DLT-Tightened-Inspection-School-Driver

กรมการขนส่งทางบก คุมเข้ม! โรงเรียนสอนขับรถ ต้องสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยตอนนี้มีโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรอง จำนวน 275 แห่ง ใน 66 จังหวัดทั่วประเทศ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ให้เอกชนที่มีความพร้อม เปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้มาตรฐาน เพื่อดำเนินการอบรม และทดสอบให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยมีมาตรการในการควบคุม กำกับ ดูแล อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนสอนขับรถอย่างต่อเนื่อง

ที่สำคัญ ยังนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุม กำกับ การดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถ โดยกำหนดให้ผู้ฝึกสอนขับรถและผู้เรียนจะต้องมีการสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนก่อนทำการเรียนการสอน

DLT-Tightened-Inspection-School-Driver

ซึ่งกรมการขนส่งทางบก สามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการเรียนการสอน วันเวลาเรียน รายวิชาที่เรียน รายชื่อผู้ฝึกสอนขับรถได้ผ่านทางระบบ e-classroom รวมทั้งกำหนดให้โรงเรียนสอนขับรถจะต้องมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในห้องทดสอบข้อเขียน เพื่อทำการบันทึกข้อมูลภาพของผู้เรียน ในขณะทำการทดสอบข้อเขียนอีกทางหนึ่งด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก จำนวนทั้งสิ้น 275 แห่ง ใน 66 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็น รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก, รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

DLT-Tightened-Inspection-School-Driver

ภาพจาก โรงเรียนสอนขับรถ ID Driver

มีผู้ผ่านการอบรมและทดสอบจากโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 454,691 ราย แบ่งเป็น หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก จำนวน 6,903 ราย หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ จำนวน 277,329 ราย และหลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 170,459 ราย

ส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีโรงเรียนสอนขับรถมีจำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ชัยภูมิ นครพนม แม่ฮ่องสอน น่าน อุทัยธานี สมุทรสงคราม ตราด สตูล พัทลุง และปัตตานี

DLT-Tightened-Inspection-School-Driver

ภาพจาก โรงเรียนสอนขับรถ ID Driver

สำหรับผู้สนใจเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง สามารถตรวจดูรายชื่อ หรือศึกษารายละเอียดการจัดตั้งและการดำเนินกิจการโรงเรียนสอนขับรถเอกชนได้ที่ https://www.dlt.go.th/site/ltsb/

แหล่งที่มา :