Used-Car-Loan-Rates

เมื่อคุณคิดจะซื้อรถมือสองสักคันหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยความอยากได้ ความจำเป็นในการใช้งาน ถ้าหากซื้อด้วยเงินสดได้เลยก็คงจะดี เพราะไม่ต้องมีภาระมาผ่อนรถทุกเดือนในภายหลัง ส่วนใหญ่มักติดเรื่องงบประมาณมีไม่เพียงพอ ต่อการซื้อรถมือสองด้วยเงินสดทีเดียวได้

การพึ่งพาสถาบันทางการเงิน หรือบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆ ก็เหมือนจะเป็นทางออกของคนอยากมีรถมือสอง เลือกปฏิบัติกัน …

3-Steps-For-Buying-Used-Car

แต่การเลือกซื้อรถมือสองนั้น ดอกเบี้ยย่อมต่างไปจากรถมือหนึ่งอยู่พอสมควร กล่าวคือ ปีรถยิ่งเก่า ดอกเบี้ยยิ่งแพง และดอกเบี้ยรถกระบะ หรือรถตู้ จะแพงกว่าดอกเบี้ยรถเก๋ง ซึ่งหากคุณคิดจะซื้อรถมือสอง และนำรถเข้าไฟแนนซ์ ถ้าเป็นไปได้ อายุรถไม่ควรเกิน 5 ปี จะได้ดอกเบี้ยถูก ไม่เกิน 4.5% ต่อปี

ส่วนการคำนวณดอกเบี้ยรถมือสอง ดูได้ใน Link นี้ครับ –> https://th.carro.co/blog2/news-finance-used-car-ep3/

ธนาคารไทยพาณิชย์ (CAR.SCB)

SCB-Bank-Secondhand-Interest-Rate-2018

SCB-Bank-Car-Secondhand-Interest-Rate-2018

ปี 2562 รถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) 10% และรถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป 17%

และ รถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Effective Interest Rate) 20% และรถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป 34%

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://car.scb/used-car

ลีสซิ่งกสิกรไทย (Kasikorn Leasing)

KLeasing-Secondhand-Interest-Rate-2018

ปี 2561 – 2562 ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 3.75 – 14.97 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ)

สำหรับรถเก๋ง

 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2554 – 2555 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.95 – 6.85% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 7.78 – 13.49% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2558 – 2559 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.50 – 6.70% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 6.90 – 13.20% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2560 – 2561 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.25 – 6.45% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 6.40 – 12.71% ต่อปี

สำหรับรถกระบะ

 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2554 – 2555 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.20 – 7.60% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 8.27 – 14.97% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2558 – 2559 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.95 – 7.45% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 7.78 – 14.68% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2560 – 2561 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.70 – 7.20% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 7.29 – 14.18% ต่อปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.kasikornleasing.com/th/loan/Pages/auto-hire-purchase-used.aspx

กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง (KTB Leasing)

KTB-Leasing

KTB-Leasing-Secondhand-Interest-Rate-2018

ปี 2562 ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 2.60 – 4.55 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – http://www.ktbleasing.co.th/Content/System/MainSaleCar

ธนาคารธนชาต (Thanachart Bank)

Thanachart-Bank-Secondhand-Interest-Rate-2019

ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.90%-18.80% ต่อปี

สำหรับรถเก๋ง

 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2005 – 2009 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.95 – 11.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 9.15 – 18.09% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2010 – 2011 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.65 – 9.85% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 8.63 – 16.44% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2012 – 2013 ขึ้นไป ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.35 – 9.45% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 8.10 – 15.86% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2014 ขึ้นไป ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.90 – 9.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 7.29 – 15.19% ต่อปี

สำหรับรถกระบะ / รถตู้

 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2005 – 2009 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 5.65 – 11.50% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 10.37 – 18.80% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2010 – 2011 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 5.25 – 10.40% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 9.68 – 17.23% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2012 – 2013 ขึ้นไป ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.75 – 10.10% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 8.80 – 16.80% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2014 ขึ้นไป ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.40 – 9.75% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 8.19 – 16.29% ต่อปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/PersonalTHDetail.aspx?PTypeID=9&ProID=127&PName=Personal

ธนาคารเกียรตินาคิน (Kiatnakin Bank)

Kiatnakin-Bank

ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 3.75 – 15.00% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – http://www.kiatnakin.co.th/th/personal-banking/loan/auto-loan/kk-used-car

ธนาคารทิสโก้

Tisco-Bank-Secondhand-Interest-Rate-2018

ปี 2561 – 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) ร้อยละ 6.00 – 7.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 10.97 – 13.51% ต่อปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.tisco.co.th/th/rates.html

กรุงศรีออโต้ (Krungsri Auto)

Krungsri-Auto

ปี 2562 กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้น ร้อยละ 4.00 – 19.00 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ)

กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน

กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน เป็นบริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสองโดยตรงจากเจ้าของรถหรือที่เรียกกันว่า รถซื้อ-ขายกันเอง หรือรถบ้าน

จุดเด่นของสินเชื่อรถบ้าน “กรุงศรี รถบ้าน” (Rod Baan)
 • ให้วงเงินสูงสุดถึง 90% ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคารฯ
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ผ่อนได้นานสูงสุด 84 เดือน
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
 • ให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อขายจนถึงการขอสินเชื่อเช่าซื้อ ทำสัญญา และประเมินราคารถ และสะดวกรวดเร็วกับ บริการดิลิเวอรี่ ที่ให้บริการทำสัญญาถึงบ้าน

กรุงศรี ยูสด์ คาร์ สินเชื่อรถเต็นท์

ให้ท่านเป็นเจ้าของรถเต็นท์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องรอเก็บเงินก้อน ด้วยสินเชื่อรถเต็นท์ กรุงศรี ยูสด์ คาร์

พบข้อเสนอที่หลากหลาย พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของท่านจากธนาคาร อาทิ วงเงินสินเชื่อประมาณ 80% ของราคารถ ระยะเวลาการเช่าซื้อนานสูงสุด 84 เดือน ดาวน์น้อย หรือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.krungsriauto.com/auto/Products.html

ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ (CIMB Thai Auto)

CIMB-Thai-Auto

CIMB-Thai-Auto-Secondhand-Interest-Rate-2018

ปี 2561 – 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) ร้อยละ 11.75 – 22.75% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 19.15 – 34.98% ต่อปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.cimbthaiauto.com/product-usedcar-cal.htm

เงินติดล้อ

Ngerntidlor-เงินติดล้อ-Interest-Rate-2019

ปี 2562 รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบัส รถบรรทุก อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่สูงสุด

 • ปีรถ 2542-2546 1.75% ต่อเดือน
 • ปีรถ 2547-2551 1.50% ต่อเดือน
 • ปีรถ 2552-2556 1.25% ต่อเดือน
 • ปีรถ 2557-2562 1.00% ต่อเดือน

(เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 21.46%-36.74% ต่อปี)

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.88% ต่อเดือน

สินเชื่อทะเบียนรถ โปะได้ ปลดหนี้เร็ว ต้นลด ดอกลด
ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 62 ถึง 31 พ.ค. 62

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.ngerntidlor.com/

ดูอัตราดอกเบี้ยรถมือสองกันไปแล้ว สำหรับใครที่อยากขายรถเดิม เพื่อจะเปลี่ยนรถใหม่ ก็สามารถขายกับทาง Carro ได้ ง่ายๆ ได้เงินไว! กับ Carro Express เพียงแค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook Carro Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ครับ —> เพิ่มเพื่อน

Honda-City-Secondhand-Price

ประเมินราคารถมือสอง Honda City ทุกรุ่น ทุกแบบ เรารวบรวมมาไว้ให้คุณดูที่นี่!

รถยนต์นั่งในรูปแบบ Sub-Compact ยอดนิยมที่สุดอีกรุ่นหนึ่งของ Honda นั่นคือ … Honda City (ฮอนด้า ซิตี้) ที่ได้รับความนิยม นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2539 ถึงปัจจุบันล่วงเข้า 23 ปีละ ผ่านการขายมาแล้วถึง 5 เจเนอเรชั่น เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ยอดขายของ Honda City นั้นมีมากมายขนาดไหน

แถมยังเป็นรถที่คนเล่นรถมือสอง นิยมซื้อมาใช้ในหลากหลายภารกิจ ตั้งแต่ใช้งานในเมือง ขับรถไปส่งลูก ส่งของ ทำธุระ หรือจะใช้ขับออกต่างจังหวัดก็ได้ เป็นรถที่จัดว่าทนทานในระดับหนึ่ง ช่วงล่างใช้ได้ ศูนย์บริการเพียบ อะไหล่มีพร้อมทั้งของแท้ ของเทียบ ของเทียม ของเก่า ไม่ต้องห่วง

หากใครที่อยากขายรถ Honda City คันเดิม แบบได้เงินเร็วไว ไม่ต้องเสียเวลาประเมินราคาขายเอง หรือต้องรอจนกว่าจะมีคนมาซื้อรถได้ CARRO ขอแนะนำ CARRO Express เรารับซื้อรถทุกแบบ ได้ที่ Link นี้เลยจ้า https://th.carro.co/sell-car/express หรืออยากตีราคารถอีกครั้ง สามารถ Inbox สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

ที่นี่เรามาดูกันครับว่า ประเมินราคารถมือสอง Honda City (ประจำปี 2563) ตอนนี้ อยู่ในตลาดรถมือสอง ประมาณเท่าใดบ้าง? ไปเช็คราคากันได้เลยครับ

Honda City โฉมปี 1996 – 2002

Honda-City-Gen-1-1

รุ่นเครื่องยนต์ 1.3 ลิตร ปี 1996-1999 (นับรวม City S ที่ออกมาในปี 1997 ด้วย)

 • 1.3 Li / LXi / EXi ราคามือสองโดยประมาณ 35,000 – 55,000 บาท

เพิ่มรุ่นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร ในปี 1997

 • 1.5 R ใส่ชุดแต่งทั้งคัน (ปี 1997) ไม่พบการซื้อ-ขาย รุ่นนี้ ในท้องตลาด

รุ่นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร ทุกรุ่นย่อย ปรับเป็นรุ่น “Limited” (เพิ่มกุญแจรีโมท / พนักเท้าแขน / ไฟเบรกดวงที่ 3 / แผ่นรองป้ายทะเบียนโครเมียม / คิ้วบันไดสแตนเลส) ในปี 1998

 • 1.5 LXi / EXi / EXi Airbag / LXi-S / EXi-S ราคามือสองโดยประมาณ 35,000 – 60,000 บาท

ปี 1999 ปรับโฉมไมเนอร์เชนจ์ เป็น “City Type Z” + เครื่องยนต์ VTEC LEV

 • 1.5 Li / EXi MT – AT / VTi MT – AT / 1.5 VTi AT (AS = ABS / Airbag) ราคามือสองโดยประมาณ 50,000 – 100,000 บาท
 • รุ่น Millennium (ปี 2000) ราคามือสองโดยประมาณ 50,000 – 100,000 บาท
 • 1.5 LXi (ปี 2001) ราคามือสองโดยประมาณ 60,000 – 90,000 บาท
 • รุ่น Smart เพิ่มเครื่องเสียงชุดใหญ่จาก KENWOOD และสัญญาณกันขโมย (ปี 2001) 1.5 EXi MT – AT / VTi MT – AT / 1.5 VTi AT (AS = ABS / Airbag) ราคามือสองโดยประมาณ 60,000 – 110,000 บาท

Honda City โฉมปี 2002 – 2009

Honda-City-Gen-2

ปี 2002 เครื่องยนต์ i-DSi

 • 1.5 A MT / AT / (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 75,000 – 130,000 บาท
 • 1.5 S MT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 80,000 – 130,000 บาท
 • 1.5 E MT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 90,000 – 140,000 บาท

ปี 2004 เพิ่มเครื่องยนต์ VTEC

 • 1.5 A MT / AT / (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 90,000 – 140,000 บาท
 • 1.5 S MT / AT / (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 110,000 – 150,000 บาท
 • 1.5 E MT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 120,000 – 150,000 บาท
 • 1.5 E-V MT (AS) / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 120,000 – 170,000 บาท
 • 1.5 Sports E-V MT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 120,000 – 170,000 บาท

ปี 2005 ปรับโฉมไมเนอร์เชนจ์ เป็น “City ZX”

 • 1.5 A (เครื่อง i-DSi) MT / AT ราคามือสองโดยประมาณ 90,000 – 170,000 บาท
 • 1.5 V MT / AT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 120,000 – 180,000 บาท
 • 1.5 SV MT / AT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 130,000 – 180,000 บาท
 • 1.5 EV AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 130,000 – 180,000 บาท
 • 1.5 LV (เบาะหนังแท้) AT (AS) (ปี 2006) ราคามือสองโดยประมาณ 130,000 – 180,000 บาท

Honda City โฉมปี 2009 – 2014

Honda-City-Gen-3

*รวมรุ่นปี 2011 เปิดตัวรุ่น Minorchange

 • 1.5 S MT / AT ราคามือสองโดยประมาณ 200,000 – 350,000 บาท
 • 1.5 V AT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 210,000 – 370,000 บาท
 • 1.5 SV AT (SRS) ราคามือสองโดยประมาณ 240,000 – 380,000 บาท
 • 1.5 V Society AT / AT (SRS) (ปี 2011) ราคามือสองโดยประมาณ 220,000 – 350,000 บาท
 • 1.5 V Modulo AT (ปี 2012) ราคามือสองโดยประมาณ 260,000 – 370,000 บาท
 • 1.5 V Wise Edition AT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 260,000 – 370,000 บาท
 • 1.5 SV AT (VSA) (ปี 2013) ราคามือสองโดยประมาณ 330,000 – 380,000 บาท

ปี 2012 เปิดตัวรุ่น CNG

 • 1.5 S CNG AT ราคามือสองโดยประมาณ 250,000 – 320,000 บาท
 • 1.5 V CNG AT ราคามือสองโดยประมาณ 270,000 – 340,000 บาท

Honda City โฉมปี 2014- 2019

Honda-City-Carro-Express

 • 1.5 S MT / AT ราคามือสองโดยประมาณ 320,000 – 450,000 บาท
 • 1.5 V CVT ราคามือสองโดยประมาณ 350,000 – 470,000 บาท
 • 1.5 V+ CVT ราคามือสองโดยประมาณ 360,000 – 490,000 บาท
 • 1.5 SV CVT ราคามือสองโดยประมาณ 370,000 – 500,000 บาท
 • 1.5 SV+ CVT ราคามือสองโดยประมาณ 380,000 – 500,000 บาท

ปี 2014 เปิดตัวรุ่น CNG

 • 1.5 S CNG AT ราคามือสองโดยประมาณ 340,000 – 400,000 บาท
 • 1.5 V CNG AT ราคามือสองโดยประมาณ 350,000 – 400,000 บาท

ปี 2017 เปิดตัวรุ่น Minorchange

 • 1.5 S MT / AT ราคามือสองโดยประมาณ 380,000 – 460,000 บาท
 • 1.5 V CVT ราคามือสองโดยประมาณ 420,000 – 500,000 บาท
 • 1.5 V+ CVT ราคามือสองโดยประมาณ 440,000 – 520,000 บาท
 • 1.5 SV CVT ราคามือสองโดยประมาณ 460,000 – 560,000 บาท
 • 1.5 SV+ CVT ราคามือสองโดยประมาณ 470,000 – 600,000 บาท

หมายเหตุ:

ราคานี้ เป็นราคาต่ำสุด – สุดสุด โดยประมาณ ตรวจสอบ ณ เดือนมกราคม 2563 ซึ่งตามหลักแล้ว ราคาประเมิน ราคารับซื้อจากผู้ประกอบการรถมือสอง อาจจะต่ำกว่านี้ หรือสูงกว่านี้ ก็ได้ ซึ่งแตกต่างไปตามคุณลักษณะของสภาพรถ ปีที่ออกรถ ปีที่จดทะเบียน หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มี รวมไปถึงพื้นที่ในการขายรถของแต่ละภูมิภาค และรุ่นย่อยในแต่ละรุ่น ซึ่งมีผลต่อค่าเฉลี่ยของราคารถมือสอง

ใครที่กำลังอยากได้ Honda City (ฮอนด้า ซิตี้) รุ่นไหนอยู่ในใจ ลองคำนวณงบประมาณที่ตัวเองมี คำนวณเงินผ่อนและอัตราดอกเบี้ย ก่อนซื้อนะครับ จะได้ขับรถไปไหนมาไหน อย่างมีความสุข และไม่กระทบเรื่องเงินในกระเป๋าตังค์ …

Bangkok-International-Motor-Show-2020

Motor Show 2020 – “Inspiration Unlocks The Future – แรงบันดาลใจ”

Motor-Show-2020

“Motor Show 2020” (มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41) หรือ The 41th Bangkok International Motor Show 2020 ภายใต้แนวคิด “แรงบันดาลใจ” หรือ “Inspiration Unlocks The Future” พร้อมนำรถรุ่นใหม่ ทั้งที่เปิดตัวในปีนี้และปีที่ผ่านมา รวมทั้งรุ่นยอดนิยม มาจัดแสดงต้อนรับต้นปียิ่งใหญ่เช่นเคย โดยงานมอเตอร์โชว์ 2020 ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2563 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ในปีนี้ มีแบรนด์รถยนต์ชั้นนำ และแบรนด์รถจักรยานยนต์มาร่วมมากมาย พร้อมด้วยการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ภายในงานไม่น้อยกว่า 10 รุ่น ที่จะถูกนำมาจัดแสดงจากหลายค่าย เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการสนับสนุนของภาครัฐ ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านยานยนต์ในอนาคต

Bangkok-Motorshow-2019-Logo

กำหนดการจัดงาน

– รอบ VIP (VIP Day) วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 – 20.00 น.
– รอบสื่อมวลชน (Press Day) วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 9.59 – 18.00 น.
– รอบบุคคลทั่วไป (Public Day) วันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2563
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.00 – 22.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 – 22.00 น.
บัตรเข้าชมงาน ราคา 100 บาท

The-Excise-Department-Deny-Tax-Idea-In-Thailand

อันนี้น่าจะถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่ 2563 ปีแห่งความตื่นเต้นในสังคมไทยอีกปีในหลายๆ เรื่อง อีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่สร้างความน่าสนใจให้กับคนเบี้ยน้อยหอยน้อย ไม่มีกำลังมากพอ ที่จะเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ป้ายแดงได้ทุกๆ 5-10 ปี

นั่นคือ “กรมสรรพสามิต” ดับฝันนายทุนค่ายรถยนต์ในไทยทั้งหลาย ที่ทางโฆษกกรมสรรพสามิตชี้แจงไปก่อนหน้าว่า กรมสรรพสามิต และรัฐบาลไม่เอาด้วย เพราะเสียงต่อต้านจากประชาชนมากแน่ๆ

The-Excise-Department-Deny-Tax-Idea-In-Thailand

ซึ่งนโยบายที่ทางกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำเสนอความต้องการให้รัฐบาลตั้งกองทุนเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดรถยนต์เก่า 10 ปี เก็บค่าธรรมเนียมซากรถเก่าที่ไม่ใช้งาน หรือมีมาตรการสนับสนุนให้ซื้อรถใหม่ในราคาพิเศษ โดยผู้ใช้รถยนต์สามารถนำซากรถเก่ามาแยกชิ้นส่วน

ถ้าเห็นข่าวแล้วรู้สึกว่า อยากขายรถเก่า เพื่อเปลี่ยนรถใหม่ หรือรถมือสองที่ปีใหม่ขึ้นมาหน่อย นำรถมาขายที่ CARRO ง่ายๆ ได้เงินไว! กับ CARRO Express คลิกที่นี่ https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ —> เพิ่มเพื่อน

ดูข่าวเก่า >>> สรุป ข้อดี ข้อเสีย เก็บภาษีรถเก่าอายุเกิน 10 ปี เพื่อกระตุ้นยอดขายรถใหม่ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ครรชิต ไชยสุโพธิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีนัดหมายว่า จะนำเรื่องนี้เสนอไปยังกรมสรรพสามิต เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา แต่มีเหตุขัดข้อง โดยทางโฆษกกรมสรรพสามิตชี้แจงว่า กรมสรรพสามิต และรัฐบาลไม่มีนโยบายสนับสนุน

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ในการประชุมกลุ่มอุตฯยานยนต์ ครั้งหน้า ทางกลุ่มจะหารือเรื่องนี้อีกครั้ง เพราะการประชุมหลายครั้งที่ผ่านมา ทุกฝ่ายได้คุยกันจนตกผลึกต้องการให้รัฐบาลช่วยสนับสนุน ให้มีการกำจัดรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน หรือซากรถเก่าให้หมดไป รวมถึงรถเก่าเครื่องยนต์เก่ามากๆ ซึ่งปล่อยค่าไอเสียจำนวนมาก เพื่อช่วยลดมลพิษบนท้องถนน และที่สำคัญ หากเจ้าของรถเก่ามีแรงจูงใจทางด้านภาษี หรือสิทธิพิเศษกรณีต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่ ก็จะช่วยให้ตลาดรถใหม่มียอดขายมากขึ้น

“เรื่องนี้ทำเองไม่ได้ รัฐบาลต้องให้ความร่วมมือและเข้ามาสนับสนุน เพราะเราวางแนวทางเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ขยับจาก กทม. ไปต่างจังหวัด รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ถ้ารัฐบาลเพิกเฉย ทุกอย่างก็จบ ไอเดียที่ระดมสมองกันมาก็คงต้องพับไป อย่าลืมว่าทุกวันนี้รถเก่ามีมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวัน ข้อมูลจากกรมขนส่งฯระบุว่า ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงสิ้นปี 2562 รถยนต์ในบ้านเรามียอดจดทะเบียนสะสมถึง 40 ล้านคันเข้าไปแล้ว ส่วนรถใหม่ปีหนึ่งๆ ขายเป็นล้านคัน ถ้าไม่มีแนวทางการจัดการที่ดี คงวุ่นวายแน่ๆ”

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ด้านนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวท้ายที่สุดแล้วคงจะต้องรอดูการประชุมกลุ่มในวาระต่อไป ว่าจะมีการนำมาหารือกันอีกรอบหรือไม่ หรือจะพับเก็บไปเลย

ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น มียอดผลิตรวมราวๆ 2 ล้านคัน แบ่งเป็นการผลิตสำหรับตลาดในประเทศ 1 ล้านคัน และส่งออกอีก 1 ล้านคัน จากเดิมคาดว่าการผลิตเพื่อส่งออกจะอยู่ที่ 1.1 ล้านคัน แต่จากสถานการณ์ภาวะสงครามการค้า ทำให้มียอดส่งออกลดลง 20%

ส่วนปี 2563 ประเมินเบื้องต้นคาดว่าจะใกล้เคียงปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม คงต้องรอดูวันที่ 15 ม.ค. นี้ ที่อเมริกาและจีนจะมีการเซ็นสัญญายุติสงครามการค้าระหว่างกันว่า จะมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด ประกอบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของค่ายรถต่างๆ โดยเฉพาะ Eco-Car (อีโคคาร์) และกระบะ ว่าจะมีผลขับเคลื่อนกับตลาดได้มากน้อยเพียงใด

The-Excise-Department-Deny-Tax-Idea-In-Thailand

“ปีที่แล้วหลายยี่ห้ออยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสินค้า ทำให้ยอดส่งออก Eco-Car และกระบะหดลง แต่ปีนี้ทุกอย่างน่าจะดีขึ้น รวมทั้งในส่วนของรถจักรยานยนต์เองก็ยังคงได้อานิสงส์จากกลุ่มรถบิ๊กไบค์ ที่ช่วยทำให้มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังสูงอยู่ แม้ว่าจำนวนจะลดลง”

ขณะที่ตลาดในไทย ยังต้องดูสถานการณ์ภัยแล้งว่ารุ่นแรงแค่ไหน แต่เบื้องต้นกลุ่มประเมินว่า ยอดผลิตรถยนต์ของปี 2563 นั้น ใกล้เคียงปีที่แล้ว คือประมาณ 2 ล้านคัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พชร อนันตศิลป์ excise.go.th

ด้านนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ข้อเสนอเรื่องกองทุนรถยนต์เก่า เป็นแนวคิดจากภาคเอกชนที่คิดขึ้นมา โดยมองว่าหากเอกชนต้องการทำ ก็ควรใช้หลักการตลาด ส่วนการจะให้แรงจูงใจด้านภาษีสรรพสามิตคงทำไม่ได้ เนื่องจากหลักการของภาษีสรรพสามิต จะจัดเก็บจากผู้ผลิต ณ โรงงานอุตสาหกรรม เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถไปเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นรายปีได้

“รถยนต์เก่าจะใช้กระบวนการต่อทะเบียนผ่านทางกรมการขนส่งทางบกอยู่แล้ว ซึ่งอัตราที่ขนส่งเก็บก็จะเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงอัตราสูงสุด หลังจากนั้นก็จะเป็นอัตราเดียวต่อไป ส่วนการจะใช้ภาษีสรรพสามิตไปสร้างแรงจูงใจคงทำไม่ได้ เพราะผิดหลักการ” นายพชรกล่าว

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก “ประชาชาติธุรกิจ”https://www.prachachat.net/finance/news-407669

Vehicle-Registration-Book-Lost-Not-Worry

ทำความรู้จักกับเล่มทะเบียนรถ ถ้าเล่มทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร?

หนึ่งในเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่นคือ “เล่มทะเบียนรถ” นั่นเอง ซึ่งเหมือนกับบัตรประชาชนนั่นล่ะ รถทุกคันจะต้องมีเล่มทะเบียน แต่ถ้าเกิดเล่มทะเบียนรถหายไปก็อย่าเพิ่งเครียดกันไปใหญ่ ให้ตั้งสติดีๆ ปัญหามีไว้แก้ไข และเรื่องแบบนี้ เรามีข้อแนะนำง่าย ๆ มาบอกกัน

ทำความรู้จักกับเล่มทะเบียนรถ

เล่มทะเบียนรถ (เล่มสีน้ำเงิน) คือ สมุดที่จดบันทึกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์คันนั้นๆ เอาไว้ และสามารถใช้แทนทะเบียนรถได้หากป้ายทะเบียนรถหาย ทะเบียนชำรุด แล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรียกตรวจ

คุณสามารถยื่นเล่มทะเบียนให้คุณตำรวจดูพร้อมชี้แจงตามความจริงได้ ซึ่งบางคนอาจจะกลัวเล่มทะเบียนตัวจริงหายจึงเก็บไว้ที่บ้าน กรณีนี้ คุณสามารถทำเป็นสำเนายื่นแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เช่นกัน

แต่ในความเป็นจริงควรจะมีเล่มทะเบียนรถตัวจริงเก็บเอาไว้ที่รถเป็นประจำ เพราะของจริงยังไงก็ดีกว่าสำเนาอยู่แล้ว ยกเว้นใครที่ยังผ่อนรถอยู่แล้วเล่มทะเบียนตัวจริงอยู่ที่ไฟแนนซ์ สามารถนำสำเนาและเอกสารการผ่อนชำระกับไฟแนนซ์ยื่นแทนได้

โดยในเล่มทะเบียนรถจะระบุรายละเอียดต่างๆ โดยเฉพาะรายละเอียดสำคัญอย่าง เลขทะเบียน รถ เลขตัวถังรถยนต์ ประวัติการครอบครองรถยนต์ ซึ่งจะระบุชื่อเจ้าของรถเอาไว้เพื่อป้องกันการขโมยแล้วนำไปขายต่อ

ตรงนี้ใครที่ซื้อรถมือสองต้องดูให้ละเอียดว่าชื่อเจ้าของรถในเล่มทะเบียนกับชื่อผู้ขายเป็นชื่อเดียวกันหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ต้องตรวจสอบให้ดีว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร แต่ถ้ามีความผิดปกติให้บอกผ่านไปเลย รวมทั้งในเล่มทะเบียนยังระบุบันทึกการโอนรถ
ปรับเปลี่ยน ยกเลิก ประวัติการเสียภาษีเอาไว้ทั้งหมด และที่ต้องสังเกตให้ดีคือ เล่มทะเบียนต้องอยู่ในสภาพปกติ หากมีการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ในเล่มมาก่อนแล้ว เล่มต้องไม่ดูใหม่เกินไป หรือบางทีเล่มอาจจะมีการตีตรายกเลิกเล่มไปแล้ว และนำมาย้อมแมวอีกรอบ ต้องดูให้ดีๆ นะ

ถ้าเล่มทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร?

อย่างแรกอย่าเพิ่งเครียดเกินไป ขั้นตอนอาจจะดูเยอะนิดนึง แต่ไม่ยากหรอกนะ เพราะตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบก ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นและให้ประชาชนผู้ติดต่อใช้เวลาในการใช้บริการน้อยที่สุด แต่ควรไปติดต่อตั้งแต่เช้า เพราะผู้ใช้บริการแต่ละวันเยอะมาก
กลัวว่าจะทั้งเครียดทั้งหงุดหงิดไปก่อน ส่วนขั้นตอนการแจ้งเล่มทะเบียนรถหาย หรือ เล่มทะเบียนรถหาย ยังไม่ได้โอน ให้ปฏิบัติตามนี้

1. เมื่อรู้ตัวว่าเล่มทะเบียนรถหาย ต้องรีบไปแจ้งความ “แจ้งเล่มทะเบียนรถหาย” ที่สถานีตำรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกใบแจ้งความมาให้ เพื่อนำไปยื่นเรื่องกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อทำเรื่องขอสมุดเล่มทะเบียนใหม่

แต่หากคุณลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถไม่สามารถไปแจ้งความได้ด้วยตัวเอง สามารถเตรียมเอกสารสำคัญ คือ หนังสือมอบอำนาจสำหรับแจ้งความแทนและบัตรประชาชนตัวจริง ย้ำว่าตัวจริง รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถไปยื่นร่วมด้วย และผู้รับมอบอำนาจต้องเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์จำนวน 10 บาท ไปด้วย

2. นำใบแจ้งความไปยื่นเรื่องที่กรมการขนส่งทางบก

ซึ่งต้องยื่นไปที่กรมการขนส่งทางบกในจังหวัดที่ออกเล่มทะเบียนรถให้ เช่น ถ้ารถจดทะเบียนในจังหวัดนนทบุรี ให้ไปยื่นที่กรมการขนส่งทางบก จ.นนทบุรี ถ.ติวานนท์ หรือหากจดทะเบียนที่กรุงเทพฯ ให้ไปยื่นเรื่องที่กรมการขนส่งทางบก
จตุจักร นั่นเอง

3. ให้ตรงไปที่แผนกทะเบียน

หากไม่ทราบให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่จะอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว ตอนนี้การติดต่อสอบถามง่ายขึ้น มีการกดคิวให้ติดต่อตามแผนกอีกด้วย

4. ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แล้วคุณจะได้รับแบบฟอร์มคำขอเล่มทะเบียนใหม่ รวมทั้งบันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือใบอนุญาตขับรถสูญหาย และเมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารอีกครั้งและให้บัตรคิว (ถ้ากรอกไม่ถูก ไม่ต้องกังวล เพราะที่ขนส่งมีตัวอย่างการกรอกเอาไว้ทั้งหมดแล้ว)

5. รอสักครู่..เมื่อประกาศเรียกบัตรคิวที่ถืออยู่ นั่นคือ คุณกำลังจะได้รับเล่มทะเบียนรถเล่มใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง และในเล่มที่ได้รับมาใหม่ จะมีตราประทับระบุเอาไว้ว่า “ออกแทนเล่มที่สูญหาย” เอาไว้ด้วย ซึ่งเมื่อก่อนต้องรอ 1-2 วัน แต่ปัจจุบันรอรับได้เลย

6. จ่ายค่าธรรมเนียมการออกเอกสารเล่มทะเบียนรถเพียง 55 บาท เท่านั้น

เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้รับเล่มทะเบียนรถใหม่มาง่ายๆ เพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกตั้งแต่เช้าๆ เพราะตอนนี้หลายแห่งมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ที่แน่ๆ เมื่อได้รับเล่มทะเบียนรถเล่มใหม่มาแล้ว ควรเก็บเอาไว้ให้ดี หาซองใส่ที่สะดุดตา และควรเก็บติดเอาไว้ในรถ รวมทั้งทำสำเนาเอกสารอีกชุดหนึ่งไว้ด้วย จะได้ไม่ต้องมาแจ้งความแล้วไปติดต่อทำเล่มใหม่อีกครั้ง

เพราะถ้าไม่มีเล่มทะเบียน ก็ไม่สามารถต่อทะเบียนรถเสียภาษีประจำปี และพ.ร.บ. ประกันภัยได้ แต่ถ้าคุณถึงเวลาที่ต้องต่อทะเบียนรถเสียภาษีประจำปี แล้วต้องซื้อประกันรถยนต์ เราแนะนำ Roojai.com ประกันรถยนต์และบิ๊กไบค์ออนไลน์รูปแบบใหม่ ราคาดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย รับประกันภัยโดยบริษัทกรุงไทยพานิชย์สำหรับรถยนต์ และแอลเอ็มจีสำหรับรถจักรยานยนต์ สามารถเช็คราคา ซื้อประกันรถผ่านเว็บไซต์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบความคุ้มครองเองได้ จะแจ้งเคลมผ่านแอปแบบเรียลไทม์ หรือตรวจสภาพรถผ่านวิดีโอคอลก็ได้อีกด้วย แถมยังผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตได้ 10 งวด

มีแค่บัตรเดบิตก็ผ่อนได้ และที่ Roojai.com ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ ประหยัดกว่าประกันอื่นทั่วไป แถมบริการโดนใจ ลองพิสูจน์ได้จากคะแนนรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้าจริงที่หน้าเว็บไซต์

Carro-Agent-Rewards-2019-2020

สวัสดีครับ หากท่านตอนนี้กำลังทำธุรกิจเป็นดีลเลอร์รถยนต์ เป็นเซลล์ขายรถ เซลล์รถใหม่ (หรือที่ปรึกษาการขาย) ที่มักมีลูกค้านำรถคันเก่ามาเทิร์นอยู่เสมอๆ (ซึ่งทางเราจะเรียกว่า Agent) และในส่วนของบริษัทเช่ารถต่างๆ เป็นต้น

เรามีความยินดีให้ท่านได้ใช้ Application CARRO Wholesale ซึ่งเป็นระบบการซื้อรถกับทาง CARRO อยู่แล้ว หากท่านใดยังไม่มี App นี้ สามารถดาวน์โหลด Application “CARRO Wholesale” จากใน iOS และ Android (สามารถคลิก Download ที่ Link นี้ได้เลย http://onelink.to/fjjn42)

Carro-Agent-Rewards

ส่วนวิธีใช้งาน CARRO Wholesale Application สามารถดูได้ใน Link ด้านล่าง

และในโอกาสนี้ เราขอยินดีที่นำเสนอแคมเปญใหม่ๆ กับ “CARRORewards สำหรับ Agent”  ต้อนรับปีใหม่ 2563 ยิ่งถ้าคุณขายรถผ่าน Application CARRO Wholesale เรามากเท่าไหร่ โอกาสยิ่งได้คะแนนสะสมยิ่งมาก ซึ่งคะแนนเหล่านี้ สามารถนำมารับแลกของรางวัล พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย! ยิ่งขายมาก ยิ่งได้รางวัลมาก!

Carro-Agent-Rewards

เพียงแค่คุณเป็นดีลเลอร์รถยนต์ เป็นเซลส์ขายรถ หรือเป็นบริษัทรถเช่าต่างๆ ที่กำลังต้องการเปลี่ยนรถใหม่แบบยกล็อต สามารถมาขายรถกับเราได้ที่นี่ เพราะเพียงแค่ขายรถกับเราครั้งแรก ก็รับคะแนนไปเลย 2,000 Point!

Carro-Agent-Rewards

วิธีขายรถกับเราก็ง่ายนิดเดียว เพียงขายผ่าน Application CARRO Wholesale พร้อมกรอกรายละเอียด รุ่นรถยนต์ที่ต้องการขาย และรูปถ่ายรถยนต์ในมุมต่างๆ ซึ่งจะมีดีลเลอร์หลากหลายเจ้า คอยเสนอให้ราคารถยนต์ของคุณตามที่คุณพึงพอใจ เมื่อได้ราคาจนถึงที่สุด CARRO จะติดต่อไปยังผู้ขายกับผู้ซื้อ ให้มาพบกันเพื่อทำการเซ็นสัญญาซื้อขาย พร้อมปิดการขาย และรับเงินสดกลับบ้าน

รายละเอียดระดับคะแนนสะสม เพื่อแลก CARRORewards สำหรับ

Agent

ระดับ คะแนน จบรถ (คัน)
1 5,000 1
2 7,500 3
3 10,000 5
4 12,500 7
5 15,000 10 ขึ้นไป
VIP 50,000 20 ขึ้นไป

วิธีการได้คะแนนสะสมเพื่อแลก CARRORewards สำหรับ Agent

1 การโพสต์ขายรถ รับเลย 100 Point
1 การนัดพบเจอกับผู้ซื้อ 250 Point
1 การขายสำเร็จ รับเลย! 2,500 Point

เงื่อนไข และหมายเหตุ:

 • คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ
 • กรณีการจบรถผ่าน CARRO Wholesale แอปฯ และชำระรถในราคาเต็ม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2562
 • กรณีที่เป็นระดับ VIP ต้องมีคะแนนสะสม 50,000 คะแนนขึ้นไป และจำกัดสิทธิเฉพาะดีลเลอร์คนแรกเท่านั้น
  จำกัดเพียงแค่ 1 รางวัลต่อเดือน
 • กรณีการรับ CARRORewards ผู้แลกสิทธิและของรางวัล CARRORewards จำเป็นต้องรับที่สำนักงาน CARRO ในกรุงเทพฯ และสาขาในเขตพื้นที่นั้นๆ เท่านั้น
 • กรณีต้องการเช็ค คะแนน หรือ ติดต่อรับ CARRORewards กรุณาติดต่อเบอร์ 063-535-7504
  หรือ 065-998-2098
 • หากต้องการติดต่อรับสิทธิพิเศษ หรือสินค้า CARRORewards ติดต่อแผนกกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
  เบอร์ 02-508-8425
 • การรับสิทธิพิเศษหรือสินค้า สามารถรับได้เฉพาะวันที่ 30 หรือ 31 ของทุกเดือน (เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น)
  หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ​ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในการแลกรางวัลในแต่ละลำดับ จะมีจำนวนจำกัด
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ Inbox มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand หรือโทร. 02-508-8425 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 9.30 – 18.30 น.) หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ครับ —> เพิ่มเพื่อน
Old-Car-Tax-Idea-In-Thailand

ช่วงไม่กี่วันมานี้ ในโลกโซเชียลมีเดีย มีการถกเถียงกันอย่างดุเดือด ถึงการที่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ตบเท้าหารือกรมสรรพสามิต 16 ธ.ค. นี้ เสนอตั้งกองทุนเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดรถยนต์เก่า 10 ปี พร้อมให้สิทธิพิเศษผู้ใช้ซื้อรถใหม่ หวังกระตุ้นยอดขาย ลดมลพิษ …

แนวคิดนี้ เกิดขึ้นจากภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ในช่วง 10 เดือน ที่ผ่านมา (ม.ค. -ต.ค.) ตัวเลขยอดขายตกลงมาก ทำได้เพียง 838,847 คัน ขยายตัว 0.6%

จนผู้คนออกมาโจมตี ทั้งฝ่ายเอกชนที่ต้องการให้รัฐบาลตั้งกองทุนเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดรถยนต์เก่า 10 ปี และภาพลักษณ์ของรัฐบาลตอนนี้ที่เป็นอย่างไร ทุกคนก็รู้ๆ กันอยู่ เลยกลายเป็นกระแสของคนเล่นรถเก่า รักรถเก่า รักรถมือสอง ออกมาด่ารัฐบาลกันเป็นชุด

Old-Car-Tax-Idea-In-Thailand

ถ้าคุณคิดอยากขายรถเก่ามาก ขยับมาซื้อรถใหม่ หรือรถมือสองที่ปีใหม่ขึ้นมาหน่อย เพราะไม่อยากรับภาระค่าใช้จ่ายที่ตามมาในอนาคต ก็นำรถมาขาย หรือตีราคารถ ที่ CARRO ง่ายๆ ได้เงินไว! กับ CARRO Express คลิกที่นี่ https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ —> เพิ่มเพื่อน

แนวคิดของการเก็บภาษีรถเก่า อายุเกิน 10 ปี นั้น มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร MR.CARRO จะมาเล่าให้ฟัง

Old-Car-Tax-Idea-In-Thailand

การจัดเก็บภาษีรถยนต์ประจำปี ของ กรมการขนส่งทางบก

แนวคิดในการจัดเก็บภาษีรถยนต์ ตั้งแต่ในยุคของกองทะเบียน กรมตำรวจ มาจนถึงยุคกรมการขนส่งทางบก ในอดีตนั้น จัดเก็บภาษีตามน้ำหนักรถยนต์ (ทั้งรถเก๋ง, รถกระบะ และรถตู้) ต่อมา ช่วงประมาณปี 2525 กรมการขนส่งทางบก จึงปรับรูปแบบการจัดเก็บภาษีของรถยนต์นั่ง (เฉพาะรถเก๋ง) ใหม่ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่เก็บตามความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์

ปัจจุบัน มีการจัดเก็บภาษี 4 ประเภทด้วยกัน คือดังนี้

1) จัดเก็บตามกระบอกสูบ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

600 ซีซีแรก ซีซี ละ 0.50 บาท
601 – 1,800 ซีซีๆ ละ 1.50 บาท
เกิน 1,800 ซีซีๆ ละ 4.00 บาท

หากเป็นรถที่จดทะเบียนมาแล้ว 5 ปี ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีประจำปีในปีต่อๆ ไป ดังนี้

– ปีที่ 6 ร้อยละ 10
– ปีที่ 7 ร้อยละ 20
– ปีที่ 8 ร้อยละ 30
– ปีที่ 9 ร้อยละ 40
– ปีที่ 10 และปีต่อๆ ไป ร้อยละ 50

2) จัดเก็บเป็นรายคัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร

– รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 100 บาท
– รถจักรยานยนต์สาธารณะ คันละ 100 บาท
– รถพ่วงของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 50 บาท
– รถพ่วงนอกจากข้อข้างต้น คันละ 100 บาท
– รถบดถนน คันละ 200 บาท
– รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร คันละ 50 บาท

3) จัดเก็บตามน้ำหนัก ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้าง

น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดรถยนต์บริการ รถยนต์รับจ้าง รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลรถลากจูงรถแทรกเตอร์ที่มิได้ใช้ในการเกษตร
ไม่เกิน 500 150 450 185 300
501 – 750 300 750 310 450
751 – 1,000 450 1,050 450 600
1,001 – 1,250 800 1,350 560 750
1,251 – 1,500 1,000 1,650 685 900
1,501 – 1,750 1,300 2,100 875 1,050
1,751 – 2,000 1,600 2,550 1,060 1,350
2,001 – 2,500 1,900 3,000 1,250 1,650
2,501 – 3,000 2,200 3,450 1,435 1,950
3,001 – 3,500 2,400 3,900 1,625 2,250
3,501 – 4,000 2,600 4,350 1,810 2,550
4,001 – 4,500 2,800 4,800 2,000 2,850
4,501 – 5,000 3,000 5,250 2,185 3,150
5,001 – 6,000 3,200 5,700 2,375 3,450
6,001 – 7,000 3,400 6,150 2,560 3,750
7,001 ขึ้นไป 3,600 6,600 2,750 4,050

4) รถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า

– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ให้เก็บภาษีตามน้ำหนักของรถในอัตรารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน
– รถอื่นนอกจาก 4.1 ให้เก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของรถตามข้อ 2 และ 3

รถใครภาษีขาดเกิน 3 ปี ดูวิธีการต่อภาษี พร้อมจดทะเบียนใหม่ ได้ใน Link นี้ – 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการต่อทะเบียนรถ “ภาษีขาดเกิน 3 ปี”

Old-Car-Tax-Idea-In-Thailand

แล้วภาษีสรรพสามิต ของรถยนต์ป้ายแดงที่ออกใหม่จากโรงงานล่ะ?

ปัจจุบัน กรมสรรพสามิต จัดเก็บภาษีเฉพาะรถยนต์ใหม่ ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือนำเข้าจากต่างประเทศ โดยจัดเก็บภาษีตามหลักสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดอัตราภาษีตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงาน และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม จากการปล่อย CO2 อันเป็นสาเหตุหลักให้เกิดสภาวะโลกร้อน และฝุ่น PM 2.5

Old-Car-Tax-Idea-In-Thailand

ข้อดี ของ แนวคิดของการเก็บภาษีรถเก่า อายุเกิน 10 ปี

 • ปริมาณรถยนต์เก่าในบ้านเราลดลง เพราะผู้คนส่วนหนึ่ง ยอมขายรถเก่าทิ้ง เนื่องจากสู้กับภาษีที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว
 • ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่ปล่อยออกจากเครื่องยนต์รถยนต์ น้อยลง
 • ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ มียอดขายรถยนต์ใหม่มากขึ้น กับบรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น
 • ซากรถคันเก่า จะเข้าสู่กระบวนการกำจัดซากที่ได้มาตรฐาน แบบโรงงานรีไซเคิลรถยนต์ เช่นในประเทศจีน หรือ ญี่ปุ่น และได้รับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนคืนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งอาจจะเป็นการลดภาษีสรรพสามิตของรถใหม่ ที่จะซื้อออกไป

Old-Car-Tax-Idea-In-Thailand

ข้อเสีย ของ แนวคิดของการเก็บภาษีรถเก่า อายุเกิน 10 ปี

 • ผู้บริโภคต้องยอมซื้อรถยนต์ป้ายแดงคันใหม่ ในราคาจำหน่ายที่แพงกว่าหลายประเทศทั่วโลกพอสมควร ทั้งๆ ที่ ซื้อรถมือสองคุณภาพดี (แต่อายุมากหน่อย) ซึ่งคุ้มค่าเงินกว่า
 • ไม่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รายได้ของคนไทยส่วนใหญ่ มิได้มากพอที่จะสามารถเปลี่ยนรถยนต์ได้ทุกๆ 5-10 ปี เนื่องจากรถยนต์ใหม่ ก็มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว
 • บางคนอาจใช้เวลาในการผ่อนรถยนต์ นานถึง 6-7 ปี พอผ่อนหมด ใช้งานได้อีก 3 ปี ก็ต้องเจอการปรับภาษีรถยนต์ที่สูงขึ้น ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น
 • ในต่างประเทศ ที่เป็นทั้งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง สามารถทำราคาจำหน่ายรถยนต์ที่เหมาะสมได้ ซึ่งต่างไปจากบ้านเรา
 • รถเก่าหลายคัน อายุมากแล้ว แต่ถ้าได้รับการดูแลรักษาที่ดี ก็ยังน่าใช้ไม่แพ้รถใหม่ๆ
 • คนที่มีรถยนต์มากกว่า 1 คัน และถ้าเป็นรถยนต์เก่า ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่อปีมากขึ้น
 • ระบบขนส่งมวลชน เช่น รถเมล์ ที่มีอายุมากถึง 20-40 ปี สภาพเก่าโทรม ควันดำ ยังวิ่งให้บริการผู้คนในเมืองใหญ่ ค่อนข้างย้อนแย้งกับข้อเสนอในการลดมลพิษ

Old-Car-Tax-Idea-In-Thailand

สำหรับตัวเลขของ กรมการขนส่งทางบก พบว่า รถยนต์เก่าอายุเกิน 10 ปี ที่จดทะเบียนก่อนปี 2552 ในปัจจุบัน มีอยู่ประมาณ 26 ล้านคัน จำนวนนี้ เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลประมาณ 9 ล้านคัน แยกออกได้เป็น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 4.07 ล้านคัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 3.8 แสนคัน และรถกระบะ 4.6 ล้านคัน

คือต้องบอกก่อนว่า แนวคิดนี้ “ดี” ในประเทศที่ “พัฒนาแล้ว” คุณภาพชีวิตประชาชนดี มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง มีค่าครองชีพสูง และมีระบบขนส่งมวลชนที่ได้คุณภาพ จนทำให้รู้สึกว่า ไม่มีรถยนต์ใช้งาน ชีวิตก็ไม่ลำบากในการเดินทาง

【短期連載】「ユーザー車検」必勝マニュアル『初心者は検査ラインでハザードを点灯』(その3)

การตรวจสภาพรถ ของประเทศญี่ปุ่น

เช่น ในประเทศญี่ปุ่น รถยนต์ใหม่มีราคาถูกกว่าในไทยมาก แต่เมื่อคุณใช้รถยนต์ไปจนถึงปีที่ 4 นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน คุณก็ต้องนำรถยนต์เข้าตรวจสภาพ (ของญี่ปุ่นเรียกว่า “車検” Shaken = ชาเกง) ซึ่งคล้ายกับ ตรอ. ในบ้านเรา เป็นการตรวจสภาพรถยนต์ทุกๆ 2 ปี แต่มีความละเอียดในการตรวจสอบรถยนต์มากกว่ามาก และค่าตรวจสภาพที่ค่อนข้างแพงมาก ครั้งนึงต้องจ่ายหลายหมื่นเยนเลยทีเดียว

ซึ่งถ้าตรวจสภาพรถไม่ผ่าน ก็ต้องกลับไปซ่อมแซมแก้ไข เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก (โดยการตรวจสภาพรถนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ภาษีรถยนต์ ที่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของรถ, ประกันภัยรถยนต์ 24 เดือน, ภาษีค่าใช้ถนน และค่าอากร เป็นต้น)

https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2019/11/29220240/40ac879c58a8b005491a1f3d4ed1ec38.jpg

อัตราค่าตรวจสภาพรถ ของประเทศญี่ปุ่น

และยิ่งรถเก่ามากเท่าไหร่ ค่าตรวจสภาพก็ยิ่งสูงมากขึ้น ทำให้คนญี่ปุ่นหลายคนรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ค่าซ่อมก็ไม่คุ้ม เพราะค่าซ่อมแพงกว่าซื้อรถใหม่ แถมตอนลากเอาไปทิ้ง ต้องเสียเงินค่ากำจัดขยะอีก

https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F%2Fs3-ap-northeast-1.amazonaws.com%2Fpsh-ex-ftnikkei-3937bb4%2Fimages%2F3%2F7%2F5%2F9%2F8909573-1-eng-GB%2F20140609_Myanmar1.jpg?source=nar-cms

รถมือสองเก่าจากญี่ปุ่น ที่อยู่ในประเทศพม่า

ด้วยเหตุนี้ จึงมีพ่อค้ารถมือสอง ทำธุรกิจส่งรถยนต์เก่าจากญี่ปุ่น ไปขายที่ภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย พม่า หรือแถบโอเชียเนีย แถบแคริเบียน หรือประเทศที่ใช้รถพวงมาลัยขวากันมากมาย จนบางทีก็ตัดขายเป็นอะไหล่ แบบเชียงกงในบ้านเรา หรือขับไปทิ้งเป็นซาก อยู่ตามป่าตามเขาในต่างจังหวัด ยังดีกว่า (คนญี่ปุ่นขี้เหนียวก็เยอะนะ! รู้ว่าค่าใช้จ่ายแพง ทิ้งแล้วซื้อใหม่คุ้มกว่า)

คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ จึงใช้รถยนต์เฉลี่ยประมาณ 5-7 ปี ก็เปลี่ยนคันใหม่แล้ว

แต่ถ้าในบ้านเรา หากมีการบังคับใช้จริงๆ แล้วล่ะก็ คนที่จะเดือดร้อนจำนวนมาก ก็คงหนีไม่พ้นคนไทยส่วนใหญ่ ที่ใช้รถเก่า และรถมือสอง นี่ล่ะครับ …

แหล่งที่มาบางส่วนจาก:

CarroRewards-And-CarroWholesale-Application

สวัสดีครับ หากท่านตอนนี้กำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้ประกอบการรถมือสอง (หรือจะเรียกว่าเต็นท์รถมือสอง ตลาดรถมือสอง หรือรถใช้แล้ว ก็ได้เหมือนกัน) หากมีความคุ้นเคยกับระบบ CARRO Wholesale ซึ่งเป็นระบบการซื้อรถกับทาง CARRO อยู่แล้ว หากท่านใดยังไม่มี App นี้ สามารถดาวน์โหลด Application “CARRO Wholesale” จากใน iOS และ Android (สามารถคลิก Download ที่ Link นี้ได้เลย http://onelink.to/fjjn42)

Carro-Agent-Rewards

ส่วนวิธีใช้งาน CARRO Wholesale Application สามารถดูได้ใน Link ด้านล่าง

และในโอกาสนี้ เราขอยินดีที่จะนำเสนอแคมเปญใหม่ๆ กับ “CARRORewards” เพื่อต้อนรับปีใหม่ที่จะมาในไม่ช้านี้ ยิ่งคุณซื้อรถ หรือ BID รถ ผ่าน Application เรามากเท่าไหร่ โอกาสยิ่งได้คะแนนสะสมยิ่งมาก ซึ่งคะแนนเหล่านี้ สามารถนำมารับแลกของรางวัล พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย!

CarroRewards-CarroWholesale

รายละเอียดระดับคะแนนสะสม เพื่อแลก CARRORewards

CarroRewards-CarroWholesale

ระดับ คะแนน จบรถ (คัน)
1 5,000 1
2 7,500 2
3 10,000 3
4 12,500 4
5 15,000 5 ขึ้นไป
VIP 50,000 10 ขึ้นไป

วิธีการได้คะแนนสะสมเพื่อแลก CARRORewards

CarroRewards-CarroWholesale

เสนอราคาซื้อรถ (ต่อคัน) จบรถ (ต่อคัน)
เสนอราคาคนแรกได้ 100 Point
เสนอราคาคนที่สอง ได้ 50 Point
2,500 Point
เสนอราคาคนที่สามได้ 20 Point

เงื่อนไข:

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ
 • กรณีการจบรถผ่าน CARRO Wholesale Application และชำระรถในราคาเต็ม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2562
 • กรณีที่เป็นระดับ VIP ต้องมีคะแนนสะสม 50,000 คะแนนขึ้นไป และจำกัดสิทธิเฉพาะดีลเลอร์คนแรกเท่านั้น จำกัดเพียงแค่ 1 รางวัลต่อเดือน
 • กรณีการรับ CARRORewards ผู้แลกสิทธิและของรางวัล CARRORewards จำเป็นต้องรับที่สำนักงาน CARRO
  ในกรุงเทพฯ และสาขาในเขตพื้นที่นั้นๆ เท่านั้น
 • กรณีต้องการเช็คคะแนน หรือติดต่อรับ CARRORewards กรุณาติดต่อเบอร์โทร. 063-535-7504
  หรือโทร. 065-998-2098
 • หากต้องการติดต่อรับสิทธิพิเศษ หรือสินค้า CARRORewards ติดต่อแผนกกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
  เบอร์โทร. 02-508-8425
 • การรับสิทธิพิเศษหรือสินค้า สามารถรับได้เฉพาะวันที่ 30 หรือ 31 ของทุกเดือน (เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น)
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ​ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในการแลกรางวัลในแต่ละลำดับ จะมีจำนวนจำกัด
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ Inbox มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand หรือโทร. 02-508-8425 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 9.30 – 18.30 น.) หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ครับ —> เพิ่มเพื่อน
Carro-Pantip-Workshop-Event

จบลงไปแล้ว กับกิจกรรมดีๆ จาก CARRO ร่วมกับ Pantip กับงาน “เวิร์คช็อป ขายรถเรื่องง่าย รู้ก่อนใครไม่มี OUT” ณ Mestyle Garage Hotel Bangkok บอกเลยว่างานนี้ใครที่สนใจอยากซื้อ-ขายรถมือสอง ได้ตาลุกวาวแน่นอน ที่จัดกันไปเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ ที่กำลังสนใจ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรถมือสอง ได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียด ดูรถจริง! ตีราคาจริง! พร้อมแลกเปลี่ยนเทคนิคการขายรถมือสอง จาก 2 กูรูเรื่องรถ Doctor Car และ Goody K

สำหรับบรรยากาศในงาน จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้น Mr.Carro รวบรวมภาพบรรยากาศ มาให้ชมกันครับ

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

ทีมงานจากทาง CARRO และ Pantip.com

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

พี่หมอ Doctor Car วิทยากรในงาน

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

ผู้มาร่วมงาน

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

ลงทะเบียนร่วมงาน รับของที่ระลึก

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

ตัวอย่างรถที่โชว์ในงาน

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

บรรยากาศภายในงาน

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

คุณ Goody K อีกหนึ่งในวิทยากรของงาน

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

แลกเปลี่ยนความเห็น

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

สาธิตวิธีการดูรถก่อนซื้อ

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

สาธิตวิธีการดูรถก่อนซื้อ

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

สาวสวยก็มีนะครับ

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

วิธีการดูรถก่อนซื้อ

Carro-Pantip-Workshop-Event-2019

ปิดงาน พร้อมกับความประทับใจ

ถ้าคุณอยากขายรถด่วนกับทาง CARRO สามารถขายรถคันเก่า หรือตีราคารถกับทาง CARRO ได้ ง่ายๆ ได้เงินไว! กับ CARRO Express เพียงแค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ —> เพิ่มเพื่อน

Carro-Top-5-Best-Car-Sales-In-Carro-Express

หลายท่านที่ในเวลานี้ ประสบกับภาวะงานหายาก เงินหายาก จนรู้สึกว่าชักหน้าไม่ถึงหลัง แต่มีความจำเป็นต้องการใช้เงินด่วน เช่น ลูกเข้าโรงเรียน แต่งงาน หรือต้องการจะซื้อรถคันใหม่ “การขายรถ” ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี ซึ่งทาง CARRO ที่เป็นสตาร์ทอัพจากสิงคโปร์ ได้คิดค้นระบบขายรถด่วนอย่าง “CARRO Express” ออกมาเพื่อให้คุณ ขายรถได้อย่างสะดวกสบาย และง่ายดาย

ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทย คุณก็สามารถฝากขายรถยนต์มือสองได้ที่ CARRO Express ด้วยวิธีง่ายนิดเดียว เพียงโทร. 02-5088425 แค่เข้าไปกรอกรายละเอียดที่ Link – https://th.carro.co/sell-car/express กรอกข้อมูลและรายละเอียดรถของคุณให้ครบ พร้อมทั้งอัพโหลดรูปภาพเข้าไป เมื่อเสร็จแล้ว ก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อนัดวันตรวจสภาพรถยนต์และประเมินราคา ซึ่งถ้ารถของคุณสามารถตกลงราคากันได้ ก็พร้อมปิดการขายภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินกลับบ้านได้เลย!

โดยรถยนต์ส่วนใหญ่ของ CARRO นั้น รถที่ทางลูกค้านำมาขายจะเป็นรถในแบบ Eco-Car และรถกระบะ และรถประเภทอื่นๆ อาทิเช่น รถ Compact Car, รถ SUV หรือรถแบบ MPV เป็นต้น

Mr.Carro จะมาเล่าให้ฟังว่า เดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีรถรุ่นไหนบ้าง ที่นิยมนำมาขายกับทาง CARRO ของเรา

1. Toyota Vios

Toyota-Vios-Carro-Express

สำหรับ Toyota Vios (โตโยต้า วีออส) ยังจัดได้ว่าเป็นรถ Sub-Compact ยอดนิยมตลอดมาจากการวัดของ CARRO Express ซึ่งเป็นรถยอดนิยมของเด็กมหาวิทยาลัย กลุ่มคนทำงานใหม่ๆ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงผู้สูงอายุก็มีใช้บ้าง โดย Vios รุ่นที่มาขายส่วนใหญ่จะเป็นรถช่วงประมาณปี 2014 – 2017 โดยมียอดรับซื้อเป็นอันดับหนึ่ง

2. Isuzu D-Max

Isuzu-D-Max-Carro-Express

รถกระบะยอดนิยมอันดับ 1 อย่าง Isuzu D-Max (อีซูซุ ดีแมคซ์) ที่ประหยัดน้ำมัน ทนทาน ให้การใช้งานที่คุ้มค่า สำหรับคนทำมาหากิน ยังคงเป็นรถกระบะที่ซื้อง่ายขายคล่อง ซึ่งทาง CARRO Express มียอดรับซื้อมากเป็นอันดับสอง โดยส่วนมากแล้วต่างจังหวัด จะนิยมใช้กันอย่างมาก โดยรุ่นที่รับซื้อจะมีกันตั้งแต่ปี 2011 ไปจนถึงประมาณปี 2017

3. Toyota Hilux Vigo

Toyota-Hilux-Vigo-Carro-Express

นี่ก็จัดเป็นรถกระบะยอดนิยมมากๆ อีกหนึ่งรุ่นเช่นกัน นั่นคือ Toyota Hilux Vigo (โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้) ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างจังหวัด บรรดาเกษตรกร ผู้ประกอบการต่างๆ นิยมใช้เพราะซื้อง่ายขายคล่อง ทนทาน อะไหล่หาง่าย และราคามือสองที่ตกลงมาพอประมาณแล้ว ทำให้ผู้ที่มีงบประมาณจำกัด สามารถหาซื้อมาใช้งานได้ และรุ่นนี้ยังมีให้เลือกหลายแบบ ทั้งเครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์เบนซิน

4. Honda City

Honda-City-Carro-Express

รถเก๋งยอดนิยมอันดับที่สี่ ของการรับซื้อใน CARRO Express นั่นคือ Honda City (ฮอนด้า ซิตี้) จัดเป็นรถที่นิยมอย่างมากสำหรับเด็กมหาวิทยาลัย เด็กจบใหม่ หรือผู้คนในวัยทำงาน เป็นรถที่ทนทาน อะไหล่มีพร้อม ศูนย์บริการหาง่าย และซื้อง่ายขายคล่อง ซึ่งผู้ขายรุ่นนี้กับทาง CARRO ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

5. Honda Jazz

Honda-Jazz-Carro-Express

รถแฮทช์แบค 5 ประตู ยอดนิยมของการรับซื้อที่ CARRO Express เป็นอันดับห้า สำหรับ Honda Jazz (ฮอนด้า แจ๊ซ) ก็นับว่าเป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่อง และเป็นที่นิยมของเหล่าวัยรุ่น นักศึกษา รวมไปถึงคนทำงานออฟฟิศ ซึ่งผู้ขายรุ่นนี้กับทาง CARRO ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเช่นกัน

สำหรับท่านใดที่ใช้รถ 5 รุ่นดังกล่าวนี้ โอกาสที่จะขายง่าย ขายคล่อง ได้ราคาดี และขายออกได้ไว มีแน่นอนครับ ที่ CARRO Express!