Used-Car-Loan-Rates

เมื่อคุณคิดจะซื้อรถมือสองสักคันหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยความอยากได้ ความจำเป็นในการใช้งาน ถ้าหากซื้อด้วยเงินสดได้เลยก็คงจะดี เพราะไม่ต้องมีภาระมาผ่อนรถทุกเดือนในภายหลัง ส่วนใหญ่มักติดเรื่องงบประมาณมีไม่เพียงพอ ต่อการซื้อรถมือสองด้วยเงินสดทีเดียวได้

การพึ่งพาสถาบันทางการเงิน หรือบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆ ก็เหมือนจะเป็นทางออกของคนอยากมีรถมือสอง เลือกปฏิบัติกัน …

3-Steps-For-Buying-Used-Car

แต่การเลือกซื้อรถมือสองนั้น ดอกเบี้ยย่อมต่างไปจากรถมือหนึ่งอยู่พอสมควร กล่าวคือ ปีรถยิ่งเก่า ดอกเบี้ยยิ่งแพง และดอกเบี้ยรถกระบะ หรือรถตู้ จะแพงกว่าดอกเบี้ยรถเก๋ง ซึ่งหากคุณคิดจะซื้อรถมือสอง และนำรถเข้าไฟแนนซ์ ถ้าเป็นไปได้ อายุรถไม่ควรเกิน 5 ปี จะได้ดอกเบี้ยถูก ไม่เกิน 4.5% ต่อปี

ส่วนการคำนวณดอกเบี้ยรถมือสอง ดูได้ใน Link นี้ครับ –> https://th.carro.co/blog2/news-finance-used-car-ep3/

ธนาคารไทยพาณิชย์ (CAR.SCB)

SCB-Bank-Secondhand-Interest-Rate-2018

SCB-Bank-Car-Secondhand-Interest-Rate-2018

ปี 2562 รถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) 10% และรถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป 17%

และ รถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Effective Interest Rate) 20% และรถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป 34%

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://car.scb/used-car

ลีสซิ่งกสิกรไทย (Kasikorn Leasing)

KLeasing-Secondhand-Interest-Rate-2018

ปี 2561 – 2562 ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 3.75 – 14.97 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ)

สำหรับรถเก๋ง

 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2554 – 2555 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.95 – 6.85% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 7.78 – 13.49% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2558 – 2559 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.50 – 6.70% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 6.90 – 13.20% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2560 – 2561 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.25 – 6.45% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 6.40 – 12.71% ต่อปี

สำหรับรถกระบะ

 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2554 – 2555 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.20 – 7.60% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 8.27 – 14.97% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2558 – 2559 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.95 – 7.45% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 7.78 – 14.68% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2560 – 2561 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.70 – 7.20% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 7.29 – 14.18% ต่อปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.kasikornleasing.com/th/loan/Pages/auto-hire-purchase-used.aspx

กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง (KTB Leasing)

KTB-Leasing

KTB-Leasing-Secondhand-Interest-Rate-2018

ปี 2562 ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 2.60 – 4.55 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – http://www.ktbleasing.co.th/Content/System/MainSaleCar

ธนาคารธนชาต (Thanachart Bank)

Thanachart-Bank-Secondhand-Interest-Rate-2019

ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.90%-18.80% ต่อปี

สำหรับรถเก๋ง

 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2005 – 2009 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.95 – 11.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 9.15 – 18.09% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2010 – 2011 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.65 – 9.85% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 8.63 – 16.44% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2012 – 2013 ขึ้นไป ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.35 – 9.45% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 8.10 – 15.86% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2014 ขึ้นไป ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 3.90 – 9.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 7.29 – 15.19% ต่อปี

สำหรับรถกระบะ / รถตู้

 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2005 – 2009 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 5.65 – 11.50% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 10.37 – 18.80% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2010 – 2011 ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 5.25 – 10.40% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 9.68 – 17.23% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2012 – 2013 ขึ้นไป ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.75 – 10.10% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 8.80 – 16.80% ต่อปี
 • หากรถยนต์จดทะเบียนในปี 2014 ขึ้นไป ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.40 – 9.75% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 8.19 – 16.29% ต่อปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/PersonalTHDetail.aspx?PTypeID=9&ProID=127&PName=Personal

ธนาคารเกียรตินาคิน (Kiatnakin Bank)

Kiatnakin-Bank

ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 3.75 – 15.00% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – http://www.kiatnakin.co.th/th/personal-banking/loan/auto-loan/kk-used-car

ธนาคารทิสโก้

Tisco-Bank-Secondhand-Interest-Rate-2018

ปี 2561 – 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) ร้อยละ 6.00 – 7.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 10.97 – 13.51% ต่อปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.tisco.co.th/th/rates.html

กรุงศรีออโต้ (Krungsri Auto)

Krungsri-Auto

ปี 2562 กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้น ร้อยละ 4.00 – 19.00 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ)

กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน

กรุงศรี รถบ้าน สินเชื่อรถบ้าน เป็นบริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสองโดยตรงจากเจ้าของรถหรือที่เรียกกันว่า รถซื้อ-ขายกันเอง หรือรถบ้าน

จุดเด่นของสินเชื่อรถบ้าน “กรุงศรี รถบ้าน” (Rod Baan)
 • ให้วงเงินสูงสุดถึง 90% ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคารฯ
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ผ่อนได้นานสูงสุด 84 เดือน
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
 • ให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อขายจนถึงการขอสินเชื่อเช่าซื้อ ทำสัญญา และประเมินราคารถ และสะดวกรวดเร็วกับ บริการดิลิเวอรี่ ที่ให้บริการทำสัญญาถึงบ้าน

กรุงศรี ยูสด์ คาร์ สินเชื่อรถเต็นท์

ให้ท่านเป็นเจ้าของรถเต็นท์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องรอเก็บเงินก้อน ด้วยสินเชื่อรถเต็นท์ กรุงศรี ยูสด์ คาร์

พบข้อเสนอที่หลากหลาย พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของท่านจากธนาคาร อาทิ วงเงินสินเชื่อประมาณ 80% ของราคารถ ระยะเวลาการเช่าซื้อนานสูงสุด 84 เดือน ดาวน์น้อย หรือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.krungsriauto.com/auto/Products.html

ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ (CIMB Thai Auto)

CIMB-Thai-Auto

CIMB-Thai-Auto-Secondhand-Interest-Rate-2018

ปี 2561 – 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) ร้อยละ 11.75 – 22.75% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 19.15 – 34.98% ต่อปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.cimbthaiauto.com/product-usedcar-cal.htm

เงินติดล้อ

Ngerntidlor-เงินติดล้อ-Interest-Rate-2019

ปี 2562 รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบัส รถบรรทุก อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่สูงสุด

 • ปีรถ 2542-2546 1.75% ต่อเดือน
 • ปีรถ 2547-2551 1.50% ต่อเดือน
 • ปีรถ 2552-2556 1.25% ต่อเดือน
 • ปีรถ 2557-2562 1.00% ต่อเดือน

(เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 21.46%-36.74% ต่อปี)

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.88% ต่อเดือน

สินเชื่อทะเบียนรถ โปะได้ ปลดหนี้เร็ว ต้นลด ดอกลด
ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 62 ถึง 31 พ.ค. 62

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.ngerntidlor.com/

ดูอัตราดอกเบี้ยรถมือสองกันไปแล้ว สำหรับใครที่อยากขายรถเดิม เพื่อจะเปลี่ยนรถใหม่ ก็สามารถขายกับทาง Carro ได้ ง่ายๆ ได้เงินไว! กับ Carro Express เพียงแค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook Carro Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ครับ —> เพิ่มเพื่อน

Honda-City-Secondhand-Price

ประเมินราคารถมือสอง Honda City ทุกรุ่น ทุกแบบ เรารวบรวมมาไว้ให้คุณดูที่นี่!

รถยนต์นั่งในรูปแบบ Sub-Compact ยอดนิยมที่สุดอีกรุ่นหนึ่งของ Honda นั่นคือ … Honda City (ฮอนด้า ซิตี้) ที่ได้รับความนิยม นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2539 ถึงปัจจุบันล่วงเข้า 23 ปีละ ผ่านการขายมาแล้วถึง 5 เจเนอเรชั่น เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ยอดขายของ Honda City นั้นมีมากมายขนาดไหน

แถมยังเป็นรถที่คนเล่นรถมือสอง นิยมซื้อมาใช้ในหลากหลายภารกิจ ตั้งแต่ใช้งานในเมือง ขับรถไปส่งลูก ส่งของ ทำธุระ หรือจะใช้ขับออกต่างจังหวัดก็ได้ เป็นรถที่จัดว่าทนทานในระดับหนึ่ง ช่วงล่างใช้ได้ ศูนย์บริการเพียบ อะไหล่มีพร้อมทั้งของแท้ ของเทียบ ของเทียม ของเก่า ไม่ต้องห่วง

หากใครที่อยากขายรถ Honda City คันเดิม แบบได้เงินเร็วไว ไม่ต้องเสียเวลาประเมินราคาขายเอง หรือต้องรอจนกว่าจะมีคนมาซื้อรถได้ CARRO ขอแนะนำ CARRO Express เรารับซื้อรถทุกแบบ ได้ที่ Link นี้เลยจ้า https://th.carro.co/sell-car/express หรืออยากตีราคารถอีกครั้ง สามารถ Inbox สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

ที่นี่เรามาดูกันครับว่า ประเมินราคารถมือสอง Honda City (ประจำปี 2563) ตอนนี้ อยู่ในตลาดรถมือสอง ประมาณเท่าใดบ้าง? ไปเช็คราคากันได้เลยครับ

Honda City โฉมปี 1996 – 2002

Honda-City-Gen-1-1

รุ่นเครื่องยนต์ 1.3 ลิตร ปี 1996-1999 (นับรวม City S ที่ออกมาในปี 1997 ด้วย)

 • 1.3 Li / LXi / EXi ราคามือสองโดยประมาณ 35,000 – 55,000 บาท

เพิ่มรุ่นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร ในปี 1997

 • 1.5 R ใส่ชุดแต่งทั้งคัน (ปี 1997) ไม่พบการซื้อ-ขาย รุ่นนี้ ในท้องตลาด

รุ่นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร ทุกรุ่นย่อย ปรับเป็นรุ่น “Limited” (เพิ่มกุญแจรีโมท / พนักเท้าแขน / ไฟเบรกดวงที่ 3 / แผ่นรองป้ายทะเบียนโครเมียม / คิ้วบันไดสแตนเลส) ในปี 1998

 • 1.5 LXi / EXi / EXi Airbag / LXi-S / EXi-S ราคามือสองโดยประมาณ 35,000 – 60,000 บาท

ปี 1999 ปรับโฉมไมเนอร์เชนจ์ เป็น “City Type Z” + เครื่องยนต์ VTEC LEV

 • 1.5 Li / EXi MT – AT / VTi MT – AT / 1.5 VTi AT (AS = ABS / Airbag) ราคามือสองโดยประมาณ 50,000 – 100,000 บาท
 • รุ่น Millennium (ปี 2000) ราคามือสองโดยประมาณ 50,000 – 100,000 บาท
 • 1.5 LXi (ปี 2001) ราคามือสองโดยประมาณ 60,000 – 90,000 บาท
 • รุ่น Smart เพิ่มเครื่องเสียงชุดใหญ่จาก KENWOOD และสัญญาณกันขโมย (ปี 2001) 1.5 EXi MT – AT / VTi MT – AT / 1.5 VTi AT (AS = ABS / Airbag) ราคามือสองโดยประมาณ 60,000 – 110,000 บาท

Honda City โฉมปี 2002 – 2009

Honda-City-Gen-2

ปี 2002 เครื่องยนต์ i-DSi

 • 1.5 A MT / AT / (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 75,000 – 130,000 บาท
 • 1.5 S MT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 80,000 – 130,000 บาท
 • 1.5 E MT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 90,000 – 140,000 บาท

ปี 2004 เพิ่มเครื่องยนต์ VTEC

 • 1.5 A MT / AT / (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 90,000 – 140,000 บาท
 • 1.5 S MT / AT / (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 110,000 – 150,000 บาท
 • 1.5 E MT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 120,000 – 150,000 บาท
 • 1.5 E-V MT (AS) / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 120,000 – 170,000 บาท
 • 1.5 Sports E-V MT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 120,000 – 170,000 บาท

ปี 2005 ปรับโฉมไมเนอร์เชนจ์ เป็น “City ZX”

 • 1.5 A (เครื่อง i-DSi) MT / AT ราคามือสองโดยประมาณ 90,000 – 170,000 บาท
 • 1.5 V MT / AT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 120,000 – 180,000 บาท
 • 1.5 SV MT / AT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 130,000 – 180,000 บาท
 • 1.5 EV AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 130,000 – 180,000 บาท
 • 1.5 LV (เบาะหนังแท้) AT (AS) (ปี 2006) ราคามือสองโดยประมาณ 130,000 – 180,000 บาท

Honda City โฉมปี 2009 – 2014

Honda-City-Gen-3

*รวมรุ่นปี 2011 เปิดตัวรุ่น Minorchange

 • 1.5 S MT / AT ราคามือสองโดยประมาณ 200,000 – 350,000 บาท
 • 1.5 V AT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 210,000 – 370,000 บาท
 • 1.5 SV AT (SRS) ราคามือสองโดยประมาณ 240,000 – 380,000 บาท
 • 1.5 V Society AT / AT (SRS) (ปี 2011) ราคามือสองโดยประมาณ 220,000 – 350,000 บาท
 • 1.5 V Modulo AT (ปี 2012) ราคามือสองโดยประมาณ 260,000 – 370,000 บาท
 • 1.5 V Wise Edition AT / AT (AS) ราคามือสองโดยประมาณ 260,000 – 370,000 บาท
 • 1.5 SV AT (VSA) (ปี 2013) ราคามือสองโดยประมาณ 330,000 – 380,000 บาท

ปี 2012 เปิดตัวรุ่น CNG

 • 1.5 S CNG AT ราคามือสองโดยประมาณ 250,000 – 320,000 บาท
 • 1.5 V CNG AT ราคามือสองโดยประมาณ 270,000 – 340,000 บาท

Honda City โฉมปี 2014- 2019

Honda-City-Carro-Express

 • 1.5 S MT / AT ราคามือสองโดยประมาณ 320,000 – 450,000 บาท
 • 1.5 V CVT ราคามือสองโดยประมาณ 350,000 – 470,000 บาท
 • 1.5 V+ CVT ราคามือสองโดยประมาณ 360,000 – 490,000 บาท
 • 1.5 SV CVT ราคามือสองโดยประมาณ 370,000 – 500,000 บาท
 • 1.5 SV+ CVT ราคามือสองโดยประมาณ 380,000 – 500,000 บาท

ปี 2014 เปิดตัวรุ่น CNG

 • 1.5 S CNG AT ราคามือสองโดยประมาณ 340,000 – 400,000 บาท
 • 1.5 V CNG AT ราคามือสองโดยประมาณ 350,000 – 400,000 บาท

ปี 2017 เปิดตัวรุ่น Minorchange

 • 1.5 S MT / AT ราคามือสองโดยประมาณ 380,000 – 460,000 บาท
 • 1.5 V CVT ราคามือสองโดยประมาณ 420,000 – 500,000 บาท
 • 1.5 V+ CVT ราคามือสองโดยประมาณ 440,000 – 520,000 บาท
 • 1.5 SV CVT ราคามือสองโดยประมาณ 460,000 – 560,000 บาท
 • 1.5 SV+ CVT ราคามือสองโดยประมาณ 470,000 – 600,000 บาท

หมายเหตุ:

ราคานี้ เป็นราคาต่ำสุด – สุดสุด โดยประมาณ ตรวจสอบ ณ เดือนมกราคม 2563 ซึ่งตามหลักแล้ว ราคาประเมิน ราคารับซื้อจากผู้ประกอบการรถมือสอง อาจจะต่ำกว่านี้ หรือสูงกว่านี้ ก็ได้ ซึ่งแตกต่างไปตามคุณลักษณะของสภาพรถ ปีที่ออกรถ ปีที่จดทะเบียน หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มี รวมไปถึงพื้นที่ในการขายรถของแต่ละภูมิภาค และรุ่นย่อยในแต่ละรุ่น ซึ่งมีผลต่อค่าเฉลี่ยของราคารถมือสอง

ใครที่กำลังอยากได้ Honda City (ฮอนด้า ซิตี้) รุ่นไหนอยู่ในใจ ลองคำนวณงบประมาณที่ตัวเองมี คำนวณเงินผ่อนและอัตราดอกเบี้ย ก่อนซื้อนะครับ จะได้ขับรถไปไหนมาไหน อย่างมีความสุข และไม่กระทบเรื่องเงินในกระเป๋าตังค์ …

10-Cheapest-New-Cars-In-Thailand-2020

10 อันดับ รถถูกสุดในไทย ปี 2020 มียี่ห้อไหน รุ่นอะไรบ้าง มาดูกัน

ในยุคสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เมื่อคุณจะตัดสินใจซื้อรถ ไม่ว่าจะเพื่อมาใช้ในการเดินทาง ใช้ทำงาน หรือไว้ใช้งานในครอบครัว ให้ลูกขับไปมหาวิทยาลัย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ ก็ต้องคิดแล้วคิดอีก เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไปมากที่สุด

โดยคุณสมบัติต่างๆ ของรถนั้น ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจ และราคารถยนต์ก็เช่นกัน ถึงแม้ว่า จะเป็นรถยนต์ที่มีราคาถูก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณภาพจะด้อยเสมอไป

ส่วนถ้าใครกำลังอยากขายรถคันเดิม เพื่อไปถอยรถใหม่ต้อนรับปี 2020 ลองมาขายกับ CARRO Express ดูสิ ได้เงินไว เร็ว พร้อมปิดการขายได้ทันที แค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรืออยากตีราคารถก่อน สามารถ Inbox สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

MR.CARRO ขอรวบรวมข้อมูล 10 อันดับ รถถูกสุดในไทย ประจำปี 2020 มาให้ทุกท่านได้ทราบครับ.

Suzuki-Celerio

1. Suzuki Celerio ราคา 318,000 บาท

Suzuki Celerio (ซูซูกิ เซเลริโอ) รถ Eco-Car น้องเล็กในตระกูล Suzuki สำหรับตลาดเมืองไทย อัดแน่นคุณภาพ ชู 3 จุดเด่น เน้นห้องโดยสารกว้างขวาง หลังคาที่สูง สมรรถนะเกินตัว ความประหยัดเป็นเยี่ยม

มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด 3 สูบ 1.0 ลิตร 68 แรงม้า ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 22 กม./ลิตร อีกทั้้งยังเป็นมาตรฐานใหม่ ของรถยนต์นั่งมาตรฐานโลก ส่งออกไปขายในเอเชียและยุโรปด้วย

TATA-Super-Ace-Mint

2. TATA Super ACE Mint ราคา 375,000 บาท

TATA Super ACE Mint (ทาทา ซูเปอร์ เอซ มินท์) รถบรรทุกขนาดเล็กเพื่อการพาณิชย์ขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล ขนาด 1.4 ลิตร 70 แรงม้า รายแรกและรายเดียว ทรงพลังให้แรงบิดสูงสุด ในรอบเครื่องต่ำ ถือเป็นรถบรรทุกเล็กเพื่อการพาณิชย์อย่างแท้จริง

กระบะท้ายพื้นเรียบขนาดใหญ่ พร้อมเปิดได้ 3 ด้าน และวางเครื่องยนต์อยู่ใต้ที่นั่งคนขับ ทำให้พื้นที่กระบะท้ายยาวขึ้น เพิ่มพื้นที่บรรทุกและเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่

All-New-Suzuki-Carry

3. Suzuki Carry ราคา 385,000 บาท

Suzuki Carry (ซูซูกิ แครี่) เจนเนอเรชั่นที่ 2 ภายใต้แนวคิด Carry Your Dream เคียงข้างทุกเส้นทางฝัน ปรับโฉมใหม่หมดครั้งที่ 2 ตั้งแต่ผลิตรถรุ่นนี้นับตั้งแต่เปิดตัวในไทยเมื่อปี 2549 กว่า 50,000 คัน เน้นเจาะไปยังกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มรถ Food Truck

มาพร้อมระบบขับเคลื่อนรุ่นใหม่ล่าสุด เครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตร ใหม่ K15B ประหยัดน้ำมันมากขึ้น มีระบบเบรก ABS ห้องโดยสารโทนสีเทาดำออกแบบใหม่ ใหญ่ขึ้น ใช้พวงมาลัยไฟฟ้าช่วยลดแรงหมุนพวงมาลัยอีกด้วย

Nissan-March

4. Nissan March ราคา 420,000 บาท

Nissan March (นิสสัน มาร์ช) ถือได้ว่าเป็นรถ “Eco-Car” รุ่นแรกของไทยที่ผลิตขายอย่างเป็นทางการในปี 2553 โดยปรับราคาขึ้นไปบ้าง ณ ปัจจุบัน มียอดขายสะสมรวมได้หลายแสนคัน มีจุดเด่นที่ขนาดตัวรถเล็ก แต่ภายในกว้างขวาง นั่งสบาย

มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 1.2 ลิตร 79 แรงม้า ประหยัดน้ำมันได้สูงถึง 20 กม./ลิตร ขับขี่ก็ง่าย จอดรถก็คล่องตัว ราคาอะไหล่ไม่แพง คุ้มค่ามาก ไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่ง หรือรถมือสอง

Mitsubishi-Mirage-2020

5. Mitsubishi Mirage ราคา 474,000 บาท

Mitsubishi Mirage (มิตซูบิชิ มิราจ) อีกหนึ่งรถ Eco-Car จาก มิตซูบิชิ ตัวรถที่ขนาดเล็กน่ารัก ด้วยดีไซน์สปอร์ตรอบคัน ยิ่งในโฉมไมเนอร์เชนจ์ ที่ปรับโฉมใหญ่ทั้งภายนอกและภายใน มาพร้อมกับออพชั่นใหม่ และอุปกรณ์ความปลอดภัยอีกเพียบ

มาคู่กับขุมพลังขนาด 1.2 ลิตร 78 แรงม้า ทั้งหรูและประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 23.8 กม./ลิตร เรียกได้ว่าน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียว

Suzuki-Ciaz

6. Suzuki Ciaz ราคา 484,000 บาท

Suzuki Ciaz (ซูซูกิ เซียส) ถือเป็น Eco-Car Sedan ที่เหมาะสำหรับผู้อยากได้รถครอบครัวราคาประหยัด แถมดีไซน์ภายนอกยังดูดี สปอร์ตก็ได้ หรูก็ดี มีพื้นที่ห้องโดยสาร และพื้นที่เก็บสัมภาระท้าย กว้างขวางมาก สมรรถนะการขับขี่ ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม

มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 1.25 ลิตร 91 แรงม้า ประหยัดน้ำมันที่มากถึง 20 กม./ลิตร … อ้อ! โฉมใหม่นี้ ยังเพิ่มจุดเด่นที่มีช่องแอร์บริเวณด้านหลังด้วยนะ!

New-Mitsubishi-Attrage-2020

7. Mitsubishi Attrage ราคา 494,000 บาท

Mitsubishi Attrage (มิตซูบิชิ แอททราจ) โฉม Minorchange แต่งหน้าทาปากให้ดูสปอร์ตขึ้น ใช้พื้นฐานเดียวกันกับ Mirage แต่ออกแบบเป็นรถ 4 ประตู ตัวรถภายในกว้างขวาง

มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 1.2 ลิตร 78 แรงม้า ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 23.3 กม./ลิตร ขับง่าย คล่องตัว ออพชั่นเพียบ เหมาะสำหรับใครที่กำลังมองหารถคันแรก เน้นความประหยัดคุ้มค่า

Honda-Brio

8. Honda Brio ราคา 495,000 บาท

Honda Brio (ฮอนด้า บริโอ้) นับเป็นรถยนต์ Eco-Car ที่จำหน่ายในบ้านเรานานที่สุดอีกหนึ่งรุ่น คือออกมาตั้งแต่ปี 2553 และปรับโฉมครั้งล่าสุดมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 แล้วก็ขายกันมาแบบเงียบๆ จนถึงปัจจุบัน มีให้เลือกเพียงรุ่นเดียวแล้ว คือรุ่นย่อย V CVT

มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 1.2 ลิตร SOHC i-VTEC 90 แรงม้า และระบบเกียร์ CVT ใหม่ ที่พัฒนาภายใต้เทคโนโลยีเอิร์ธดรีม ให้ความคล่องตัว พร้อมให้อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยม

All-New-Nissan-Almera-2020

9. Nissan Almera ราคา 499,000 บาท

Nissan Almera (นิสสัน อัลเมร่า) จัดเป็นรถ Eco-Car ขนาด 4 ประตู เครื่อง Turbo รุ่นแรกที่ออกมาในตลาด มีองค์ประกอบที่โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เช่น กระจังหน้าแบบ V-Motion ไฟหน้า-ไฟท้าย ทรงบูมเมอแรง แนวเสาหลังคาหลังที่ถูกยกขึ้น (Kick-Up C-pillars) และ หลังคาแบบลอยตัว (Floating Roof) และภายในออกแบบใหม่หมด กว้างขวางมาก นั่งสบาย

ใช้เครื่องยนต์ขนาด 1.0 ลิตร Turbo รหัส HRA0 ให้แรงม้าสูงสุด 100 แรงม้า มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดถึง 23.3 กม./ลิตร ส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ Xtronic CVT พร้อม D-Step Logic แถมยังโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัย Nissan Intelligent Mobility

Honda-Brio-Amaze

10. Honda Brio Amaze ราคา 517,000 บาท

Honda Brio Amaze (ฮอนด้า บริโอ้ อเมซ) นับเป็นรถยนต์ Eco-Car Sedan ที่จำหน่ายในบ้านเรามานานอีกหนึ่งรุ่น นับตั้งแต่ปี 2554 และปรับโฉมครั้งล่าสุดมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 แล้วก็ขายกันมาแบบเงียบๆ จนถึงปัจจุบัน

มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 1.2 ลิตร SOHC i-VTEC 90 แรงม้า และระบบเกียร์ CVT ใหม่ ที่พัฒนาภายใต้เทคโนโลยีเอิร์ธดรีม ให้ความคล่องตัว พร้อมให้อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยม

Mr.CARRO หวังว่า 10 อันดับ รถถูกสุดในไทยที่นำมาเสนอนั้น หากใครอยากได้ หรือกำลังตัดสินใจจะซื้อรถป้ายแดงอยู่พอดี แต่งบไม่พอ! ก็ลองขายรถคันเดิมของคุณกับทาง CARRO ดูได้ โดยได้ราคาที่ดีที่สุด รับประกันความพึงพอใจ พร้อมปิดการขายภายใน 24 ชั่วโมง! กับ CARRO Express แค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรือจะ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

และ Add Line สอบถามรายละเอียดได้เช่นกัน ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ครับ —> เพิ่มเพื่อน

หมายเหตุ : ข้อมูลสินค้า 10 อันดับข้างต้นนี้ เป็นข้อมูลสินค้าที่ Update ณ เดือนมกราคม 2563 เมื่อเวลาผ่านไปราคาและอันดับดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามรายละเอียดหรือราคาล่าสุด ที่ตัวแทนจำหน่ายรถรุ่นนั้นๆ อีกครั้ง

Compare-Maintenance-Cost-Nissan-Almera-2020-VS-Honda-City-2020

ต้องบอกก่อนเลยว่าดุเดือดเลย! นับตั้งแต่ก่อนงาน Motor Expo 2019 ไปจนถึงหลังจบงาน สำหรับคู่เด็ดอย่าง Nissan Almera 2020 (นิสสัน อัลเมร่า) และ Honda City 2020 (ฮอนด้า ซิตี้) ที่ฟาดฟันยอดขายกันอย่างดุเดือด ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมากมายตามกลุ่มโซเชียลมีเดีย ว่าทำไม Honda City ถึงขายดีกว่า Nissan Almera ทั้งๆ ที่ ราคาของ City แพงกว่าด้วยซ้ำไป

บ้างก็บอกว่า Nissan เป็นแบรนด์รอง ภาพลักษณ์ของแบรนด์สู้ Honda ไม่ได้ บางคนก็บอก Nissan มีดีกว่าตรงที่ออพชั่น แถมยังเป็นรุ่นที่มีขายทั่วโลกอีกด้วย ต่างไปจาก City ที่มีขายแค่บางภูมิภาคของโลก .. เรื่องนี้ก็นานาจิตตังกันไป ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบรถรุ่นไหน ก็หาเวลาว่างๆ ไปทดลองนั่ง ทดลองขับ ก่อนละกันว่าตัวเองชอบแบบไหน ก่อนจะตัดสินใจซื้อ

ถ้าหากใครอยากขายรถด่วน เพื่อไปซื้อ Almera หรือ City คันใหม่ หรือรับเงินก้อนไปใช้ สามารถขายรถคันเก่า หรือตีราคารถกับทาง CARRO ได้ ง่ายๆ ได้เงินไว! กับ CARRO Express เพียงแค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ —> เพิ่มเพื่อน

แต่ที่แน่ๆ เมื่อคุณซื้อรถมาแล้ว ย่อมมี “รายจ่าย” ตามมาแน่นอน MR.CARRO ขอเปรียบเทียบค่าบำรุงรักษา ของ Nissan Almera 2020 และ Honda City 2020 มาดูกันว่า เมื่อระยะทางถึงกี่กิโลเมตร นำรถเข้าศูนย์บริการ รถแต่ละรุ่น มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ …

Nissan Almera

All-New-Nissan-Almera-2020

สำหรับการดูแลรักษารถ Nissan Almera 2020 ใหม่นี้ ทาง Nissan สรุปได้คร่าวๆ ว่าต้องนำรถเข้าตรวจเช็คระยะทุกๆ 6 เดือน หรือ 7,000 กิโลเมตร (ซึ่งระยะทาง ถือว่าเร็วกว่า Honda City) แล้วแต่ว่าอะไรถึงก่อนกัน ซึ่งทำไมถึงเร็วกว่า? ทาง Nissan ให้คำตอบว่า เครื่องยนต์ Turbo ขนาดเล็ก จะมีความร้อนค่อนข้างสูง ทำให้น้ำมันเครื่องใช้งานได้ระยะทางน้อยกว่า และเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดี ควรจะเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน หรือ 7,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

Nissan-Almera-2020-Maintenance-Reason

หลักๆ ในทุกระยะกิโลเมตรของการนำรถเข้าศูนย์บริการ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เกรด 0W20-SN (ซึ่งใช้เกรดเดียวกับใน Almera รุ่นเดิม), ไส้กรองน้ำมันเครื่อง และ แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง ในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,525 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) พร้อม “ฟรี” คูปองค่าแรง 10 ครั้ง (อยู่ในคู่มือรับประกันรถยนต์)

ที่สำคัญ ทาง Nissan ยังคุยอีกว่า ค่าบำรุงรักษาตามระยะ รวม 5 ปี (10 ครั้ง) เริ่มต้น “ถูกที่สุด” ในรถ Eco-Car!

เมื่อคุณใช้งานรถมาจนถึง 24 เดือน หรือ 28,000 กิโลเมตร นอกจากจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เกรด 0W20-SN, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามปกติแล้ว ยังต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก DOT3 และ กรองปรับอากาศ (กรองแอร์) เพิ่มเติมเข้ามาด้วย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายขึ้นมาอยู่ที่ 1,969 บาท (ราคายังไม่รวม VAT 7%)

พอถึงระยะ 30 เดือน หรือ 35,000 กิโลเมตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เกรด 0W20-SN, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามปกติ แต่เพิ่มการเปลี่ยน กรองอากาศ เข้ามา (ซึ่งเปลี่ยนทุกๆ 35,000 กิโลเมตร) ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,725 บาท

Nissan-Almera-2020-Maintenance-Cost-70000-KM

เมื่อคุณเช็คระยะครบ 10 ครั้ง หรือ 5 ปี ในระยะทาง 70,000 กิโลเมตร จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 16,538 บาท

เมื่อล่วงเข้าสู่การเช็กระยะที่ 66 เดือน หรือ 77,000 กิโลเมตร งวดนี้ค่าแรง “ไม่ฟรี” แล้ว คุณจะมีรายจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นมาอีก 400 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าแรงมาตรฐาน (โดยอัตราค่าแรงอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่)

พอใช้งานรถมาถึง ถึง 72 เดือน หรือ 84,000 กิโลเมตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เกรด 0W20-SN, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง + เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก DOT3 และ กรองปรับอากาศ (กรองแอร์) เพิ่มเติม มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,969 บาท และค่าแรงอีก 650 บาท (2,619 บาท ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%)

สรุปคร่าวๆ โดยประมาณ … หากคุณใช้ Nissan Almera 2020 ตั้งแต่ 0 – 100,000 กิโลเมตร คุณจะต้องจ่ายค่าดูแลรักษารถประมาณ 24,932 บาท! (ทั้งนี้ ยังไม่รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ยาง แบตเตอรี่ น้ำยาหล่อเย็น น้ำมันเกียร์ ฯลฯ)

Honda City

All-New-Honda-City-RS-2020

สำหรับ Honda City นั้น ทาง Honda ได้ออกแบบตารางการบำรุงรักษามาได้อย่างเข้าใจง่ายเลยทีเดียว ซึ่งมีให้คุณเลือกเปรียบเทียบกันได้ตั้งแต่ 10,000 ไปจนถึง 200,000 กิโลเมตร เลยทีเดียว โดยที่คุณจะนำรถเข้าตรวจเช็คระยะได้ทุกๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กิโลเมตร แล้วแต่ว่าอะไรถึงก่อนกัน

สรุปรายจ่ายโดยประมาณ

Honda-City-2020-Maintenance-Cost-100000-KM

หลักๆ ในทุกระยะกิโลเมตรของการนำ Honda City 2020 เข้าศูนย์บริการ นับตั้งแต่ 10,000 กิโลเมตรแรก คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เกรด SN 0W20 (ซึ่งใช้เกรดเดียวกับใน Almera), ไส้กรองน้ำมันเครื่อง และ แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง ในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,016 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)

มาถึง 20,000 กิโลเมตร ต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง 224 บาท ทำให้มีรายจ่ายเพิ่มมาเป็น 1,325.80 บาท

ล่วงมาถึง 30,000 กิโลเมตร ต้องเปลี่ยนไส้กรองอากาศ 330 บาท รวมรายจ่าย และค่าแรง (ไม่ฟรีค่าแรงแล้ว) เป็น 2,706.30 บาท

พอถึง 40,000 กิโลเมตร ต้องจ่ายเยอะหน่อย มีการถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ CVT HCF2 573 บาท และแหวนถ่ายน้ำมันเกียร์ 35 บาท พร้อมรวมค่าแรงเป็น 2,706.30 บาท

ตั้งแต่ 50,000 – 80,000 กิโลเมตร ก็มีการเปลี่ยนถ่ายต่างๆ ไม่ต่างจากการตรวจเช็คระยะก่อนหน้า เพียงแต่มีราคาค่าแรงที่ต่างกันไป

พอถึง 100,000 กิโลเมตร ต้องเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง สายพานปั้มน้ำมันเครื่อง หัวเทียน เพิ่มเข้ามา รวมเป็น 4,595.80 บาท + ค่าแรงอีก 3,656.50 บาท สรุปรายจ่ายเป็น 8,252.30 บาท

เท่ากับว่า เมื่อคุณใช้ Honda City 2020 มาจนถึง 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 27,459 บาท!

สรุป

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาของ Honda City 2020 แพงกว่า Nissan Almera 2020 เพราะมีการรวมรายการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์รถยนต์ทุกๆ 40,000 กิโลเมตร แต่ราคาค่าใช้จ่ายและค่าแรง ก็ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ทั้งคู่

ส่วนของทาง Nissan ต้องนำรถเข้าตรวจเช็คระยะที่เร็วกว่า City และยังไม่ได้รวมรายการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ เข้าไปในตารางการดูแลรักษารถยนต์ด้วย ซึ่งถ้ารวม ก็อาจจะอยู่ในระดับที่พอๆ กัน

เพียงแต่ Nissan นั้นมีแพคเกจ “Drive Save Safe” เป็นจุดเด่น คุณไม่ต้องจ่ายเงินทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะ และสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ทุกศูนย์บริการนิสสันทั่วประเทศ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ ส่วนลดอะไหล่ 10% ตลอดอายุโปรแกรม อาทิ ผ้าเบรก, แบตเตอรี่, โช้คอัพ และอื่นๆ (เฉพาะรายการอะไหล่ที่ร่วมรายการเท่านั้น) ที่ทาง Nissan ให้ฟรี 3 ปี 42,000 กิโลเมตร

เท่านี้ … ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วล่ะครับ ว่าจะเลือกอะไร!

แหล่งที่มาบางส่วนจาก:

Vehicle-Registration-Book-Lost-Not-Worry

ทำความรู้จักกับเล่มทะเบียนรถ ถ้าเล่มทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร?

หนึ่งในเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่นคือ “เล่มทะเบียนรถ” นั่นเอง ซึ่งเหมือนกับบัตรประชาชนนั่นล่ะ รถทุกคันจะต้องมีเล่มทะเบียน แต่ถ้าเกิดเล่มทะเบียนรถหายไปก็อย่าเพิ่งเครียดกันไปใหญ่ ให้ตั้งสติดีๆ ปัญหามีไว้แก้ไข และเรื่องแบบนี้ เรามีข้อแนะนำง่าย ๆ มาบอกกัน

ทำความรู้จักกับเล่มทะเบียนรถ

เล่มทะเบียนรถ (เล่มสีน้ำเงิน) คือ สมุดที่จดบันทึกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์คันนั้นๆ เอาไว้ และสามารถใช้แทนทะเบียนรถได้หากป้ายทะเบียนรถหาย ทะเบียนชำรุด แล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรียกตรวจ

คุณสามารถยื่นเล่มทะเบียนให้คุณตำรวจดูพร้อมชี้แจงตามความจริงได้ ซึ่งบางคนอาจจะกลัวเล่มทะเบียนตัวจริงหายจึงเก็บไว้ที่บ้าน กรณีนี้ คุณสามารถทำเป็นสำเนายื่นแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เช่นกัน

แต่ในความเป็นจริงควรจะมีเล่มทะเบียนรถตัวจริงเก็บเอาไว้ที่รถเป็นประจำ เพราะของจริงยังไงก็ดีกว่าสำเนาอยู่แล้ว ยกเว้นใครที่ยังผ่อนรถอยู่แล้วเล่มทะเบียนตัวจริงอยู่ที่ไฟแนนซ์ สามารถนำสำเนาและเอกสารการผ่อนชำระกับไฟแนนซ์ยื่นแทนได้

โดยในเล่มทะเบียนรถจะระบุรายละเอียดต่างๆ โดยเฉพาะรายละเอียดสำคัญอย่าง เลขทะเบียน รถ เลขตัวถังรถยนต์ ประวัติการครอบครองรถยนต์ ซึ่งจะระบุชื่อเจ้าของรถเอาไว้เพื่อป้องกันการขโมยแล้วนำไปขายต่อ

ตรงนี้ใครที่ซื้อรถมือสองต้องดูให้ละเอียดว่าชื่อเจ้าของรถในเล่มทะเบียนกับชื่อผู้ขายเป็นชื่อเดียวกันหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ต้องตรวจสอบให้ดีว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร แต่ถ้ามีความผิดปกติให้บอกผ่านไปเลย รวมทั้งในเล่มทะเบียนยังระบุบันทึกการโอนรถ
ปรับเปลี่ยน ยกเลิก ประวัติการเสียภาษีเอาไว้ทั้งหมด และที่ต้องสังเกตให้ดีคือ เล่มทะเบียนต้องอยู่ในสภาพปกติ หากมีการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ในเล่มมาก่อนแล้ว เล่มต้องไม่ดูใหม่เกินไป หรือบางทีเล่มอาจจะมีการตีตรายกเลิกเล่มไปแล้ว และนำมาย้อมแมวอีกรอบ ต้องดูให้ดีๆ นะ

ถ้าเล่มทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร?

อย่างแรกอย่าเพิ่งเครียดเกินไป ขั้นตอนอาจจะดูเยอะนิดนึง แต่ไม่ยากหรอกนะ เพราะตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบก ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นและให้ประชาชนผู้ติดต่อใช้เวลาในการใช้บริการน้อยที่สุด แต่ควรไปติดต่อตั้งแต่เช้า เพราะผู้ใช้บริการแต่ละวันเยอะมาก
กลัวว่าจะทั้งเครียดทั้งหงุดหงิดไปก่อน ส่วนขั้นตอนการแจ้งเล่มทะเบียนรถหาย หรือ เล่มทะเบียนรถหาย ยังไม่ได้โอน ให้ปฏิบัติตามนี้

1. เมื่อรู้ตัวว่าเล่มทะเบียนรถหาย ต้องรีบไปแจ้งความ “แจ้งเล่มทะเบียนรถหาย” ที่สถานีตำรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกใบแจ้งความมาให้ เพื่อนำไปยื่นเรื่องกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อทำเรื่องขอสมุดเล่มทะเบียนใหม่

แต่หากคุณลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถไม่สามารถไปแจ้งความได้ด้วยตัวเอง สามารถเตรียมเอกสารสำคัญ คือ หนังสือมอบอำนาจสำหรับแจ้งความแทนและบัตรประชาชนตัวจริง ย้ำว่าตัวจริง รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถไปยื่นร่วมด้วย และผู้รับมอบอำนาจต้องเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์จำนวน 10 บาท ไปด้วย

2. นำใบแจ้งความไปยื่นเรื่องที่กรมการขนส่งทางบก

ซึ่งต้องยื่นไปที่กรมการขนส่งทางบกในจังหวัดที่ออกเล่มทะเบียนรถให้ เช่น ถ้ารถจดทะเบียนในจังหวัดนนทบุรี ให้ไปยื่นที่กรมการขนส่งทางบก จ.นนทบุรี ถ.ติวานนท์ หรือหากจดทะเบียนที่กรุงเทพฯ ให้ไปยื่นเรื่องที่กรมการขนส่งทางบก
จตุจักร นั่นเอง

3. ให้ตรงไปที่แผนกทะเบียน

หากไม่ทราบให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่จะอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว ตอนนี้การติดต่อสอบถามง่ายขึ้น มีการกดคิวให้ติดต่อตามแผนกอีกด้วย

4. ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แล้วคุณจะได้รับแบบฟอร์มคำขอเล่มทะเบียนใหม่ รวมทั้งบันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือใบอนุญาตขับรถสูญหาย และเมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารอีกครั้งและให้บัตรคิว (ถ้ากรอกไม่ถูก ไม่ต้องกังวล เพราะที่ขนส่งมีตัวอย่างการกรอกเอาไว้ทั้งหมดแล้ว)

5. รอสักครู่..เมื่อประกาศเรียกบัตรคิวที่ถืออยู่ นั่นคือ คุณกำลังจะได้รับเล่มทะเบียนรถเล่มใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง และในเล่มที่ได้รับมาใหม่ จะมีตราประทับระบุเอาไว้ว่า “ออกแทนเล่มที่สูญหาย” เอาไว้ด้วย ซึ่งเมื่อก่อนต้องรอ 1-2 วัน แต่ปัจจุบันรอรับได้เลย

6. จ่ายค่าธรรมเนียมการออกเอกสารเล่มทะเบียนรถเพียง 55 บาท เท่านั้น

เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้รับเล่มทะเบียนรถใหม่มาง่ายๆ เพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกตั้งแต่เช้าๆ เพราะตอนนี้หลายแห่งมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ที่แน่ๆ เมื่อได้รับเล่มทะเบียนรถเล่มใหม่มาแล้ว ควรเก็บเอาไว้ให้ดี หาซองใส่ที่สะดุดตา และควรเก็บติดเอาไว้ในรถ รวมทั้งทำสำเนาเอกสารอีกชุดหนึ่งไว้ด้วย จะได้ไม่ต้องมาแจ้งความแล้วไปติดต่อทำเล่มใหม่อีกครั้ง

เพราะถ้าไม่มีเล่มทะเบียน ก็ไม่สามารถต่อทะเบียนรถเสียภาษีประจำปี และพ.ร.บ. ประกันภัยได้ แต่ถ้าคุณถึงเวลาที่ต้องต่อทะเบียนรถเสียภาษีประจำปี แล้วต้องซื้อประกันรถยนต์ เราแนะนำ Roojai.com ประกันรถยนต์และบิ๊กไบค์ออนไลน์รูปแบบใหม่ ราคาดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย รับประกันภัยโดยบริษัทกรุงไทยพานิชย์สำหรับรถยนต์ และแอลเอ็มจีสำหรับรถจักรยานยนต์ สามารถเช็คราคา ซื้อประกันรถผ่านเว็บไซต์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบความคุ้มครองเองได้ จะแจ้งเคลมผ่านแอปแบบเรียลไทม์ หรือตรวจสภาพรถผ่านวิดีโอคอลก็ได้อีกด้วย แถมยังผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตได้ 10 งวด

มีแค่บัตรเดบิตก็ผ่อนได้ และที่ Roojai.com ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ ประหยัดกว่าประกันอื่นทั่วไป แถมบริการโดนใจ ลองพิสูจน์ได้จากคะแนนรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้าจริงที่หน้าเว็บไซต์

Sale-Nissan-Almera-With-Carro-Express

ใครที่กำลังสนใจเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ในช่วงนี้ ก็คงเห็นแล้วว่าทาง Nissan (นิสสัน) เพิ่งได้เปิดตัว Nissan Almera (นิสสัน อัลเมร่า) รุ่นใหม่ล่าสุดไปในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งหลายคนก็สนอกสนใจ อยากซื้อ หรือแม้กระทั่งค่ายรถคู่แข่งก็ไม่ยอมแพ้ ต้องออกรุ่นใหม่ล่าสุด หรือแต่งหน้าทาปากรถที่มีอยู่เดิม มาชิงส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยเช่นกัน

ในช่วงปลายปี หลายคนโบนัสเริ่มออก มากบ้างน้อยบ้าง ก็อาจจะวางแผนขายรถคันเก่า เพื่อที่จะเปลี่ยนรถคันใหม่ เป็นรถ Eco-Car แทนรถคันเดิมอยู่ก็ได้ ต้อนรับปี 2563

แต่ร้อนทั้งร้อยของคนอยากขายรถทุกคน ล้วนต้องการขายด้วยวิธีใดก็ได้ ที่สามารถขายรถได้ราคาที่ตนเอง “พึงพอใจ”

Nissan-Almera-Carro-Express

วันนี้ CARRO จะมาแนะนำลูกค้าที่ลงขาย Nissan Almera (นิสสัน อัลเมร่า) รุ่น 1.2 E A/T ปี 2014 กับบริการขายรถด่วน CARRO Express ของทาง CARRO ที่ได้ราคามากถึง “200,000 บาท” กันครับ

เคล็ดไม่ลับ ในการขายรถให้ได้ราคา

Nissan-Almera-Carro-Express

สภาพรถภายนอก หากรถของคุณสภาพดี ไม่มีรอยเฉี่ยวชน บุบครูดตามจุดต่างๆ ไม่มีชนหนัก ชนิดที่ซ่อมมาแล้วไม่เหมือนเดิม เส้นของฝากระโปรงหน้า-หลัง กันชน ประตูด้านข้าง ต้องเสมอกัน รวมไปถึงเครื่องยนต์ เกียร์ ช่วงล่าง ระบบน้ำหล่อเย็น หรือระบบแก๊ส LPG/NGV (ถ้ามี) ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

การแต่งรถถ้าแต่งแบบนิดๆ หน่อยๆ เช่น เปลี่ยนล้อแม็กใหม่ ก็ถือว่าสวยงาม และน่าสนใจ ซึ่งผู้ซื้อต่อไปจะนำไปแต่งเพิ่มเติม หรือจะขับไปแบบเดิมๆ ต่อก็ได้

Nissan-Almera-Carro-Express

สำหรับห้องโดยสารภายในของรถคันนี้ ถือว่าสมบูรณ์ เบาะนั่งไปหุ้มหนังใหม่แทนที่เบาะผ้า ใส่พรมกระดุม ดูสะอาด ไม่มีรอยฉีกขาด หรือเปื้อนคราบต่างๆ และยังมีแอร์ วิทยุ CD มาให้พร้อมทุกการใช้งาน และในส่วนห้องเครื่องยนต์ก็ยังดูเดิมๆ สะอาด ก็จะยิ่งช่วยให้คุณขายรถออกได้ไวขึ้น

Nissan-Almera-Carro-Express

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ทุกครั้งที่มีการซื้อขายรถยนต์ นั่นคือ “เอกสารของรถ” ไม่ว่าจะเป็นเล่มทะเบียนรถ เอกสารประกันภัย การเสียภาษีรถยนต์ในแต่ละปี ทางที่ดี ควรจะมี Book Service หรือบิลใบเสร็จเมื่อซ่อมรถยนต์ในที่ผ่านมาด้วย ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อด้วย ว่ารถของเรานั้น ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เวลาขายต่อ จะได้ราคาที่สูงขึ้นไปในตัว

Carro-Sell-Car-Express

ซึ่งหากใครที่อยากขายรถคันเดิมแบบด่วนๆ เพื่อนำเงินไปซื้อรถในฝันคันใหม่ สามารถส่งรายละเอียดรถของคุณ มาตีราคากับทาง CARRO หรือขายรถกับ CARRO ได้ โดยเราให้ราคาที่คุณพอใจ พร้อมปิดการขายภายใน 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีระบบการันตีเรื่องของเวลาขายรถ (CARRO Tracking) ที่คุณเช็กได้ว่า รถของคุณสถานะอยู่ขั้นตอนใดแล้ว

หากคุณสนใจอยากขายรถกับ CARRO นอกจากจะสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ใน https://th.carro.co/sell-car/express แล้ว ยังสามารถติดต่อกับ CARRO ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 1800-012-288, 02-508-8425 หรือจะ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

อีกทั้งยังสามารถ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ครับ —> เพิ่มเพื่อน

The-3-Best-MPV-Toyota-Kia-Hyundai

รถ MPV ป้ายแดงยอดนิยม ในราคาประมาณ 1-2 ล้านบาท ปีนี้ถือว่าแข่งกันดุเดือดกันเลยทีเดียว เพราะตลาดกลุ่มนี้ ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควร จนค่ายรถหลายค่าย ต่างพยายามที่จะทำราคา เจาะกลุ่มคนมีครอบครัวขนาดใหญ่ นักธุรกิจ เจ้าของกิจการต่างๆ ที่นิยมใช้รถประเภทนี้ ให้ได้มากที่สุด

CARRO Thailand จึงขอนำรถ MPV ยอดฮิตในหมู่คนไทย 3 แบรนด์ 3 รุ่น ได้แก่ Toyota Majesty (โตโยต้า มาเจสตี้), KIA Grand Carnival (เกีย แกรนด์ คานิวัล) และ Hyundai H-1 (ฮุนได เอชวัน) พร้อมตารางราคา และอัตราดอกเบี้ย จากในงาน Motor Expo 2019 มาเปรียบเทียบกันให้เห็น แบบช้าๆ ชัดๆ!

หากใครสนใจรุ่นไหนอยู่ ลองคำนวณงบประมาณที่มี แล้วเลือกดูว่า จะผ่อนกันแบบไหนได้เลย 

ถ้าคุณอยากขายรถด่วน เพื่อไปซื้อรถคันใหม่ ต้อนรับปีใหม่ หรือรับเงินก้อนไปใช้ สามารถขายรถคันเก่า หรือตีราคารถกับทาง CARRO ได้ ง่ายๆ ได้เงินไว! กับ CARRO Express เพียงแค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ —> เพิ่มเพื่อน

Toyota Majesty 2020

Toyota-Majesty

ข้อดี : คันใหญ่ ตัวรถยาว (5,265 มม.) และกว้าง (1,950 มม.) พื้นที่ภายในกว้าง นั่งสบาย เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร หรือครอบครัวใหญ่ๆ ที่มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ราคารับได้ ออพชั่นเยอะ ศูนย์บริการและอะไหล่มีพร้อม วงเลี้ยวแคบสุดในระดับเดียวกัน พวงมาลัยไม่หนัก ช่วงล่างดี

ข้อด้อย : ตัวรถยาว สูง และกว้าง หาที่จอดรถในเมืองยาก ขึ้น-ลง ลานจอดรถบางที่ลำบาก เจ้าของรถถ้าขับเอง ความรู้สึกเหมือนคนขับรถให้ผู้บริหาร

รายละเอียดตัวรถ : รถตู้ระดับพรีเมี่ยม หรือ Luxury Van มาใน Concept “Live Beyond the Class” ดีไซน์อันโดดเด่น หรูหรา และเป็นเอกลักษณ์ ที่นั่งแบบ Captain seat พร้อมระบบบริหารหลังไฟฟ้า และการออกแบบเครื่องยนต์วางหน้า (Semi-Bonnet) ให้ความเงียบภายในห้องโดยสาร และระบบ ระบบ T-Connect Telematics

ควบคู่ไปกับระบบช่วงล่างแบบใหม่ ช่วยซับแรงสั่นสะเทือน และมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก อย่าง Toyota Safety Sense และสามารถรองรับน้ำมันดีเซล B20 ได้

อุปกรณ์มาตรฐานเด่นๆ :

 • ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน
 • ไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบ LED
 • ไฟตัดหมอก
 • กระจกมองข้างพร้อมสัญญาณไฟเลี้ยว
 • ล้ออัลลอย 17 นิ้ว
 • เบาะหลังพับได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ
 • ประตูบานสไลด์ไฟฟ้า 2 ด้าน พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
 • พวงมาลัยตกแต่งด้วยลายไม้พร้อมปุ่มควบคุม
 • มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID
 • ที่นั่งปรับนอนไฟฟ้าพร้อมที่รองขาปรับอัตโนมัติ
 • จุดยึดเบาะหนังสำหรับเด็ก 4 ตำแหน่ง
 • ที่นั่งแบบ Captain Seat พร้อมระบบบริหารหลังไฟฟ้า
 • ที่วางแก้วน้ำและช่องต่อ USB 7 ตำแหน่ง
 • ม่านบังแดดและไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร
 • ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)
 • ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)
 • ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)
 • ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist)
 • ไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal)
 • ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Difference)
 • ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor)
 • ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert)
 • กล้องมองรอบคัน (Panoramic View Monitor)
 • ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-Start Assist Control)
  Toyota Safety Sense (เฉพาะรุ่น Grande)
 • ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System)
 • ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (Lane Departure Alert)
 • ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control)
 • ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High Beams)

เครื่องยนต์ : ดีเซลขนาด 2.8 ลิตร Turbo รหัส 1GD-FTV ให้แรงม้าสูงสุด 163 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 420 นิวตันเมตร ที่ 1,600-2,200 รอบ/นาที

ส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.5 เมตร

มิติตัวรถ : ยาว 5,265 มม. กว้าง 1,950 มม. สูง 1,990 มม. ระยะฐานล้อ 3,210 มม. ล้อแบบล้อแม็ก 17 นิ้ว

ราคาจำหน่าย : (Update ล่าสุด เดือนธันวาคม 2562)

 • รุ่น Standard ราคา 1,799,000 บาท
 • รุ่น Premium ราคา 1,899,000 บาท
 • รุ่น Grande ราคา 2,199,000 บาท

KIA Grand Carnival 2020

KIA-Grand-Carnival

ข้อดี : คันใหญ่ กว้างสุดในระดับเดียวกัน (1,985 มม.) นั่งสบาย ขับง่าย พื้นฐานแบบรถเก๋ง เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ หรือผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ งานประกอบดี กำลังเครื่องให้เยอะสุดในรถระดับเดียวกัน ช่วงล่างค่อนข้างนุ่มนวล เกาะถนน การทรงตัวค่อนข้างดี เจ้าของรถ สามารถขับเองได้อย่างมั่นใจ ภาพลักษณ์แบบรถครอบครัวมากกว่า

ข้อด้อย : อะไหล่หายาก ศูนย์บริการมีน้อย ไม่ครอบคลุมในต่างจังหวัด ราคาตกมากกว่า ห้องโดยสารภายใน หลังคาเตี้ยไปหน่อย สำหรับคนที่สูง 170 ซม. ขึ้นไป

รายละเอียดตัวรถ : เป็นรถยนต์ Premium MPV อเนกประสงค์ 11 ที่นั่ง ได้รับการตอบรับที่ดีมาตลอดตั้งแต่เปิดตัวในปี 2015 โดยในช่วงปลายปี 2019 นี้ ได้เปิดตัวรุ่นย่อย LX ที่นำเข้าจากประเทศเวียดนาม สามารถทำราคาได้ถูกลงกว่าเดิม ส่วนในรุ่น EX และ SXL ยังคงนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้เหมือนเดิม พร้อมฟังก์ชัน และระบบอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ ภายในรถที่ครบครัน

อุปกรณ์มาตรฐานเด่นๆ :

 • หน้าปัดแบบ Supervision Cluster ที่มาพร้อมกับจอแสดงผล 7″ TFT LED
 • พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น
 • ระบบวิทยุที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto
 • ระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (เฉพาะรุ่น EX และ SXL)
 • เบาะหลังแถวที่ 4 สามารถพับเก็บแบบ Pop-Up Sinking ที่สามารถดึงออก และพับเก็บได้อย่างง่ายดาย ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
 • Dual Sunroof ระบบซันรูฟไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง บริเวณเหนือศีรษะคนขับ และเหนือเบาะแถวที่ 2 (เฉพาะรุ่น SXL)
 • ระบบประตูข้างไฟฟ้า สามารถเปิด-ปิดได้อย่างง่ายดาย ด้วยรีโมทคอลโทรลแผงควบคุมเหนือศีรษะคนขับ หรือด้วยระบบ Smart Entry ด้วยปุ่มที่ตำแหน่งด้ามจับของประตูด้านนอก
 • ระบบประตูท้ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เปิด-ปิดประตูท้ายอย่างง่ายดาย
 • ระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติ ที่ออกตัวได้ทันทีหลังจากเบรก เพียงแค่เหยียบคันเร่ง (เฉพาะรุ่น EX และ SXL)
 • ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะผู้ขับขี่ และ กระจกมองข้าง 2 ตำแหน่ง (เฉพาะรุ่น SXL)
 • ระบบเบาะทำความเย็นคู่หน้า (เฉพาะรุ่น SXL)
 • Blind Spot Detector ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง
 • Rear Cross Traffic Alert ระบบเตือนเมื่อมีรถขับผ่านด้านหลัง
 • Electronic Stability Control Package ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพในการขับขี่ (ESC) ที่มาพร้อมกับระบบช่วยเบรก (ฺBAS) และระบบช่วยออกตัวขณะรถอยู่บนทางลาดชัน (HAC)
 • ISOFIX หูเกี่ยวติดตั้งเบาะสำหรับเด็กบนเบาะแถวที่ 2

เครื่องยนต์ : ดีเซลขนาด 2.2 ลิตร 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว CRDi ให้แรงม้าสูงสุด 197 แรงม้า ที่ 3,800 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร ที่ 1,750 – 2,750 รอบ/นาที

ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ 8 สปีด รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.6 เมตร

มิติตัวรถ : ยาว 5,115 มม. กว้าง 1,985 มม. สูง 1,740 มม. ระยะฐานล้อ 3,060 มม. ล้อแบบล้อแม็ก 18 นิ้ว

ราคาจำหน่าย : (Update ล่าสุด เดือนธันวาคม 2562)

 • รุ่น LX ราคา 1,397,000 บาท
 • รุ่น EX ราคา 1,991,000 บาท
 • รุ่น SXL ราคา 2,292,000 บาท

Hyundai H-1 2020

Hyundai-H-1

ข้อดี : เป็นรถ MPV แบบ 11 ที่นั่ง ที่ออกมานานที่สุด (ตั้งแต่ปี 2551) ในบรรดา 3 คันนี้ ย่อมมั่นใจได้ว่า อะไหล่ต่างๆ หาได้ง่ายกว่าแน่นอน และมีราคาไม่แพง เพราะผลิตที่อินโดนีเซีย (ในส่วนของ Grand Starex มาในแบบ MPV หรู 7 ที่นั่ง ราคาแพงขึ้นมาอีกนิดนึง) อีกทั้ง Hyundai ยังมีศูนย์บริการที่กระจายอยู่หลายที่ในประเทศ และเป็นรถที่เจ้าของขับเองได้ แม้ว่าจะคันใหญ่ไปสักหน่อย แต่เหมาะมากสำหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ขึ้น-ลงรถ สะดวก

ข้อด้อย : ตัวรถสูง การเข้า-ออก ลานจอดรถ อาจต้องระวังนิดนึง และ H-1 พื้นฐานแบบรถตู้ ช่วงล่างค่อนข้างไม่นุ่มนวลนัก คนขับดูเหมือนคนขับรถให้ผู้บริหารนั่ง

รายละเอียดตัวรถ : ห้องโดยสารขนาดใหญ่ของ H-1 รองรับผู้โดยสารได้ถึง 11 ที่นั่ง สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งเบาะที่นั่งได้หลากหลายเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอย และพื้นที่วางสัมภาระได้ตามความต้องการ

อุปกรณ์มาตรฐานเด่นๆ :

 • กระจังหน้าดีไซน์ใหม่โครเมียมสลับดำ
 • สเกิร์ตหน้า / ข้าง และกันชนหลังตกแต่งด้วยแถบโครเมียม
 • ไฟหน้าโปรเจคเตอร์
 • ไฟตัดหมอก
 • ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ
 • ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
 • ไฟท้ายแบบ LED
 • ประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้าง พร้อมรีโมท (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ไฟส่องพื้นที่กระจกมองข้าง (Puddle Lamps) (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • เบาะหนัง / เบาะแถวที่ 2 ปรับหมุน 180 องศา
 • ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
 • ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย
 • ภายในตกแต่งลายไม้
 • พนักพิงศีรษะแบบปีกผีเสื้อ (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ระบบเบาะ อุ่น/เย็น สำหรับคนขับ (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • พวงมาลัยหุ้มหนัง (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • คันเกียร์หุ้มหนัง (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ไฟภายในห้องโดยสารแบบ LED พร้อม Mood Lighting เปลี่ยนได้ 6 สี (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ช่องจ่ายไฟ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง 2 ตำแหน่ง
 • ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (Wireless Charger) (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • เครื่องเสียง DVD หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • จอภาพ LCD ติดเพดานพับไฟฟ้าแบบ Full HD 13.3 นิ้ว (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ถุงลมนิรภัยด้านข้าง สำหรับคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางอัจฉริยะ Smart View (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP (เฉพาะรุ่น Deluxe)
 • Entertainment Counter ระบบบันเทิงเต็มรูปแบบ หน้าจอขนาดใหญ่ 22 นิ้ว แบบ Full HD พร้อมเครื่องเล่น DVD เบสนุ่มลึกด้วยลำโพงคุณภาพสูง 4 ตำแหน่ง จาก Pioneer (เฉพาะรุ่น Grand Starex)
 • Electric VIP Seats เบาะหนัง ปรับเอนพนักพิงและที่รองขาด้วยระบบไฟฟ้า หมอนรองศีรษะออกแบบพิเศษในลักษณะปีกผีเสื้อ (เฉพาะรุ่น Grand Starex)
 • Heated/Ventilated Seat เบาะนั่งตำแหน่งคนขับสามารถปรับความเย็นหรืออุ่นได้ 3 ระดับ (เฉพาะรุ่น Grand Starex)
 • Wireless Charger ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายบริเวณที่นั่งข้างคนขับ (เฉพาะรุ่น Grand Starex)

เครื่องยนต์ : ดีเซลขนาด 2.5 ลิตร รหัส D4CB Variable Geometry Turbocharger และ Intercooler ให้แรงม้าสูงสุด 175 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 441 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 – 2,250 รอบ/นาที

ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด พร้อม Sequential Shift ทุกรุ่น รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.6 เมตร

มิติตัวรถ : ยาว 5,169 มม. กว้าง 1,920 มม. สูง 1,925 มม. ระยะฐานล้อ 3,200 มม. ล้อแบบอัลลอยขนาด 16 นิ้ว

ราคาจำหน่าย : (Update ล่าสุด เดือนธันวาคม 2562)

 • รุ่น Touring ราคา 1,329,000 บาท
 • รุ่น Elite ราคา 1,529,000 บาท
 • รุ่น Deluxe ราคา 1,729,000 บาท
 • รุ่น Grand Starex Premium ราคา 2,349,000 บาท
 • รุ่น Grand Starex VIP ราคา 2,399,000 บาท

ตารางผ่อนดาวน์ All-New Toyota Majesty 2020 ใหม่

Toyota-Majesty-Price-Motor-Expo-2019

ตารางผ่อนดาวน์ New KIA Grand Carnival 2020 ใหม่

KIA-Price-Promotion-Motor-Expo-2019

ตารางผ่อนดาวน์ New Hyundai H-1 2020 ใหม่

Hyundai-Price-Promotion-Motor-Expo-2019

สำหรับใครที่ต้องการดูไฟล์ภาพขนาดใหญ่ สามารถ “ดาวน์โหลด” ได้ข้างล่างนี้

ราคา และตารางผ่อนดาวน์ All-New Toyota Majesty 2020 ใหม่

ราคา และตารางผ่อนดาวน์ New KIA Grand Carnival 2020 ใหม่

ราคา และตารางผ่อนดาวน์ New Hyundai H-1 2020 ใหม่

ในเวลานี้ ใครที่อยากขายรถ เพื่อซื้อรถใหม่ ต้อนรับปีใหม่นี้ ต้องนึกถึงเรา Carro! เพียงแค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand จ้า แค่นี้การเปลี่ยนรถใหม่ของคุณ ก็ง่ายขึ้นแล้ว

Compare-Price-Interest-Rate-Nissan-Almera-2020-vs-Honda-City-2020

CARRO Thailand นำตารางราคา และอัตราดอกเบี้ย ของ Nissan Almera 2020 (นิสสัน อัลเมร่า) และ Honda City 2020 (ฮอนด้า ซิตี้) ในงาน Motor Expo 2019 มาเปรียบเทียบกันให้เห็น แบบช้าๆ ชัดๆ!

หากใครสนใจรุ่นไหนอยู่ ลองคำนวณงบประมาณที่มี แล้วเลือกดูว่า จะผ่อนกันแบบไหนได้เลย 

ถ้าคุณอยากขายรถด่วน เพื่อไปซื้อรถคันใหม่ หรือรับเงินก้อนไปใช้ สามารถขายรถคันเก่า หรือตีราคารถกับทาง CARRO ได้ ง่ายๆ ได้เงินไว! กับ CARRO Express เพียงแค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ —> เพิ่มเพื่อน

Nissan Almera 2020

All-New-Nissan-Almera-2020

ข้อดี : ราคาไม่แพง ดอกเบี้ยถูก ให้ออพชั่นเยอะ พื้นที่ภายในกว้างมาก พื้นที่เก็บสัมภาระ ใหญ่มาก

ข้อด้อย : วัสดุภายในสมราคา ไม่มีเบาะหนังแท้ ภายในห้องเครื่อง ดูไม่ค่อยเรียบร้อย ไม่มียางอะไหล่ให้ ในรุ่น Top สุด (เป็นชุดปะยางแทน) ส่วนรุ่นถูกสุด กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไม่ได้ และล้อยังเป็นกระทะเหล็ก

รายละเอียดตัวรถ : ออกแบบภายใต้ปรัชญา “รูปทรงเรขาคณิตที่สื่อถึงอารมณ์ หรือ Emotional Geometry” มีองค์ประกอบที่โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เช่น กระจังหน้าแบบ V-Motion ไฟหน้า-ไฟท้าย ทรงบูมเมอแรง แนวเสาหลังคาหลังที่ถูกยกขึ้น (Kick-Up C-pillars) และ หลังคาแบบลอยตัว (Floating Roof)

อุปกรณ์มาตรฐานเด่นๆ :

 • กระจังหน้าแบบโครเมียมรมดำ (ในรุ่น VL)
 • ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED (ในรุ่น VL)
 • เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ Vehicle Dynamic Control (VDC)
 • เทคโนโลยีออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน Hill Start Assist (HSA)
 • เทคโนโลยีสัญญาณเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้าขณะขับขี่อัจฉริยะ Intelligent Forward Collision Warning (IFCW)
 • เทคโนโลยีเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน Moving Object Detection (MOD)
 • เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง Intelligent Around View Monitor (IAVM)
 • ระบบข้อมูลและความบันเทิง Nissan Connect หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว พร้อมช่องเชื่อมต่อ Bluetooth®, USB และ AUX IN สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • สวิตซ์ควบคุมหน้าจอ แสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT บนพวงมาลัย
 • ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Apple CarPlay® (สำหรับระบบปฏิบัติการณ์ iOS)
 • ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
 • สวิตซ์ควบคุมระบบเครื่องเสียง และรับโทรศัพท์บนพวงมาลัย
 • เทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Warning system (BSW) (ในรุ่น VL)
 • เทคโนโลยีตรวจจับวตถุด้านหลังรถขณะถอย Rear Cross Traffic Alert (RCTA) (ในรุ่น VL)
 • ถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbags) (ในรุ่น VL)
 • ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Curtain Airbags) (ในรุ่น VL)
 • กุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Intelligent Key – I-Key)

เครื่องยนต์ : ขนาด 1.0 ลิตร Turbo รหัส HRA0 ให้แรงม้าสูงสุด 100 แรงม้า (PS) ที่ 5,000 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 152 นิวตันเมตร ที่ 2,400-4,000 รอบ/นาที ประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง 23.3 กม./ลิตร และให้อัตราเร่งความเร็วสูงจากแรงบิดแบบต่อเนื่อง (Flat Torque) ส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ Xtronic CVT พร้อม D-Step Logic

มิติตัวรถ : ยาว 4,495 มม. กว้าง 1,740 มม. สูง 1,460 มม. ระยะฐานล้อ 2,620 มม. ล้อมีทั้งกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบ 15 นิ้ว และล้อแม็ก 15 นิ้ว

มีสีให้เลือก 6 สี ได้แก่ สีแดง Radiant Red สีส้ม Monarch Orange สีขาว Storm White สีดำ Black Star สีเทา Gun Metallic และสีเงิน Brilliant Silver

ราคาจำหน่าย :

 • รุ่น S ราคา 499,000 บาท
 • รุ่น E ราคา 509,000 บาท
 • รุ่น EL ราคา 559,000 บาท
 • รุ่น V ราคา 599,000 บาท
 • รุ่น VL ราคา 639,000 บาท

Honda City 2020

All-New-Honda-City-RS-2020

ข้อดี : รูปทรงสวย สปอร์ต ภายในกว้างขวาง นั่งสบาย พื้นที่เก็บสัมภาระ ใหญ่มาก เครื่องแรง ช่วงล่างเกาะถนน ห้องเครื่องเก็บสายไฟ เก็บท่อต่างๆ ได้เรียบร้อย

ข้อด้อย : ราคาจำหน่าย ที่สูงไปนิดนึง แม้ว่าจะลดลงมาจากโฉมที่แล้วก็ตาม และชุดคอนโซลภายใน บางคนติดว่าสวยสู้โฉมเก่าไม่ได้ ซึ่งก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคน กับระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch ดูธรรมดาไปหน่อย

รายละเอียดตัวรถ : เป็นรถในขนาด B-Segment (หรือ Sub-Compact ที่กระโดดลงมาเล่นในตลาดรถ Eco-Car Phase 2 แต่ทาง Honda ไม่เรียก Eco-Car แต่เรียกเป็น Ecology Car)

อุปกรณ์มาตรฐานเด่นๆ :

 • ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ พร้อมไฟ Daytime Running Light แบบ LED และไฟท้ายแบบ LED
 • กระจังหน้าแบบโครเมียม
 • เสาอากาศแบบครีบฉลาม
 • ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด 15 นิ้ว และ 16 นิ้ว (ในรุ่น RS)
 • เบาะหนังและภายในสีทูโทน ไอเวอรี่/ดำ (เฉพาะรุ่น SV)
 • คอนโซลหน้าแบบ Piano Black
 • มาตรวัดเรืองแสงพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่
 • ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และระบบสั่งการด้วยเสียง SIRI
 • พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์
 • ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
 • ชุดแต่งสไตล์สปอร์ตแบบ RS รอบคัน (ในรุ่น RS)
 • กระจังหน้าแบบ Gloss Black และสัญลักษณ์ RS (ในรุ่น RS)
 • ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟ Daytime Running Light แบบ LED ไฟตัดหมอกแบบ LED (ในรุ่น RS)
 • กระจกมองข้างสีดำแบบสปอร์ตพร้อมไฟเลี้ยวในตัว (ในรุ่น RS)
 • สปอยเลอร์หลังแบบ Gloss Black พร้อมสัญลักษณ์ RS (ในรุ่น RS)
 • เบาะหนังกลับดีไซน์ใหม่ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง (ในรุ่น RS)

เครื่องยนต์ : ขนาด 1.0 ลิตร DOHC VTEC TURBO 3 สูบ 12 วาล์ว มาพร้อม Turbocharger ให้แรงม้าสูงสุด 122 แรงม้า ที่ 5,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 173 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 – 4,500 รอบ/นาที ให้สมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกว่าเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร (เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม) และแรงบิดเทียบเท่าเครื่องยนต์ขนาด 1.8 ลิตร

ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ทุกรุ่น ให้อัตราเร่ง และประหยัดน้ำมันได้ถึง 23.8 กม./ลิตร และมี Paddle Shifts เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ แบบ 7 สปีด และสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้

มิติตัวรถ : ยาว 4,553 มม. กว้าง 1,748 มม. สูง 1,467 มม. ระยะฐานล้อ 2,589 มม.

มีสีให้เลือก 6 สี ได้แก่ สีใหม่ สีแดงอิกไนต์ (เมทัลลิก) เฉพาะรุ่น RS สีขาว Platinum (มุก) เฉพาะรุ่น RS และรุ่น SV สีดำ Crystal (มุก) สีเงิน Lunar (เมทัลลิก) สีเทา Modern Steel (เมทัลลิก) และสีขาว Taffata เฉพาะรุ่น V และรุ่น S

ราคาจำหน่าย :

 • รุ่น S ราคา 579,500 บาท
 • รุ่น V ราคา 609,000 บาท
 • รุ่น SV ราคา 665,000 บาท
 • รุ่น RS ราคา 739,000 บาท

ตารางผ่อนดาวน์ All-New Nissan Almera 2020 ใหม่

All-New-Nissan-Almera-2020-Price-List

ตารางผ่อนดาวน์ All-New Honda City 2020 ใหม่

All-New-Nissan-Almera-2020-Price-List

สำหรับใครที่ต้องการดูไฟล์ภาพขนาดใหญ่ สามารถ “ดาวน์โหลด” ได้ข้างล่างนี้

ราคา และตารางผ่อนดาวน์ All-New Nissan Almera 2020 ใหม่

ราคา และตารางผ่อนดาวน์ All-New Honda City 2020 ใหม่

สำหรับใครที่มองหารถใหม่ ในรูปแบบอีโค่คาร์ อย่าพลาด! แต่ถ้าอยากขายรถคันเดิม ต้องนึกถึงเรา Carro!

Carro-Top-5-Best-Car-Sales-In-Carro-Express

หลายท่านที่ในเวลานี้ ประสบกับภาวะงานหายาก เงินหายาก จนรู้สึกว่าชักหน้าไม่ถึงหลัง แต่มีความจำเป็นต้องการใช้เงินด่วน เช่น ลูกเข้าโรงเรียน แต่งงาน หรือต้องการจะซื้อรถคันใหม่ “การขายรถ” ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี ซึ่งทาง CARRO ที่เป็นสตาร์ทอัพจากสิงคโปร์ ได้คิดค้นระบบขายรถด่วนอย่าง “CARRO Express” ออกมาเพื่อให้คุณ ขายรถได้อย่างสะดวกสบาย และง่ายดาย

ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทย คุณก็สามารถฝากขายรถยนต์มือสองได้ที่ CARRO Express ด้วยวิธีง่ายนิดเดียว เพียงโทร. 02-5088425 แค่เข้าไปกรอกรายละเอียดที่ Link – https://th.carro.co/sell-car/express กรอกข้อมูลและรายละเอียดรถของคุณให้ครบ พร้อมทั้งอัพโหลดรูปภาพเข้าไป เมื่อเสร็จแล้ว ก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อนัดวันตรวจสภาพรถยนต์และประเมินราคา ซึ่งถ้ารถของคุณสามารถตกลงราคากันได้ ก็พร้อมปิดการขายภายใน 24 ชั่วโมง และรับเงินกลับบ้านได้เลย!

โดยรถยนต์ส่วนใหญ่ของ CARRO นั้น รถที่ทางลูกค้านำมาขายจะเป็นรถในแบบ Eco-Car และรถกระบะ และรถประเภทอื่นๆ อาทิเช่น รถ Compact Car, รถ SUV หรือรถแบบ MPV เป็นต้น

Mr.Carro จะมาเล่าให้ฟังว่า เดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีรถรุ่นไหนบ้าง ที่นิยมนำมาขายกับทาง CARRO ของเรา

1. Toyota Vios

Toyota-Vios-Carro-Express

สำหรับ Toyota Vios (โตโยต้า วีออส) ยังจัดได้ว่าเป็นรถ Sub-Compact ยอดนิยมตลอดมาจากการวัดของ CARRO Express ซึ่งเป็นรถยอดนิยมของเด็กมหาวิทยาลัย กลุ่มคนทำงานใหม่ๆ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงผู้สูงอายุก็มีใช้บ้าง โดย Vios รุ่นที่มาขายส่วนใหญ่จะเป็นรถช่วงประมาณปี 2014 – 2017 โดยมียอดรับซื้อเป็นอันดับหนึ่ง

2. Isuzu D-Max

Isuzu-D-Max-Carro-Express

รถกระบะยอดนิยมอันดับ 1 อย่าง Isuzu D-Max (อีซูซุ ดีแมคซ์) ที่ประหยัดน้ำมัน ทนทาน ให้การใช้งานที่คุ้มค่า สำหรับคนทำมาหากิน ยังคงเป็นรถกระบะที่ซื้อง่ายขายคล่อง ซึ่งทาง CARRO Express มียอดรับซื้อมากเป็นอันดับสอง โดยส่วนมากแล้วต่างจังหวัด จะนิยมใช้กันอย่างมาก โดยรุ่นที่รับซื้อจะมีกันตั้งแต่ปี 2011 ไปจนถึงประมาณปี 2017

3. Toyota Hilux Vigo

Toyota-Hilux-Vigo-Carro-Express

นี่ก็จัดเป็นรถกระบะยอดนิยมมากๆ อีกหนึ่งรุ่นเช่นกัน นั่นคือ Toyota Hilux Vigo (โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้) ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างจังหวัด บรรดาเกษตรกร ผู้ประกอบการต่างๆ นิยมใช้เพราะซื้อง่ายขายคล่อง ทนทาน อะไหล่หาง่าย และราคามือสองที่ตกลงมาพอประมาณแล้ว ทำให้ผู้ที่มีงบประมาณจำกัด สามารถหาซื้อมาใช้งานได้ และรุ่นนี้ยังมีให้เลือกหลายแบบ ทั้งเครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์เบนซิน

4. Honda City

Honda-City-Carro-Express

รถเก๋งยอดนิยมอันดับที่สี่ ของการรับซื้อใน CARRO Express นั่นคือ Honda City (ฮอนด้า ซิตี้) จัดเป็นรถที่นิยมอย่างมากสำหรับเด็กมหาวิทยาลัย เด็กจบใหม่ หรือผู้คนในวัยทำงาน เป็นรถที่ทนทาน อะไหล่มีพร้อม ศูนย์บริการหาง่าย และซื้อง่ายขายคล่อง ซึ่งผู้ขายรุ่นนี้กับทาง CARRO ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

5. Honda Jazz

Honda-Jazz-Carro-Express

รถแฮทช์แบค 5 ประตู ยอดนิยมของการรับซื้อที่ CARRO Express เป็นอันดับห้า สำหรับ Honda Jazz (ฮอนด้า แจ๊ซ) ก็นับว่าเป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่อง และเป็นที่นิยมของเหล่าวัยรุ่น นักศึกษา รวมไปถึงคนทำงานออฟฟิศ ซึ่งผู้ขายรุ่นนี้กับทาง CARRO ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเช่นกัน

สำหรับท่านใดที่ใช้รถ 5 รุ่นดังกล่าวนี้ โอกาสที่จะขายง่าย ขายคล่อง ได้ราคาดี และขายออกได้ไว มีแน่นอนครับ ที่ CARRO Express!

Car-Loan-And-Finance-In-Motor-Expo

ใครกำลังอยาก … ซื้อรถใหม่ ขายรถมือสอง หรือรีไฟแนนซ์รถ ในงาน Motor Expo 2019 ต้องอ่าน!

Carro-Taladrod

งาน Motor Expo 2019 (มอเตอร์เอ็กซ์โป 2019) แป๊บเดียวก็ได้เวลาเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้ว ตามสถาบันการเงิน ไฟแนนซ์ ลีสซิ่งต่างๆ ก็ผุดแคมเปญออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเช็กวงเงินก่อนออกรถ ดาวน์น้อย ผ่อนนาน ดอกเบี้ยต่ำ หรือมีของแจกของแถมต่างๆ เป็นต้น นับเป็นข้อดีของผู้บริโภคเลยล่ะครับ แต่คุณต้องมีวินัยทางการเงินที่ดีด้วยเช่นกัน

ถ้าใครอยากขายรถคันเดิม เพื่อนำเงินไปโปะรถคันใหม่ จะได้ผ่อนดาวน์กันน้อยลง มาขายรถกับทาง Carro Express ได้ที่  https://th.carro.co/sell-car/express หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Fanpage Carro Thailand

Carro ขอรวบรวมโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์ + ไฟแนนซ์ ในงาน Motor Expo 2019 มาให้ท่านดูแบบครบๆ ครับ …

ส่วนอันนี้ ทบทวนกันอีกครั้ง สำหรับคนที่อยากซื้อรถ (ไม่ว่าจะรถใหม่ หรือรถมือสองก็ตาม) หากต้องการขอสินเชื่อ หรือ จัดไฟแนนซ์รถ เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มีดังนี้ …

เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อน ไม่เกิน 65 ปี) หรือนิติบุคคล ที่จัดตั้งในประเทศไทย

กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ 3 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
3. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และใบสำคัญจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน อย่างละ 1 ชุด

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจที่เซ็นขอสินเชื่อ 3 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจที่เซ็นค้ำประกัน 2 ชุด หนังสือรับรองบริษัท 3 ชุด
3.เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ใบสำคัญจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้เซ็นค้ำประกัน 1 ชุด 

สำหรับการคำนวณดอกเบี้ยรถมือสอง ดูได้ใน Link นี้ครับ –> https://th.carro.co/blog/news-finance-used-car-ep3

ธนาคารไทยพาณิชย์ (CAR.SCB)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สินเชื่อรถยนต์ scb.co.th

ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยรถใหม่ คงที่อยู่ที่ 2.65% – 4.80% ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.05% – 8.65% ต่อปี

สำหรับรถเก๋ง

 • ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 8% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 16% ต่อปี
 • วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้ 95% ของราคาสินทรัพย์
 • อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา) สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน หรือ 7 ปี

ดูรายละเอียด อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 1/2562 ได้ที่นี่ – https://www.scb.co.th/content/dam/scb/personal-banking/rates-fees/others/car-rental-rates/car-rental-rates.pdf

ดู Sale Sheet สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ได้ที่นี่ – https://www.scb.co.th/content/dam/scb/personal-banking/loans/car-loans/documents/salesheet-carloans.pdf

ถอยรถใหม่ กับไทยพาณิชย์ ในงาน Motor Expo 2019

ธนาคารได้นำเสนอสิทธิพิเศษมากมายให้กับผู้ที่สนใจซื้อรถใหม่ และผู้ที่เข้าชมงานมหกรรมยานยนต์ อาทิ สมัครสินเชื่อรถใหม่ ทำสัญญาเช่าซื้อภายในงานและออกรถภายใน วันที่ 31 มกราคม 2563 จะได้รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 1,000 บาท

และสำหรับลูกค้า SCB รู้ผลการอนุมัติเร็วทันใจภายใน 1 ชั่วโมง เพียงนำบัตรประชาชนมาใบเดียว นอกจากนี้ ดาวน์ขั้นต่ำ 0% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/car-loans.html

ลีสซิ่งกสิกรไทย (Kasikorn Leasing)

ออกรถใหม่กับ KLeasing ช่วงงาน Motor Expo 2019

​​​เงื่อนไข

1.* สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถ (รถใหม่) ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. -​ 16 ธ.ค. 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาเช่าซื้อภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รับสิทธิ์ผ่อนชำระเงินดาวน์ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย โดยเลือกรับสิทธิ
(1) ผ่อนชำระเงินดาวน์ 0% นาน 6 เดือน (ดาวน์สูงสุดไม่เกิน 15% ของราคารถ แต่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท) หรือ
(2) ผ่อนชำระเงินดาวน์ 0% นาน 3 เดือน (ดาวน์สูงสุดไม่เกิน 20% ของราคารถ แต่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท) และฟรีค่าธรรมเนียมใช้บัตรเครดิตเฉพาะผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมรายการ
2. การพิจารณาเครดิตเป็นไปตามนโยบายเครดิตของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://kasikornleasing.com/

ธนาคารธนชาต (Thanachart Bank)

ออกรถใหม่กับ ธนชาตDRIVE รับเลย!

เงื่อนไข

 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  1. สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62 และเกิดสัญญาออกรถ  ภายในวันที่ 29 ก.พ. 63
  2. สมัครสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว/หรือสินเชื่อรถแลกเงิน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เฉพาะลูกค้าที่สมัครภายในงาน และรับของสมนาคุณ Motor Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 62 ถึง 10 ธ.ค. 62 และเกิดสัญญาออกรถ  ภายในวันที่ 29 ก.พ. 63
 2. ลูกค้าต้องดาวน์โหลด Thanachart Connect โมบายแอป และลงทะเบียนด้วยเลขที่สัญญาเช่าซื้อในแอป ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 62 ถึง 31 พ.ค. 63
 3.  ลูกค้าจะต้องไม่มีประวัติค้างชำระ และเกิดเบี้ยปรับของสัญญาที่จะได้รับส่วนลดค่างวด จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการมอบส่วนลดค่างวด
 4. เมื่อลูกค้าทำครบเงื่อนไขตามข้อ 1- 3 ทุกสิ้นเดือน ธนาคารฯ จะเริ่มดำเนินการมอบส่วนลดค่างวด ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทั้งจำนวน (กรณีตรงกับวันหยุดทำการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป) โดยมีมูลค่าส่วนลดค่างวดแบ่งตามประเภทลูกค้า ดังนี้
  • ลูกค้าใหม่สินเชื่อรถยนต์ธนชาต มอบส่วนลดค่างวด 3,000 บาท
  • ลูกค้าเก่า/หรือลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาต มอบส่วนลดค่างวด 5,000 บาท
   (ลูกค้าเก่า/หรือลูกค้าปัจจุบัน หมายถึง ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว หรือสินเชื่อรถแลกเงินที่ปิดบัญชีแล้วหรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผ่อนชำระดี ไม่มีประวัติค้างชำระภายใน 12 เดือนสุดท้าย)

ลูกค้าทำครบเงื่อนไขแคมเปญ
ตามข้อ 1-3

วันที่ได้รับส่วนลดค่างวด

28 พ.ย. – 31 ธ.ค. 62

15 ม.ค. 63

1 – 31 ม.ค. 63

17 ก.พ. 63

1 – 29 ก.พ. 63

16 มี.ค. 63

1 – 31 มี.ค. 63

17 เม.ย. 63

1 – 30 เม.ย. 63

15 พ.ค. 63

1 – 31 พ.ค. 63

15 มิ.ย. 63

1 – 30 มิ.ย. 63

15 ก.ค. 63

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

รับข้อเสนอพิเศษ เพียงเปิด Bluetooth ที่บูทธนชาตDRIVE

 • พบกับกิจกรรมสนุกและของรางวัลมากมาย อาทิ 3D Catching Game, ถ่ายรูปแชะ&แชร์ภายในบูท โพสต์ Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Publish) #ธนชาตDRIVE #ธนชาตMotorExpo2019 หรือตอบแบบสอบถามง่ายๆ รับฟรี! กระเป๋า DRIVE Bag
 • รับฟรี! เครื่องฟอกอากาศในรถ มูลค่า 1,300 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อรถยนต์ธนชาตภายในงาน
 • บัตรเครดิตรับคะแนน T-Rewards สูงสุด 200,000 คะแนน* ลงทะเบียนพิมพ์ EXPO ตามด้วยเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งที่ 4712066 (3 บาท/ครั้งตลอดรายการ) (รอข้อมูล)
 • บัตรผ่อนชำระ (รอข้อมูล)

การรับของสมนาคุณที่บูทธนชาตDRIVE ในงาน Motor Expo 2019

 • เฉพาะผู้สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถแลกเงิน ภายในงาน Motor Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 62 – 10 ธ.ค. 62 เท่านั้น
 • เปิด Bluetooth ลงทะเบียนรับของสมนาคุณผ่าน Line Beacon หรือ QR Code ภายในบูทธนชาตDRIVE รับทันที! เครื่องฟอกอากาศในรถ มูลค่า 1,300 บาท
 • ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในกับลูกค้าที่กดรับสิทธิ์ก่อน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.thanachartbank.co.th/

ธนาคารเกียรตินาคิน (Kiatnakin Bank)

KK New Car ให้วงเงินอนุมัติสูง ผ่อนสบาย ง่ายเรื่องเอกสาร

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 95% ของราคารถยนต์
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 งวด
 • มีผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อคอยให้บริการลูกค้าถึงที่ทั่วประเทศ
 • มีโปรแกรมผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับอาชีพและรายได้ลูกค้า

ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยรถใหม่ อยู่ที่ 2.65%-9.50% ต่อปี

สำหรับรถยนต์ใหม่

 • ดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 2.65 – 9.50% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 4.77 – 17.10% ต่อปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – http://www.kiatnakin.co.th/th/personal-banking/loan/auto-loan/kk-new-car

กรุงศรีออโต้ (Krungsri Auto)

ถอยรถใหม่ป้ายแดง กับ กรุงศรี ออโต้ ที่งาน Motor Expo 2019 ทั้งได้รถ ทั้งได้ลุ้น รับข้อเสนอพิเศษ

กรุงศรี นิว คาร์ สินเชื่อรถใหม่

 • ดาวน์เริ่มต้นเพียง 5%*
 • ผ่อนสบายสูงสุดถึง 84 เดือน*
 • รู้ผลอนุมัติไวภายใน 15 นาที (เมื่อเอกสารครบ)
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครสัญชาติไทย)

* การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธฯาคารกำหนด

รับของกำนัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท¹ ทุกคน ทุกคัน

เมื่อสมัครสินเชื่อ กรุงศรี นิวคาร์ ภายในงาน Motor Expo 2019

รายละเอียดของกำนัลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ Jackpot , Grand Prize , Diamond , Platinum , Gold
โดยในแต่ละประเภท มีให้เลือก 5 อย่าง คือ PTT Cash Card , Shell Cash Card , Gift Card Tesco Lotus , Gift Card Central , Gift Card Homepro

Group / Tier  Product Name  Original Price
Jackpot PTT Cash Card                         30,000.00
 Shell Cash Card                         30,000.00
 Gift Card Tesco Lotus                         30,000.00
 Gift Card Central                         30,000.00
 Gift Card Homepro                         30,000.00
Grand Prize PTT Cash Card                          15,000.00
 Shell Cash Card                          15,000.00
 Gift Card Tesco Lotus                          15,000.00
 Gift Card Central                          15,000.00
 Gift Card Homepro                          15,000.00
Diamond PTT Cash Card                            4,000.00
 Shell Cash Card                            4,000.00
 Gift Card Tesco Lotus                            4,000.00
 Gift Card Central                            4,000.00
 Gift Card Homepro                            4,000.00
Platinum PTT Cash Card                             2,000.00
 Shell Cash Card                             2,000.00
 Gift Card Tesco Lotus                             2,000.00
 Gift Card Central                             2,000.00
 Gift Card Homepro                             2,000.00
Gold PTT Cash Card                             1,000.00
 Shell Cash Card                             1,000.00
 Gift Card Tesco Lotus                             1,000.00
 Gift Card Central                             1,000.00
 Gift Card Homepro                             1,000.00

วิธีการรับของกำนัล
1 สัญญา : 1 สิทธิ์ : 1 รางวัล ลูกค้าจะได้รับ Link SMS เพื่อเลือกรับของกำนัลหลังจากรับรถรถภายใน 30 วัน และของกำนัลจะจัดส่งภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนสิทธิ์

รับทันที! เบาะรองหลัง Memory Foam มูลค่า 500 บาท
สมัครสินเชื่อ ภายในงาน
หมอน.png

รับเลย!  ชุดแก้วน้ำกรุงศรี ออโต้ มูลค่า 150 บาท
สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถใหม่ภายในงาน และ แอดไลน์ 3.png  กรุงศรี ออโต้

แกว.jpg

¹ สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อกรุงศรี นิว คาร์ ในงาน Motor Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2562 ที่บูธกรุงศรี ออโต้เท่านั้นลูกค้าจะได้รับของกำนัลเมื่อได้รับผลอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาและรับรถภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563

 เงื่อนไขสำหรับ กรุงศรี นิว คาร์

 •  เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาภายในงาน Motor Expo 2019 ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2562 – 10 ธ.ค. 2562 ที่บูธ กรุงศรี ออโต้ เท่านั้น
 • ผู้ให้บริการสินเชื่อขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.krungsriauto.com/auto/Promotion/MotorExpo-NC.html

หมายเหตุ : รายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นข้อมูลสินเชื่อรถยนต์และไฟแนนซ์ ที่ Update ณ กลางเดือนพฤศจิกายน 2562 (ก่อนงาน Motor Expo 2019) เมื่อเวลาผ่านไป โปรโมชั่น และอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขล่าสุด ที่ไฟแนนซ์ หรือธนาคารนั้นๆ อีกครั้ง

ขอขอบคุณภาพประกอบหน้าปกจาก Motor Expo

1 2 3 8