทประกันภัยที่ร่วมแคมเปญ ได้แก่ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

New-Nissan-X-trail

X-Trail

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 2 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 35%, ผ่อนนาน 48 เดือน)

หรือ

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 20%, ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 48 เดือน)

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

Nissan-Sylphy

Sylphy

MY2018

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 2 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 20%, ผ่อนนาน 48 เดือน)

หรือ

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 25%, ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 60 เดือน)

* เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ สำหรับรุ่น 1.6V CVT เท่านั้น

New-Nissan-Teana-2018

Teana

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 2 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 25%, ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 36 เดือน)

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

** ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านิสสัน – ฟรีโปรแกรมบำรุงรักษา 5ปี/100,000 กม. พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 25,000 บาท สำหรับลูกค้ารถยนต์นิสสัน และสมาชิกในครอบครัว เมื่อซื้อรถ New Nissan Teana ทุกรุ่น

เงื่อนไขแคมเปญ

1. แคมเปญพิเศษคือ “ฟรีโปรแกรมบำรุงรักษา 5 ปี/100,000 กม. พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 25,000 บาท สำหรับลูกค้ารถยนต์นิสสัน และสมาชิกในครอบครัว เมื่อซื้อรถ New Nissan Teana ทุกรุ่น”

2. สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้านิสสัน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์นิสสัน โดยลูกค้าต้องแสดงสำเนาทะเบียนรถนิสสัน ในการรับสิทธิ์
 • สิทธิ์นี้สามารถโอนให้ บิดา-มารดา, ลูก, สามี-ภรรยา, พี่-น้อง และญาติในครอบครัว โดยต้องมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์ประกอบการขออนุมัติ

3. ลูกค้าต้องจองและรับรถ นิสสันเทียน่า ใหม่ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

Nissan-NP300-Navara

Navara

Nissan Navara Double Cab รุ่น Black Edition ใหม่ รุ่นปี 2019

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 3 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 35%, ผ่อนนาน 60 เดือน)

หรือ

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 30%, ผ่อนนาน 84 เดือน)

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

Nissan Navara King Cab รุ่น Black Edition ใหม่ รุ่นปี 2019

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 3 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 60 เดือน)

หรือ

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 20%, ผ่อนนาน 84 เดือน)

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT รุ่นปี 2019

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 3 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 20%, ผ่อนนาน 60 เดือน)

หรือ

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 20%, ผ่อนนาน 84 เดือน)

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

Nissan Navara King Cab Calibre EL 6MT รุ่นปี 2018, 2018.1 และ 2019

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 3 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 20%, ผ่อนนาน 72 เดือน)

หรือ

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 20%, ผ่อนนาน 84 เดือน)
 • บัตรน้ำมัน มูลค่า 25,000 บาท*

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

Nissan Navara King Cab S 6MT รุ่นปี 2018 และ 2019

ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562

 • ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 3 ปี*
 • อัตราดอกเบี้ย 0%* (เงินดาวน์ 15%, ผ่อนนาน 60 เดือน)

หรือ

 • ราคาพิเศษ 499,000 บาท*

* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และสำหรับ K/Cab S 6MT 19MY เท่านั้น

Nissan-NV350-Urvan

Urvan

สอบถามรายละเอียดที่ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน

Honda

Honda-Promotion-11-12-2019

รับฟรี จักรยานพับ Modulo มูลค่า 7,990 บาท เมื่อจองรถยนต์ฮอนด้ารุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 11 ธันวาคม 2562
และรับรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ข้อเสนอเดียวกับ มอเตอร์เอ็กซ์โป ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ

 • เมื่อจองรถยนต์ฮอนด้ารุ่นใดก็ได้ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2562 – 11 ธันวาคม  2562  และรับรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562-31 ธันวาคม 2562 ผ่านทางผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
 • รับ Modulo Foldable Bicycle จักรยานพับโมดูโล มูลค่า 7,990 บาท ผ่านผู้จำหน่ายที่ลูกค้ารับรถยนต์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Honda-Promotion-4-2019

ข้อเสนอสุดพิเศษ Double Smile

 • เมื่อจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 11 ธันวาคม 2562 และรับรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562

โปรโมชั่น Honda

Honda Brio/Brio Amaze
– ฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ 2,500 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 30,000 บาท
พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ 2.39%* หรือ ข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ผ่อนเริ่มต้น 4,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
ฟรี ! ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี หรือ 40,000 กม.

Honda Mobilio
– ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 2 ปี
หรือ ข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ดาวน์ 0 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี และรับฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ 1,500 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 18,000 บาท
พิเศษสุด! ฟรีโต๊ะปิกนิกแบบพับได้ 4 ที่นั่ง มูลค่า 1,590 บาท
ฟรี ! ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี หรือ 40,000 กม.

Honda City
– ดาวน์น้อย ผ่อนสบายเริ่มต้นเพียง 5,515 บาทต่อเดือน พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
หรือเลือกรับดอกเบี้ย 0% พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
พิเศษ! รับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 8,000 บาท
หรือ รับข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ดาวน์ 0 บาท หรือ ผ่อนสบาย 4,500 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี

Honda Jazz
– ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
หรือข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ดาวน์ 0 บาท หรือ ผ่อนเริ่มต้น 5,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
หรือรับฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ 1,500 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 18,000 บาท
ฟรี ! ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี หรือ 40,000 กม.

Honda Civic
– ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%* หรือ ข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE**
ดาวน์ 0 บาท หรือ ผ่อนเริ่มต้น 9,900 บาท
ฟรีประกันภัย 1 ปี
ฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท
พร้อมรับเพิ่ม ฮอนด้า อัลติเมท แคร์

Honda Civic Hatchback
– ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%* หรือ ข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE**
ดาวน์ 0 บาท หรือ ผ่อนเริ่มต้น 9,900 บาท
ฟรีประกันภัย 1 ปี
ฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท
พร้อมรับเพิ่ม ฮอนด้า อัลติเมท แคร์

All-new Honda Accord
– รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%* หรือรับข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ดาวน์ 0 บาท หรือ ผ่อนเริ่มต้น 13,000 บาท
พิเศษ! ฟรีค่าแรงตามตารางการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 5 ปี หรือ 100,000 กม.  พร้อมรับ “ฮอนด้า อัลติเมท แคร์”

All-new Honda Accord Hybrid
– รับดอกเบี้ยพิเศษ 2.39%* หรือรับข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ดาวน์ 0 บาท หรือ ผ่อนเริ่มต้น 15,000 บาท 
รับสิทธิพิเศษ “ฮอนด้า อัลติเมท แคร์” พร้อมฟรีค่าแรงตามตารางการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 5 ปีหรือ 100,000 กม. 
พร้อมรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

Honda BR-V
– ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%* และฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท
พร้อมฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
หรือ รับข้อเสนอดอกเบี้ย 2.39 %* พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,000 บาทนาน  12 เดือน
หรือ DOUBLE SMILE** ดาวน์ 0 บาท พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,000 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 12,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้น 8,000 บาท

Honda HR-V
– ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี 
หรือรับฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ 1,000 บาท นาน12 เดือน รวมมูลค่า 12,000 บาท
หรือ รับข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ผ่อนเริ่มต้น เพียง 10,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
ฟรี! ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี หรือ 40,000 กม.

Honda CR-V
– รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99 %* พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 3,000 บาท นาน 12 เดือน
รวมมูลค่า 36,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
ฟรี! แพ็กเกจเช็กระยะค่าแรงและค่าอะไหล่สูงสุด 3 ปี หรือ 50,000 กม.
เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล รับเพิ่มบัตรน้ำมันมูลค่ารวม 12,000 บาท
หรือข้อเสนอสุดพิเศษ DOUBLE SMILE** ผ่อนเริ่มต้น 14,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
ฟรี ! ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี หรือ 40,000 กม.

Mazda

Mazda Festive Moment สตาร์ทความสุขก่อนใคร ก้บข้อเสนอ Motor Expo 2019

ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% 6 ปี พร้อมรับประกันคุณภาพสูงสุด 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1-27 พ.ย. 62 ที่ โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ

Mazda Promotion ช่วงเวลาดีๆ ที่รวมทุกความพิเศษ

Mazda2

ดอกเบี้ย 1.22%
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

Mazda3

ฟรีค่าแรงเช็คระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
ขยายการรับประกันคุณภาพเป็น 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร
พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

Mazda CX-3

ดอกเบี้ย 0% 6 ปี
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

Mazda CX-5

ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ฟรีค่าแรงเช็คระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
ขยายการรับประกันคุณภาพเป็น 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร

Mazda MX-5

ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ฟรี Mazda Added Protection โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร

Mazda BT-50 PRO

ดาวน์เริ่มต้น 25,000 บาท
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

Mitsubishi

โปรโมชั่น Mitsubishi ข้อเสนอสุดพิเศษ 

Mitsubishi-Xpander-Promotion-11-12-2019

โปรแรงแห่งปี สำหรับ Mitsubishi Xpander (มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์)

• ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% (1) หรือ เลือกรับแพ็กเกจ 5 ปี ดูแลดีถึงใจ ประกอบไปด้วย ฟรีค่าบำรุงรักษาตามระยะ 5 ปี (1.1) และ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี (1.2)
• รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี (2)
• รับประกันคุณภาพ 5 ปี (3) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (4)

สำหรับลูกค้าที่ทำการจองรถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 และรับรถภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

(1) เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษในอัตราร้อยละ 1.99 สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินดาวน์เริ่มต้นในอัตราร้อยละ 25 ของราคารถยนต์ และผ่อนชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดเป็นจำนวน 48 งวด (เงื่อนไขและรายละเอียดการให้สินเชื่อเช่าซื้อโปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการ) หรือ เลือกรับแพ็กเกจ 5 ปี ดูแลดีถึงใจ ประกอบไปด้วย

(1.1) ฟรีค่าอะไหล่และเคมีภัณฑ์ตามกำหนดการเช็คระยะ มูลค่า 26,810 บาท สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสมุดรับรถบริการและคู่มือการใช้รถ
(1.2) ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์

(2)  รับฟรีค่าเบี้ยประกันภัยชั้นหนึ่งไดมอนด์ โพรเทคชั่น เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 22,000 บาท สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยกำหนด เงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันตามมูลค่าของรถยนต์ที่เอาประกันภัย

(3) การรับประกันคุณภาพรถยนต์ (Diamond Warranty) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) ระยะเวลาการรับประกันของชิ้นส่วนและอุปกรณ์แต่ละชนิดอาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรับประกันโดยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โปรดศึกษารายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมในคู่มือรถ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

(4)  รายการฟรีค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุด 7,650 บาท สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราค่าแรงกลาง ซึ่งกำหนดโดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริการฟรีเฉพาะค่าแรงเช็กระยะตามที่กำหนดไว้ในบัตรตรวจเช็กระยะฟรีในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรถยนต์ของลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรายการที่ระบุไว้ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

Mitsubishi-Triton-Promotion-11-12-2019

โปรแรงแห่งปี สำหรับ Mitsubishi Triton (มิตซูบิชิ ไทรทัน)

•   ดอกเบี้ยพิเศษ 0% และประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี (1) หรือ มิตซูบิชิช่วยออก มูลค่ารวมสูงสุด 88,000 บาท (2)
•   รับประกันคุณภาพ 5 ปี (3) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (4)

สำหรับลูกค้าที่ทำการจองรถยนต์มิตซูบิชิไทรทัน ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 และรับรถภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

(1) เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษในอัตราร้อยละ 0 สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินดาวน์เริ่มต้นในอัตราร้อยละ 25 ของราคารถยนต์ และผ่อนชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดเป็นจำนวน 48 งวด (เงื่อนไขและรายละเอียดการให้สินเชื่อเช่าซื้อโปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการ) พร้อมรับฟรีค่าเบี้ยประกันภัยประกันภัยชั้นหนึ่งไดมอนด์ โพรเทคชั่น เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 22,333 บาท สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทรับประกันกำหนด และเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันตามมูลค่าของรถยนต์ที่เอาประกันภัย (2) หรือ เลือกรับมิตซูบิชิช่วยออก มูลค่า 88,000 บาท เมื่อซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน รุ่น D/Cab 4WD 2.4 GT Premium 6AT (รุ่นปี 2019) ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนลดมูลค่า 65,667 บาท และฟรีค่าเบี้ยประกันภัยประกันภัยชั้นหนึ่งไดมอนด์ โพรเทคชั่น เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 22,333 บาท สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ ไทรทัน ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทรับประกันกำหนด และเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันตามมูลค่าของรถยนต์ที่เอาประกันภัย

(3) การรับประกันคุณภาพรถยนต์ (Diamond Warranty) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) ระยะเวลาการรับประกันของชิ้นส่วนและอุปกรณ์แต่ละชนิดอาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรับประกันโดยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โปรดศึกษารายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมในคู่มือรถ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

(4) รายการฟรีค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุด 8,100 บาท สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิไทรทัน อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราค่าแรงกลาง ซึ่งกำหนดโดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริการฟรีเฉพาะค่าแรงเช็กระยะตามที่กำหนดไว้ในบัตรตรวจเช็กระยะฟรีในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรถยนต์ของลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรายการที่ระบุไว้ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

Mitsubishi-Pajero-Sport-Promotion-11-12-2019

โปรแรงแห่งปี สำหรับ Mitsubishi Pajero Sport (มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต) ใหม่

• รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี (1)
• รับประกันคุณภาพ 5 ปี (2) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (3)
• รับฟรีอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงระบบดิจิทัล (HDMI WiFi Dongle) (4)
• ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% (5) หรือเลือกรับ ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% (6) พร้อมรับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 2 ปี (6.1) และ แพ็กเกจ 5 ปีดูแลดีถึงใจ ประกอบไปด้วย ฟรีค่าบำรุงรักษาตามระยะ 5 ปี (6.2) และ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี (6.3)

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ (รุ่นปี 2020) ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 และรับรถภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

(1) รับฟรีค่าเบี้ยประกันภัยชั้นหนึ่งไดมอนด์ โพรเทคชั่น เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 28,499 บาท สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ (รุ่นปี 2020) ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยกำหนด เงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันตามมูลค่าของรถยนต์ที่เอาประกันภัย

(2) การรับประกันคุณภาพรถยนต์ (Diamond Warranty) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) ระยะเวลาการรับประกันของชิ้นส่วนและอุปกรณ์แต่ละชนิดอาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรับประกันโดยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โปรดศึกษารายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมในคู่มือรถ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

(3) รายการฟรีค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุด 8,150 บาท สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ (รุ่นปี 2020) อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราค่าแรงกลาง ซึ่งกำหนดโดยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริการฟรีเฉพาะค่าแรงเช็กระยะตามที่กำหนดไว้ในบัตรตรวจเช็กระยะฟรีในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรถยนต์ของลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรายการที่ระบุไว้ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

(4) เฉพาะลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ (รุ่นปี 2020) รุ่น 2WD 2.4D GT-Premium และ 4WD 2.4D GT-Premium ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และรับรถภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 รับฟรี อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงระบบดิจิทัล (HDMI WiFi Dongle) จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 1,690 บาท ในวันออกรถ ณ ศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิที่ท่านออกรถ

(5) เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษในอัตราร้อยละ 0.99 สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินดาวน์เริ่มต้นในอัตราร้อยละ 30 ของราคารถยนต์ และผ่อนชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดเป็นจำนวน 36 งวดเท่านั้น (เงื่อนไขและรายละเอียดการให้สินเชื่อเช่าซื้อโปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการ)

(6) หรือ เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษในอัตราร้อยละ 1.99 สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินดาวน์เริ่มต้นในอัตราร้อยละ 25 ของราคารถยนต์ และผ่อนชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดเป็นจำนวน 48 งวดเท่านั้น (เงื่อนไขและรายละเอียดการให้สินเชื่อเช่าซื้อโปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการ) สำหรับลูกค้าที่เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษในอัตราร้อยละ 1.99 รับเพิ่มทันที

(6.1) ค่าเบี้ยประกันภัยชั้นหนึ่งไดมอนด์ โพรเทคชั่น เป็นระยะเวลา 2 ปี มูลค่าสูงสุดปีละ 28,499 บาท สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ (รุ่นปี 2020) ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยกำหนด เงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันตามมูลค่าของรถยนต์ที่เอาประกัน

(6.2) ค่าอะไหล่และเคมีภัณฑ์ตามกำหนดการเช็กระยะ มูลค่าสูงสุด 26,376 บาท สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ (รุ่นปี 2020) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ

(6.3) บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี มูลค่า 8,950 บาทสำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ (รุ่นปี 2020) ทุกรุ่น

Suzuki

All-New-Suzuki-Carry

โปรโมชั่น Suzuki ร้อนแรง แซงทุกดีล

Suzuki Swift ใหม่ ทุกรุ่น
รับ SUZUKI AirPods SET**
พร้อมส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด 30,000 บาท*(1)
พร้อม ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง***
และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากบริษัท เอ ดับเบิลยู พี (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลา 3 ปี

Suzuki Ciaz ทุกรุ่น
รับ SUZUKI AirPods SET *
พร้อมเลือกรับข้อเสนอ
ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด 60,000 บาท*(2)
หรือเลือกผ่อนสบายๆเริ่มต้นเดือนละ 3,399 บาท*(3)
หรือเลือกรับดอกเบี้ย 0%* (4) หรือเลือกรับดาวน์เริ่มต้น 5%*(5)
ทุกเงื่อนไข ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง*** และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน จากบริษัท เอ ดับเบิลยู พี (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลา 3 ปี

Suzuki Celerio ทุกรุ่น
ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด 20,000 บาท*(1),
พร้อม ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง***
และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน จากบริษัท เอ ดับเบิลยู พี (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลา 3 ปี

All New Suzuki Ertiga ทุกรุ่น
ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 3,999 บาท*(3) หรือ
ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด 10,000 บาท*(1),
พร้อม ฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท*(6)
ประกันภัยชั้นหนึ่ง***
และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจาก บริษัท เอ ดับเบิลยู พี (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลา 3 ปี

Suzuki Carry ทุกรุ่น
ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุด 10,000 บาท*(1)
พร้อม ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง***

*(1) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดหรือเช่าซื้อกับสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการเท่านั้น ได้แก่
1. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
2. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
*(2) สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ Suzuki Ciaz รับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่า 60,000บาท (เฉพาะรุ่น GA/MT รับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุด 55,000 บาท) โดยเงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดหรือเช่าซื้อกับสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการทั้ง 4 แห่งเท่านั้น
*(3) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อ กับ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เท่านั้น คำนวณจากโปรแกรม MY WAY รุ่น New Ertiga GL AT ราคา 655,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 3,999 บาท ดาวน์ 24.6% (เงินดาวน์161,300 บาท) ผ่อน 84 งวด รุ่น Ciaz GL PLUS ราคา 568,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 3,399 บาท ดาวน์ 25.9% (เงินดาวน์147,112 บาท) ผ่อน 84 งวด รุ่น Celerio GA M/T ราคา 318,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาท ดาวน์ 20% (เงินดาวน์ 63,600 บาท) ผ่อน 84 งวด
*(4) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ซูซูกิรุ่น Ciaz ดอกเบี้ย 0% ที่ดาวน์เริ่มต้น15% ผ่อนสูงสุด 60 งวด ตัวอย่าง ผ่อนเดือนละ 6,050 บาท คำนวณจากรุ่น Ciaz GA MT ราคา484,000 บาท ดาวน์ 25% (เงินดาวน์121,000 บาท) ผ่อน 60 งวด เฉพาะสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการเท่านั้น ได้แก่
1. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
2. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
*(5) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ซูซูกิรุ่น Ciaz ดาวน์เริ่มต้น 5% ผ่อนสูงสุด84 งวด กับสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการเท่านั้น ได้แก่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด , ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน) และ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
*(6) บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท สามารถใช้ได้เฉพาะกับสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เท่านั้น จัดส่งโดยผู้จำหน่ายภายใน 60 วัน หลังการส่งมอบรถยนต์
** หูฟังบลูทูธ Apple AirPods มูลค่า 8,000 บาท ฟรี สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ซูซูกิ Ciaz และ Swift ทุกรุ่น ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
*** ประกันภัยชั้นหนึ่ง ปีแรกไม่รวม พรบ. บุคคลที่ 3 เฉพาะบริษัทประกันที่ร่วมโครงการ คือ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิใกล้บ้านท่านทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Isuzu

Isuzu-D-Max-Promotion-11-12-2019

ข้อเสนอพิเศษ กับ อีซูซุดีแมคซ์ รุ่นใหม่หมด

เงื่อนไขในการร่วมรายการ

 1. อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ณ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562
 2. ดาวน์ต่ำ 30,250 บาท กรณีดาวน์ 5% คำนวณจากรุ่นสเปซแค็บ เอส 1,900 ซีซี เกียร์ธรรมดา สีธรรมดา
 3. ทดสอบขับรถ ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ ที่โชว์รูมอีซูซุ หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 19 ต.ค. 2562 – 30 พ.ย. 2562 โดยผู้ที่สนใจมีสิทธิ์ลงทะเบียน กรอกชื่อ-ที่อยู่ ในแบบฟอร์มที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ และไปทดลองขับ (ทดลองขับ 1 ครั้ง คือ 1 สิทธิ์) เพื่อลุ้นรางวัลรวม 510 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 350,000 บาท ตั้งแต่ 19 ต.ค. 2562 – 30 พ.ย. 2562 จับรางวัลวันในวันที่ 12 ธ.ค. 2562 ณ โชว์รูมอีซูซุคาร์แกลเลอรี่ สาขารังสิต-นครนายก เลขที่ 49 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประกาศผลในวันที่ 24 ธ.ค. 2562 ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และทางบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปถึงผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ รายละเอียดของรางวัล : บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท และบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท จำนวน 500 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผล หากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับรางวัล จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะให้ผู้โชคดีที่สำรองไว้ใช้สิทธิ์แทนต่อไป
  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% หรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ / ผู้จำหน่ายอีซูซุ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
  • ผลของการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 4. ท่านเจ้าของรถอีซูซุรุ่นใดก็ได้ สามารถร่วมรายการได้ / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการกับบริษัทฯ กำหนด / รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมถึงรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถที่ขายฟลีท / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / เฉพาะผู้จำหน่ายอีซูซุที่ร่วมโครงการ

Isuzu-MU-X-Promotion-11-2019

จุดประกายความรู้สึกพิเศษแห่งปี ด้วยดอกเบี้ยสุดพิเศษ 0% พร้อมโปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ฟรี! 3 ปี

เงื่อนไขไฟแนนซ์ดอกเบี้ยพิเศษ

 1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน เมื่อซื้อรถ อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพาเวอร์ ทุกรุ่น / เงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกับบริษัทฯ กำหนด / อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
 2. โปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ครอบคลุมค่าอะไหล่ เคมีภัณฑ์ รวมถึงค่าแรง สำหรับเช็กระยะตามมาตรฐานของอีซูซุ จำนวน 6 ครั้งแรก ทุกๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กม. ภายใน 3 ปี หรือ 60,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุด 20,040 บาท คำนวณจากค่าบำรุงรักษารถตามระยะ 6 ครั้งแรก ของอีซูซุมิว-เอ็กซ์ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ 4×2 เกียร์อัตโนมัติ
 3. ขยายการรับประกันเป็น 5 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน / รถที่มีสิทธิรับข้อเสนอพิเศษ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของโปรแกรมพิเศษ “อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น” / กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเงื่อนไขและข้อตกลงของโปรแกรมบริการพิเศษ “อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น” / สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ

Subaru

Subaru-XV-2019

Subaru XV ข้อเสนอ Motor Expo 2019 สุดพิเศษ ซูบารุ เอ็กซ์วี ฟรีค่าบำรุงรักษา 10 ปี !!! หรือ 100,000 กม. พร้อมดอกเบี้ย 0%*

Subaru Forester ข้อเสนอ Motor Expo 2019 สุดพิเศษ ซูบารุ ฟอเรสเตอร์ ฟรีค่าบำรุงรักษา 3 ปี !!! พร้อมดอกเบี้ย 1.85%*

Chevrolet

Chevrolet-Promotion-11-12-2019

ที่สุด… ของข้อเสนอ Chevrolet

โปรเด็ดแห่งปี ยกนี้จัดหนัก! พบข้อเสนอจัดหนักจากเชฟโรเลต ที่โชว์รูมเชฟโรเลต ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1734

Ford

รับเลย ไม่ต้องลุ้น ฟอร์ดแจกส่วนลด 100,000 บาท

โปรโมชั่น Ford ข้อเสนอคุ้มแล้วคุ้มอีก จาก ฟอร์ด – 31 ธันวาคม 2562

กิจกรรม ฟอร์ด แฟลช เซลล์ จัดตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. โดยจะมอบส่วนลด 100,000 บาท ให้กับผู้ลงทะเบียนผ่าน www.ford.co.th/flashsales2019 จำนวน 300 ท่านแรก

โดยสามารถใช้ส่วนลดมูลค่า 100,000 บาท สำหรับซื้อฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่น XLT, Limited, Wildtrak และ ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ทุกรุ่น ยกเว้น ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่น Standard, XL, XL+, XLS, FX4 และ ฟอร์ด เอเวอเรสต์ สปอร์ต เฉพาะที่โชว์รูมที่ร่วมรายการและระบุไว้เมื่อลงทะเบียน โดยต้องออกรถภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น

MG

New-MG-HS-2019

โปรโมชั่น MG มอบโปรโมชั่นสุด Fun วันนี้ – 31 ธ.ค. นี้

MG3 ราคาเริ่มต้นพิเศษ 469,000 บาท ดาวน์เริ่มต้น 5% ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี

MG5 ดอกเบี้ย 0% นาน 5 ปี หรือดาวน์เริ่มต้น 5% ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี

MG6 ดอกเบี้ย 0% นาน 5 ปี หรือดาวน์เริ่มต้น 5% ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี

MG GS ดอกเบี้ย 0% นาน 5 ปี หรือดาวน์เริ่มต้น 5% ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี

MG ZS ราคาเริ่มต้นพิเศษ 641,000 บาท หรือผ่อนเพียง 6,790 บาทต่อเดือน และฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี

MG HS ราคาเริ่มต้นพิเศษ 885,000 บาท ดอกเบี้ย 1.89% และฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. 1 ปี

MG EXTENDER: พิเศษ! สำหรับรุ่น Double Cab ขับเคลื่อนสี่ล้อ ฟรีพื้นปูกระบะไลเนอร์แท้ จาก MG

MG V80 พิเศษส่วนลด หรือวงเงินตกแต่งกว่า 65,000 บาท

Hyundai

ผ่อนสบายกับดอกเบี้ย 0% เมื่อซื้อ Hyundai H-1 และ Grand Starex ทุกรุ่น

เงื่อนไขพิเศษ: เมื่อซื้อรถยนต์ฮุนได H-1 ทุกรุ่น หรือ Grand Starex ทุกรุ่น

(1) อัตราดอกเบี้ย 0% ดาวน์ 25% ผ่อนนาน 48 เดือน โดยชำระเงินค่างวดแรก ณ วันที่ออกรถ และทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด หรือ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

(2) ฟรีคูปองค่าบำรุงรักษา (ค่าอะไหล่และค่าบริการ ตรวจเช็คตามระยะทาง) เป็นเวลา 36 เดือน หรือ 60,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) มูลค่า 38,877 บาท สามารถตรวจสอบรายการอะไหล่และค่าบริการได้ที่นี่

(3) ประกันภัยชั้น 1 ระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 25,764.60 บาท สำหรับ H-1 และสูงสุด 32,097.65 บาท สำหรับ Grand Starex จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยเงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ซึ่งออกโดยบริษัทประกันภัย

(4) เฉพาะ H-1 รุ่น Elite ฟรีชุดอุปกรณ์ความบันเทิงจาก Dynavin ได้แก่ วิทยุพร้อมจอทัชสกรีนขนาด 8 นิ้ว หน้าจอติดเพดานขนาด 12.1 นิ้ว และระบบกล้องมองหลัง รวมมูลค่า 20,000 บาท (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ความบันเทิงเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใดทดแทน)

*ราคาเริ่มต้นที่ 1,329,000 บาท สำหรับ H-1 รุ่น Touring

BMW

BMW-Series-3-2019

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับ Motor Expo ให้คุณเป็นเจ้าของรถ BMW รุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม นี้

6 Years Extended Maintenance

 • บริการดูแลบำรุงรักษา (BSI) 6 ปี หรือ 120,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
 • การรับประกันไม่จำกัดระยะทาง 6 ปี
 • สมาชิกภาพ BMW Mobility Services 6 ปี