Taximeter-Extended-Lifetime

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ปี 2560 โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเรื่องของอุปกรณ์ ระบบ หรือ เทคโนโลยีติดตามรถที่สามารถนำมาใช้แทนเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และขยายอายุการใช้งานของรถแท็กซี่จาก 9 ปีเป็น 12 ปีนับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก

นอกจากนี้ ครม. ยังอนุมัติหลักการขยายอายุการใช้งานของรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก แต่รถจะต้องมีการตรวจสภาพจากคณะกรรมการที่มีกรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ ว่าอยู่ในสภาพปลอดภัย ไม่มีมลพิษเกินกว่าที่กำหนด แต่จะพิจารณาขยายอายุให้เพียง 3 ปีเท่านั้น หลังจากนั้นจะนำมาพิจารณากันใหม่

ซึ่งการให้เวลาเพียง 3 ปี เพื่อช่วยบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของเจ้าของรถและผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งการขยายอายุดังกล่าวจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ลงนาม

ร้อนเงิน! อยากขายรถ จบด่วน! CARRO ช่วยคุณได้ รับซื้อทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

แหล่งที่มา :

ร้อนเงิน! อยากขายรถ จบด่วน! CARRO ช่วยคุณได้ รับซื้อทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*